Orbite

Kada se u Kur’anu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki pojedina?no, plove po svojim orbitama:
“I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.„ (Al-Anbiya’, 33)
?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in:
“I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice, to je odredba Silnoga i Sveznaju?eg.„ (Ya-Sin, 38)
Ove kur’anske ?injenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih osmatranja. Prema prora?unima stru?njaka iz astronomije, Sunce se kre?e grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj Solar Apedž, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom prora?unu, zna?i da Sunce u toku jednog dana pre?e putanju od 17 miliona 280 hiljada kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pre?u, tako?er, i svi sateliti i planete koje se nalaze u Sun?evom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog svemira posjeduju plansku pokretljivost sli?nu ovoj.
?injenica da je cijeli kosmos na ovaj na?in opremljen orbitama tako?er se isti?e u Kur’anu na slijede?i na?in:
“Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.„ (Az-Zariyat, 7)
U cijelom kosmosu postoji oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika ve?ina ovih zvijezda ima svoje planete, a planete, tako?er, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, posjeduju veoma precizno odre?ene orbite. I svako od ovih tijela se milionima godina kre?e po svojoj orbiti koja je u savršenom skladu i harmoniji sa ostalima. Pored toga, tako?er, i veoma veliki broj zvijezda-repatica kre?e se po orbitama koje su odre?ene za njih.
Orbite koje su raspore?ene po cijelom kosmosu ne pripadaju samo nebeskim tijelima. Galaksije se, tako?er, zbunjuju?om brzinom i preciznoš?u kre?u po svojim orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim, njihovi putevi se ne ukrštavaju. Posrijedi je tako zaprepaš?uju?i sklad da je uo?eno da odre?ene galaksije prolaze jedna kroz drugu a da se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim.
Apsolutno je sigurno da ?ovje?anstvo u periodu objave Kur’ana nije posjedovalo teleskope nalik današnjima koji osiguravaju osmatranje kosmosa u dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu tehnologiju za osmatranje, nije posjedovalo saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome, bilo je nemogu?e u to vrijeme nau?no otkriti ?injenicu da je, kako je to u Kur’anu istaknuto, kosmos “pun zvjezdanih puteva”. Me?utim, ove ?injenice su jasno predo?ene u Kur’anu koji je objavljen u istom tom periodu, pošto je Kur’an rije? Sveznaju?eg, Allaha dž.š.
Kao i veoma veliki broj zvijezda repatica, tako i Halley kometa, posjeduje plansku putanju. Halley kometa ima odre?enu orbitu i, zajedno sa ostalim nebeskim tijelima, ona se po svojoj orbiti kre?e u velikom skladu i poretku.
Sva nebeska tijela u kosmosu: planete, njihovi sateliti, zvijezde, ?ak i galaksije posjeduju svoje orbite koje se zasnivaju na veoma detaljnim prora?unima. Sasvim je sigurno da je Allah Tvorac ovog besprijekornog poretka i da On osigurava njegovo besprijekorno funkcioniranje.

Kada se u Kur’anu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki pojedina?no, plove po svojim orbitama: “I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.„ (Al-Anbiya’, 33)?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in:“I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice, to je odredba Silnoga i Sveznaju?eg.„ (Ya-Sin, 38)Ove kur’anske ?injenice su postale razumljive nakon suvremenih opservatorijskih osmatranja.

Prema prora?unima stru?njaka iz astronomije, Sunce se kre?e grandioznom brzinom od 720 hiljada kilometara na sat u orbiti nazvanoj Solar Apedž, koja je usmjerena prema Vega zvijezdi. To, prema jednom grubom prora?unu, zna?i da Sunce u toku jednog dana pre?e putanju od 17 miliona 280 hiljada kilometara. Zajedno sa Suncem, istu putanju pre?u, tako?er, i svi sateliti i planete koje se nalaze u Sun?evom sistemu. Pored toga, sve zvijezde ukupnog svemira posjeduju plansku pokretljivost sli?nu ovoj.?injenica da je cijeli kosmos na ovaj na?in opremljen orbitama tako?er se isti?e u Kur’anu na slijede?i na?in:“Tako Mi neba punog zvjezdanih puteva.„ (Az-Zariyat, 7) U cijelom kosmosu postoji oko 200 milijardi galaksija, od kojih svaka posjeduje u prosjeku po 200 milijardi zvijezda. Veoma velika ve?ina ovih zvijezda ima svoje planete, a planete, tako?er, svoje satelite. Sva ova svemirska tijela, opet, posjeduju veoma precizno odre?ene orbite. I svako od ovih tijela se milionima godina kre?e po svojoj orbiti koja je u savršenom skladu i harmoniji sa ostalima.

Pored toga i veoma veliki broj zvijezda-repatica kre?e se po orbitama koje su odre?ene za njih. Orbite koje su raspore?ene po cijelom kosmosu ne pripadaju samo nebeskim tijelima. Galaksije se, tako?er, zbunjuju?om brzinom i preciznoš?u kre?u po svojim orbitama. Tokom ovih kretanja nijedno nebesko tijelo se ne sudara sa drugim, njihovi putevi se ne ukrštavaju. Posrijedi je tako zaprepaš?uju?i sklad da je uo?eno da odre?ene galaksije prolaze jedna kroz drugu a da se, pritom, nijedan njihov dio ne sudara sa drugim. Apsolutno je sigurno da ?ovje?anstvo u periodu objave Kur’ana nije posjedovalo teleskope nalik današnjima koji osiguravaju osmatranje kosmosa u dubinama mjerenim milionima kilometara, razvijenu tehnologiju za osmatranje, nije posjedovalo saznanja moderne fizike i astronomije. Prema tome, bilo je nemogu?e u to vrijeme nau?no otkriti ?injenicu da je, kako je to u Kur’anu istaknuto, kosmos “pun zvjezdanih puteva”. Me?utim, ove ?injenice su jasno predo?ene u Kur’anu koji je objavljen u istom tom periodu, pošto je Kur’an rije? Sveznaju?eg, Allaha dž.š.
Kao i veoma veliki broj zvijezda repatica, tako i Halley kometa, posjeduje plansku putanju. Halley kometa ima odre?enu orbitu i, zajedno sa ostalim nebeskim tijelima, ona se po svojoj orbiti kre?e u velikom skladu i poretku.Sva nebeska tijela u kosmosu: planete, njihovi sateliti, zvijezde, ?ak i galaksije posjeduju svoje orbite koje se zasnivaju na veoma detaljnim prora?unima. Sasvim je sigurno da je Allah Tvorac ovog besprijekornog poretka i da On osigurava njegovo besprijekorno funkcioniranje.

Tags: , ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam