Na kraju…

Nakon što smo upoznati s primjerima zapanjuju?ih nau?nih ?injenica spomenutih u Kur’anu, i nakon što smo ?uli komentare objektivnih nau?nika o ovim ?injenicama, postavimo sebi slede?a pitanja:

a.)  Da li je mogu?e da je samo slu?ajnost to što su sva ova novootkrivena nau?na saznanja iz raznih oblasti nauke spomenuta u Kur’anu koji je objavljen prije 14 stolje?a?

b.)  Da li je mogu?e da je Muhammed (saws) ili neko drugo ljudsko bi?e autor Kur’ana?

Jedini mogu?i odgovor jeste da Kur’an mora biti doslovna rije? Boga (Allaha) objavljena od Njega. Kur’an i jeste doslovna Allahova rije? koju je On objavio Svom vjerovjesniku Muhammedu (saws) preko meleka Džibrila. Muhammed (saws) je memorisao Kur’an te ga zatim diktirao svojim ashabima. Oni su ga tako?er memorisali a zatim zapisali da bi vjerovjesnik Muhammed (saws) potom potvrdio ta?nost njegovih citata.

Pored ovoga, vjerovjesnik Muhammed (saws) je zajedno sa melekom Džibrilom jedanput u toku svakog mjeseca Ramazana ponovno provjeravao Kur’an, a u posljednjoj godini svoga života je to u?inio dva puta. Od samog objavljivanja Kur’ana pa do današnjeg dana, uvijek je postojao ogroman broj muslimana koji su doslovno znali ?itav Kur’an napamet. Neki su od njih ?ak uspijevali memorizirati Kur’an do svoje 10. godine života. Stoga, nije iznena?enje da ni jedno slovo u Kur’anu nije promjenjeno u proteklim vijekovima.

Kur’an koji je objavljen prije 14 stolje?a spominje ?injenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih nau?nika. Ovo bez sumnje potv?uje da Kur’an mora biti doslovna rije? Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha. Nemogu?e je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o ?injenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomo? savremene opreme i složenih nau?nih metoda.

„PA KOJU BLAGODAT GOSPODARA SVOGA PORI?ETE???“ PA ZAR NE?ETE VJEROVATI ?! LA ILAHE ILLELLAH MUHAMMEDU RESULULLAH! NEMA BOŽANSTVA OSIM ALLAHA I MUHAMMED JE ALLAHOV POSLANIK!!!

„PA KOJU BLAGODAT GOSPODARA SVOGA PORI?ETE???“ PA ZAR NE?ETE VJEROVATI ?! LA ILAHE ILLELLAH MUHAMMEDU RESULULLAH! NEMA BOŽANSTVA OSIM ALLAHA I MUHAMMED JE ALLAHOV POSLANIK!!!