Osobine Poslanika

Kaže Uzvišeni Allah: ”Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kane jerdžullahe vel jewmel ahire we zekerellahe kesira”, što u prijevodu znači: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, za onoga koji za Allahovim zadovoljstvom i ahiretom žudi i koji Allaha mnogo spominje.”

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji uzor vjernicima, a ovim riječima Allaha Uzvišenog nareðuje se vjernicima da upravo njega, sallallahu alejhi ve sellem, uzimaju kao primjer na koji se trebaju ugledati u svom životu, radu, ponašanju pa čak i izgledu, ukoliko žele Allahovo zadovoljstvo i uspjeh i na ovom i na budućem svijetu, neka je na njega Allahov salavat i selam do Sudnjeg dana.

Lijepo li je rekao jedan od naših ispravnih prethodnika – selefu saliha, kada je upitao svoga sina: ”Sinčiću moj, na koga se ugledaš i kakav želiš biti kada odrasteš?” ”Oče moj, na tebe se ugledam i želim da budem kao ti kada odrastem, zar ti nisi najučeniji?” ”Sine moj, ja sam se ugledao na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, pa evo vidiš šta sam postao, a ako se ti budeš ugledao na mene, ništa nećeš postići, nego ugledaj se na najbolje kako bi nešto postigao.”

Ako se želimo ugledati na najbolji uzor, moramo se što bolje upoznati sa njim, a to možemo samo ukoliko se vratimo na izvore Šerijata: Kur’an i sunnet – hadis, jer su oni najvjerodostojnije opisali posljednjeg i najodabranijeg Allahovog Poslanika. A najbolji opis dale su hadiske zbirke koje svojim sadržajem tretiraju samo ovu tematiku, te zbirke su poznate pod nazivima ”Šemail Muhammedijje”, tj. ”Vrline Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, i obuhvataju većinu hadisa koji govore o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, vrlinama, kako tjelesnim tako i moralnim. Najpoznatija takva zbirka je od imama Tirmizija koju ćemo pokušati prezentovati u našim narednim druženjima.

Neophodno je znati da termin ”HADIS” ne znači samo riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego obuhvata i podrazumijeva SVE ŠTO JE ON, sallallahu alejhi ve sellem, REKAO, URADIO, ŠUTNJOM ODOBRIO I NJEGOV,  sallallahu alejhi ve sellem, OPIS.

A Njegov, sallallahu alejhi ve sellem, opis najbolje su dali njegovi drugovi ashabi. A od svih ashaba najbolje su ga opisali djeca, njegove supruge i pustinjaci, a to iz prostog razloga što su odrasli ashabi, nakon što bi ga pogledali u lice, često obarali pogled iz stida i ustručavanja prema njemu, dok djeca nisu imala razvijen takav osjećaj prema njemu, te bi ga često i veoma dugo gledala u lice do te mjere da su bili u stanju primijetiti i upamtiti i najsitnije detalje kao što npr. broj sijedih vlasi u njegovoj, sallallahu alejhi ve sellem, kosi.

Tako u vjerodostojnoj predaji, koju bilježi i imam Buharija, Enes ibn Malik, r.a., koji je kao dječak služio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govori nam kako je izgledao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio ni visok ni nizak, ni izrazito bijel niti crnoput, ni kovrdžave a niti potpuno ravne kose, Allah ga je odabrao za poslanika kada je imao 40 godina. Proveo je u Mekki 13, a u Medini 10 godina. Umro je u 63. godini, a u kosi i bradi nije imao ni dvadeset bijelih vlasi.”

A Bera’ ibn Azib, r.a., još dodaje: ”…srednjeg rasta, širokih pleća, kosa mu je padala preko ušiju. Oblačio je svoj crveni ogrtač i nikada nisam vidio nekog ljepšeg od njega.”

Alija ibn Ebi Talib, r.a., govorio je za njega, sallallahu alejhi ve sellem: ”…nije bio ni visok ni nizak, krutih šaka i stopala, krupnih kostiju, zglobova i glave, te sitnih dlačica na prsima. Kada bi hodao, koračao bi žustro kao da silazi nizbrdo. Nikada ni prije ni poslije nisam vidio nekoga sličnog njemu.”

A Ebu Hurejre, r.a., za njega, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”…bijaše bijele puti kao da je stvoren od srebra, blago valovite kose.”

A u slaboj predaji od Ibn Abbasa, r.a., stoji: ”…imao je razmaknute sjekutiće, kada bi progovorio vidjelo bi se kao da blijesak svjetlosti izlazi izmeðu njih.”

NA SVOM TIJELU IMAO JE DOKAZ POSLANSTVA, A TO JE PEČAT POSLANSTVA

Pečat poslanstva koji je spomenut u prijašnjim objavama, a koji će posljednji poslanik imati na svojim leðima meðu plećkama, spominje se u mnogim predajama i opisan je do u detalje.

To je biljeg veličine prepeličijeg ili golubljeg jajeta okružen dlačicama, istaknut da se može osjetiti ispod odjeće, kako nam to prenosi Ebu Zejd el-Ensari, r.a., koji kaže: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike mi reče: ‘Ebu Zejde, približi se i stavi ruku na moja leða.’ Kada sam stavio ruku na leða, osjetio sam pod prstima poslanički pečat, koji je izgledao kao nekoliko sakupljenih dlačica.”

A u vezi s poslaničkim pečatom, Ebu Burejde, r.a., prenosi veoma interesantnu zgodu: ”Kada je Selman el-Farisi došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, neposredno nakon hidžre i donio svježe datule i stavio ih pred njega, sallallahu alejhi ve sellem, on ga upita: ‘Selmane, šta je ovo?’ ‘Sadaka tebi i tvojim drugovima’, odgovori Selman. ‘Digni to, jer mi ne jedemo sadaku’, reče Poslanik. Naredni dan Selman ponovo donese svježe hurme i stavi ih ispred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. ‘Šta je ovo, Selmane?’, upita Poslanik. ‘Poklon tebi’, odgovori Selman. ‘Jedite’, reče Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem svijim drugovima. (Selman je poznavao prijašnje objave i u njima je našao opis posljednjeg poslanika, odnosno znao je tri znaka: ne jede sadaku, a jede poklon i pečat poslanstva, te je našao dva, a treći će tražiti i iščekivati da ga vidi.)

Nedugo zatim otkrio je Selman i treći dokaz, vidio je pečat poslanstva te primio islam i postao musliman. Selman je bio rob kod jednog jevreja u Medini i radio je u palminjaku pa ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otkupi iz ropstva zbog primanja islama i to za 200 palminih sadnica koje sabraše ensarije.

Ali vlasnik postavi težak uvjet: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, će svojom rukom zasaditi sadnice, a Selman treba da radi u tom palminjaku sve dok te palmine sadnice ne daju svoj plod, pa tek kada sve palme rode, onda će Selman biti slobodan.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, lično je zasadio sadnice, ali jednu sadnicu zasadi Omer, r.a., želeći da pomogne. Allah Uzvišeni dade da sve sadnice odmah dogodine rode, izuzev jedne, iako je najkraći mogući period za najbolju vrstu palme 3 godine. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, doðe i vidje da jedna palma nije rodila te upita: ”Šta je sa ovom palmom?”, na to mu Omer, r.a., odgovori: ”Ja sam je zasadio, o Allahov Poslaniče.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pristupi, izvadi je i ponovo zasadi te i ona dogodine dade plod i Selman postade slobodan.

Ovaj događaj ubraja se u mudžize (nadnaravna djela) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Za ovaj otkup Selman se odužio ensarijama kada je svojim prijedlogom u bitki na Hendeku pomogao u odbrani Medine i njenih stanovnika.

Posljednja naša dova je: Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Osobine poslanika (1)
Osobine poslanika (2)
Osobine poslanika (3)
Osobine poslanika (4)
Osobine poslanika (5)
Osobine poslanika (6)
Osobine poslanika (7)
Osobine poslanika (8)