Posts Tagged ‘kisa’

Kisa

Sunday, August 22nd, 2010

Kiša je jedan od najvažnijih faktora za život na Zemlji.
Ona je preduslov za stalnost života. Kiša, koja igra veliku važnost za sva živa bi?a, uklju?uju?i i ljude, je pomenuta u više Kur’anskih ajeta gdje je data suštinska informacija o formiranju kiše, njenim razmjerama i efektima. (more…)

Botanika

Saturday, August 21st, 2010

Što se ti?e botanike tek nedavno smo otkrili da ?ak i biljke imaju polove – muško i žensko! To ranije nismo znali. Baš svaka biljka ima razli?ite karakteristike muškog i ženskog! (more…)