Poslanik

Kaže Uzvišeni Allah: ”Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kane jerdžullahe vel jewmel ahire we zekerellahe kesira”, što u prijevodu zna?i: ”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor, za onoga koji za Allahovim zadovoljstvom i ahiretom žudi i koji Allaha mnogo spominje.”

Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je najbolji uzor vjernicima, a ovim rije?ima Allaha Uzvišenog nareðuje se vjernicima da upravo njega, sallallahu alejhi ve sellem, uzimaju kao primjer na koji se trebaju ugledati u svom životu, radu, ponašanju pa ?ak i izgledu, ukoliko žele Allahovo zadovoljstvo i uspjeh i na ovom i na budu?em svijetu, neka je na njega Allahov salavat i selam do Sudnjeg dana.

Lijepo li je rekao jedan od naših ispravnih prethodnika – selefu saliha, kada je upitao svoga sina: ”Sin?i?u moj, na koga se ugledaš i kakav želiš biti kada odrasteš?” ”O?e moj, na tebe se ugledam i želim da budem kao ti kada odrastem, zar ti nisi naju?eniji?” ”Sine moj, ja sam se ugledao na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na Ebu Bekra, Omera, Osmana i Aliju, pa evo vidiš šta sam postao, a ako se ti budeš ugledao na mene, ništa ne?eš posti?i, nego ugledaj se na najbolje kako bi nešto postigao.”

Ako se želimo ugledati na najbolji uzor, moramo se što bolje upoznati sa njim, a to možemo samo ukoliko se vratimo na izvore Šerijata: Kur’an i sunnet – hadis, jer su oni najvjerodostojnije opisali posljednjeg i najodabranijeg Allahovog Poslanika. A najbolji opis dale su hadiske zbirke koje svojim sadržajem tretiraju samo ovu tematiku, te zbirke su poznate pod nazivima ”Šemail Muhammedijje”, tj. ”Vrline Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, i obuhvataju ve?inu hadisa koji govore o Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, vrlinama, kako tjelesnim tako i moralnim. Najpoznatija takva zbirka je od imama Tirmizija koju ?emo pokušati prezentovati u našim narednim druženjima.

Neophodno je znati da termin ”HADIS” ne zna?i samo rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nego obuhvata i podrazumijeva SVE ŠTO JE ON, sallallahu alejhi ve sellem, REKAO, URADIO, ŠUTNJOM ODOBRIO I NJEGOV,  sallallahu alejhi ve sellem, OPIS.