Posts Tagged ‘zeljezo’

Tajna u gvoždju

Sunday, August 22nd, 2010
Željezo je jedan od elemenata na koje se skre?e pažnja u Kur’anu. U kur’anskom poglavlju Hadid, što zna?i “gvož?e”, kaže se slijede?e: “…I gvož?e smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi…„ (Al-Hadid, 25)
Glagol “spustiti”, koji se u ajetu upotrijebio uz rije? gvož?e, može se figurativno shvatiti u zna?enju “davanja na služenje ljudima”. (more…)