Dokazi

Nauka može da da mnogo objašnjenja ovoga svijeta, ali ipak – ne daje odgovor na pitanje “Zašto postojimo, zašto je univerzum stvoren”, u najboljem slucaju, od moderne nauke dobicemo samo odgovor – kako je nešto stvoreno, kako funkcioniše, koji je naspram pitanja zašto, svrhe svega sto nas okružuje, manje-više nebitan.

U Islamu imamo oboje, i vjerovanje i dokaze, i što više ulazimo u jedno od ovo dvoje, sve više shvatamo ono drugo.

Screen Shot 2016-06-05 at 7.17.21 PM

On upravlja svim i potanko izlaže dokaze da biste se uvjerili da cete pred Gospodara svoga stati. 13:2

 

Najnovije na sajtu:

Težnja ovog sajta je da ljudima približi Božiju knjigu – Kur’an i njegove mudžize – ?uda, ono sto nauka tek sada u modernim vremenima dokazuje. Samim tim, želimo da vam približimo Vjeru Islam, jer samo ona nudi spasenje iz današnje opste nezadovoljnosti samim sobom i okolinom. Trudi?emo se da nau?nim dokazima objasnimo Kur’an-ske ajete, a vi sa tim ?inite što vam je drago. Ono što vas molimo je da ne kre?ete u ?itanje ovih tekstova sa nepovjerenjem, ni sa prevelikim vjerovanjem, ve? uzmite ono sto vam vaše srce kaže da je ispravno. Rasmislite o svemu, Bog vam je dao pamet pa njome slede?e redove ?itajte…

“IKRE BISMI RABBIKELLEZI HALEK. HALEKAL-INSANE MIN ‘ALEK…”
“U?i u ime Gospodara tvoga koji sve stvara. Koji stvara ?ovjeka od kapi teku?ine. ?itaj, Gospodar tvoj je Plemenit, koji pou?ava peru, koji ?ovjeka pou?ava onome što ne zna.”
( Alek 1-5 )

Mi ?emo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim,
dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina.

A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj o svemu obaviješten?
(Prevod zna?enja Kur’ana 41:53)

Zapadna misao je danas u sred ljute bitke izme?u vjere i nauke.  Skoro je nemogu?e za savremenog zapadnog mislioca prihvatiti ?injenicu da postoji mogu?nost da religija i nauka imaju nešto zajedni?ko.  Biblija, u koju vjeruju krš?ani, kaže da je drvo ?iji su plodovi bili zabranjeni vjerovjesniku Ademu (as) bilo drvo znanja, te je on, nakon što je pojeo nešto s tog drveta, dobio odre?eno znanje koje ranije nije posjedovao.

Iz ovog razloga je Evropa provela dva stolje?a raspravljaju?i na temu da li ili ne prihvatiti nau?na saznanja koja su dolazila od muslimana.

Crkva je donije stav da je težnja ka takvom nau?non znanju uzrok originalnog grijeha (krš?ansto propovijeda da se ?ovjek ra?a sa uro?enim ‘originalnim grijehom’ op.p).  Biskupi su potporu svom stavu našli u Starom Zavjetu gdje se spominje da Allah (swt) nije bio zadovoljan Ademom (as) kada je ovaj pojeo plod s drveta i ovladao odre?enim znanjem, te mu je zbog toga bila uskracena Allahova milost.  Nau?no znanje je stoga bilo potpuno odba?eno od strane crkve kao nešto o ?emu je zabranjeno diskutovati.
Kada su slobodni mislioci i nau?nici kona?no bili u stanju nadvladati mo? ckrve, krenuli su u osvetu time što su zauzeli kontra stav i gušili svaki utjecaj religije.  Ponijeli su se veoma ekstremno, a sve u cilju savladavanja mo?i crkve i svo?enja njenog utjecaja na usko i ograni?eno podru?je.
Dakle, ako sa zapadnjakom u?ete u diskusiju oko religije i nauke, on se odmah na?e potpuno zaprepašten.  Me?utim, oni ne poznaju Islam.  Oni ne znaju da Islam daje vrlo visok status znanju i znanstvenicima, te ih, pored meleka, smatra svjedocima da nema drugog boga osim Allaha, kao što nam je i sam Allah (swt) rekao u Kur’anu:

Allah svjedo?i da nema drugog boga osim Njega – a i meleki i u?eni…
(Prevod zna?enja Kur’ana 3:18)

Allah, slavljen i hvaljen neka je On, nam je tako?er rekao:
Znaj da nema boga osim Allaha…
(Prevod zna?enja Kur’ana 47:19)

Iz Kur’ana nam je poznato da je Ademu (as) data prednost nad melekima zbog posjedovanja znanja koje mu je Allah (swt) podario.  Kur’anska pri?a je u kontradikciji sa biblijskom za koju muslimani smatraju da je izvitoperena.  Prema Kur’anu, ?injenica da je Adamu (as) podareno znanje je znak po?asti a ne uzrok izgona iz Dženneta.  Dakle, kada ?ovjek u?e u razgovor o Islamu i nauci s misliocima sa zapada, oni o?ekuju argumente sli?ne onima na koje nailze u svojoj religiji i kulturi.  Iz tog razloga reaguju s iznena?enjem kada im se predstave kristalno jasne ?injenice iz Kur’ana i Sunneta.

Kur’an koji je objavljen prije 14 stolje?a spominje ?injenice koje su tek nedavno otkrivene od strane dokazanih nau?nika.  Ovo bez sumnje potv?uje da Kur’an mora biti doslovna rije? Allaha, objavljena od Njega Muhammedu (saws), te dokazuje da je Muhammed (saws) zaista poslanik i vjerovjesnik poslan od Allaha.  Nemogu?e je zamisliti da je bilo ko prije 1400 godina mogao imati znanje o ?injenicama otkrivenim ili dokazanim tek nedavno i to uz pomo? savremene opreme i složenih nau?nih metoda.

IMA LJUDI KOJI TVRDE DA JE ISLAM NAZADAN I DA SE NE MOŽE UKLOPITI U SAVREMENI SVIJET, TAKVI SU NARAVNO U VELIKOJ ZABLUDI, JER NE ZNAJU ILI SE PRAVE DA NE ZNAJU, KOLIKI JE DOPRINOS ISLAMA U RAZVOJU NAUKE

Kada cemo shvatiti da odaljavanje od vjere vodi u propast, da jedino pravo znanje je u vjeri koju treba prou?avati i primenjivati da bi se osjetila njena blagodat i pospešio nas život. Sva tehnologija: komunikacije, brzi prevoz, služe samo da nas udalje jedne od drugih i zaglupe. Nova istraživanja kažu da ljudski rod generalno zaostaje jer se sve vise oslanja na “pametne” uredjaje i internet. Komuniciramo samo sa elektronskim uredjajima a komšije nam umiru od teških bolesti a da mi toga nismo bili ni svjesni, jednostavno nas naši bližnji vise ne interesuju. Bitnije je sta radi nekolicina mediokriteta na televiziji negoli vas rodjak kome je možda potrebna vasa pomoc, lijepa rije?, makar da vam cuje glas…a Allahova nagrada za djelo koje vam je ina?e obaveza je bolja od svih ovodunjalu?kih.

‘name’,
‘order’ => ‘ASC’,
‘child_of’ => 0
);

$categories = get_categories($cat_args);

foreach($categories as $category) {
echo ‘

‘;
echo ‘

“>