Posts Tagged ‘zemlja’

Nebeski svod

Sunday, August 22nd, 2010
Allah u Kur’anu na slijede?i na?in skre?e pažnju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda:
“I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okre?u od znamenja koja su na njemu.„ (Al-Anbiya’, 32) Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana nau?nim istraživanjima XX stolje?a.
Atmosfera koja okružuje našu planetu ima krajnje presudnu ulogu u održanju života na Zemlji. Spaljivanjem uništava meteore raznih veli?ina koji se približavaju Zemlji i onemogu?ava da oni padnu na površinu Zemlje, ?ime bi nanijeli veliku štetu živim bi?ima. (more…)

Zemljina zaobljenost

Sunday, August 22nd, 2010
“Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On no?u zavija dan i danom zavija no?…„(Az-Zumar, 5)
Formulacije koje se koriste u ajetima koji nas upoznaju sa kosmosom su izuzetno zanimljive. Rije? koja je u prethodnom ajetu prevedena kao “zavijati” je arapski glagol “tekvir”. Doslovno zna?enje ovog glagola je “zavijati nešto oko ne?ega što je okruglo”. (U arapskim rje?nicima ova rije? se koristi za glagole koji u sebi sadrže okrugle predmete; naprimjer za “omotavanje ?alme oko glave”.) (more…)

Planine

Sunday, August 22nd, 2010

U Kur’anu se skre?e paznja na zna?ajnu geološku funkciju planina: “Mi smo po Zemlji nepomi?ne planine razmjestili da ih ona ne potresa …” (Al-Anbiya’ 31)More…
Ako obratimo paznju, uo?it ?emo da se u ajetu isti?e da planine imaju jednu osobinu – spre?avanja potresanja na Zemlji. Ova ?injenica, koja, u trenutku objavljivanja Kur’ana, nije bila poznata nijednom ?ovjeku, ustanovljena je modernim geološkim pronalascima. Prema geološkim nalazima, planine nastaju kao rezultat pomjeranja i sudaranja velikih slojeva koji ?ine Zemljinu koru. (more…)