Posts Tagged ‘svemir’

Crne rupe u svemiru

Sunday, June 29th, 2014

I   kunem se mjestom gdje se zvijezde gube, a to je, da znate, zakletva velika. (56 – Al-Waqi’a, 75-76)

Zvijezde se održavaju hidrogenskim eksplozijama u njihovoj unutrašnjosti. Ovim eksplozijama jedan dio materije se pretvara u energiju oslobađajući vrlo visoku temperaturu. Cjelokupnu ener­giju koju bi oslobodili sagorijevanjem dva miliona kilograma uglja možete dobiti pretvaranjem u energiju samo jednog grama materije. Ilustracije radi, na našem Suncu, koje je zvijezda srednje veličine, svake sekunde četiri milijarde kilograma materije pretvara se u energiju. Zvijezde koriste samo mali dio svoje materije kao gorivo i, kada se to gorivo potroši, zvijezda umire. Rađanje i smrt, koje je Allah, dž.š., odredio svemu živom, odredio je također i zvijezda­ma. Svaka zvijezda neizostavno ima svoj kraj. “Mi umiremo, ali naš Stvoritelj vječno postoji i Njegovo stvaranje se neprestano nastavlja”, kao da govore zvijezde koje umiru, dok se na drugoj strani svemira rađaju nove zvijezde.

(more…)

Zemljina zaobljenost

Sunday, August 22nd, 2010
“Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On no?u zavija dan i danom zavija no?…„(Az-Zumar, 5)
Formulacije koje se koriste u ajetima koji nas upoznaju sa kosmosom su izuzetno zanimljive. Rije? koja je u prethodnom ajetu prevedena kao “zavijati” je arapski glagol “tekvir”. Doslovno zna?enje ovog glagola je “zavijati nešto oko ne?ega što je okruglo”. (U arapskim rje?nicima ova rije? se koristi za glagole koji u sebi sadrže okrugle predmete; naprimjer za “omotavanje ?alme oko glave”.) (more…)

Orbite

Sunday, August 22nd, 2010
Kada se u Kur’anu spominje Sunce i Mjesec, isti?e se, tako?er, da oni, svaki pojedina?no, plove po svojim orbitama:
“I no? i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove.„ (Al-Anbiya’, 33)
?injenica da Sunce ne posjeduje stati?an položaj, da ono plovi po jednoj odre?enoj orbiti, u drugom ajetu saop?ava se na slijede?i na?in: (more…)