Vjetrovi koji oplodjuju

U jednom kur’anskom ajetu se skre?e pažnja na “oplodnju” kao osobinu vjetra i da, kao posljedica toga, nastaje kiša:
“Mi šaljemo vjetrove da oplo?uju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati.„ (Al-Hijr, 22)
U ajetu se skre?e pažnja da se u prvom stadiju nastanka kiše nalaze vjetrovi.
Me?utim, sve do po?etka DžDž vijeka bilo je poznato jedino da vjetar raznosi oblake, kao jedina veza izme?u vjetra i padanja kiše. Što se, me?utim, ti?e otkri?a moderne meteorologije, ona su pokazala da vjetrovi imaju ulogu “oplo?avanja” prilikom nastanka kiše.
Ova uloga oplodnje odvija se na slijede?i na?in:
Zbog pjenjenja, na površini okeana i mora konstantno dolazi do formiranja bezbroj zra?nih mjehuri?a. U trenutku rasprsnu?a ovih mjehuri?a, u zrak se izbacuje na hiljade komadi?a veli?ine jednog stotog dijela milimetra. Ovi komadi?i, nazvani “aerosol” se, pomiješani sa prašinom sa kopna, uz pomo? vjetrova prenose u gornje slojeve atmosfere. Aerosoli, koji su tako uz pomo? vjetrova dospjeli na velike visine, ovdje dolaze u dodir sa vodenom parom. Okupljanjem oko ovih aerosola, vodena para se zgušnjava i pretvara u vodene kapi. Koncentriranjem na jednom mjestu, ove vodene kapi prethodno formiraju oblak, a potom se u vidu kiše spuštaju na Zemlju.
Kao što se vidi, vjetrovi vrše “oplodnju” aerosola vodenom parom koja se u slobodnom obliku nalazi u atmosferi i, na taj na?in, osiguravaju formiranje kišnih oblaka.
U slu?aju da vjetar ne posjeduje ovu osobinu oplo?avanja, u višoj atmosferi nikada ne bi moglo do?i do formiranja vodenih kapljica, pa, analogno tome, ne bi postojalo ni nešto što se zove kiša.
Bitan momenat ovdje je taj da je ova kriti?na uloga vjetra u nastanku kiše stolje?ima prije saop?ena u kur’anskom ajetu. I to u historijskom razdoblju kada ?ovjek skoro ništa nije znao o prirodnim pojavama…
Na slici gore su prikazane etape nastanka talasa. Talasi se formiraju uz pomo? vjetrova koji pušu iznad površine vode. Vodene zehre, zajedno sa vjetrom, po?inju sa kružnim kretanjem. Ovo kretanje ?e nakon kratkog vremena formirati talase, koji ?e se nanizati jedan za drugim, a zrak ?e ispuniti balon?i?i koji nastaju zajedno sa talasima. Ovo je prvi stadij nastanka kiše. U Kur’anu je tako?er skrenuta pažnja da se u prvom stadiju nastanka kiše nalaze vjetrovi.

U jednom kur’anskom ajetu se skre?e pažnja na “oplodnju” kao osobinu vjetra i da, kao posljedica toga, nastaje kiša:“Mi šaljemo vjetrove da oplo?uju, a iz neba spuštamo kišu da imate šta piti – vi time ne možete raspolagati.„ (Al-Hijr, 22)U ajetu se skre?e pažnja da se u prvom stadiju nastanka kiše nalaze vjetrovi.Me?utim, sve do po?etka DžDž vijeka bilo je poznato jedino da vjetar raznosi oblake, kao jedina veza izme?u vjetra i padanja kiše. Što se, me?utim, ti?e otkri?a moderne meteorologije, ona su pokazala da vjetrovi imaju ulogu “oplo?avanja” prilikom nastanka kiše.Ova uloga oplodnje odvija se na slijede?i na?in: Zbog pjenjenja, na površini okeana i mora konstantno dolazi do formiranja bezbroj zra?nih mjehuri?a. U trenutku rasprsnu?a ovih mjehuri?a, u zrak se izbacuje na hiljade komadi?a veli?ine jednog stotog dijela milimetra.

Ovi komadi?i, nazvani “aerosol” se, pomiješani sa prašinom sa kopna, uz pomo? vjetrova prenose u gornje slojeve atmosfere. Aerosoli, koji su tako uz pomo? vjetrova dospjeli na velike visine, ovdje dolaze u dodir sa vodenom parom. Okupljanjem oko ovih aerosola, vodena para se zgušnjava i pretvara u vodene kapi. Koncentriranjem na jednom mjestu, ove vodene kapi prethodno formiraju oblak, a potom se u vidu kiše spuštaju na Zemlju. Kao što se vidi, vjetrovi vrše “oplodnju” aerosola vodenom parom koja se u slobodnom obliku nalazi u atmosferi i, na taj na?in, osiguravaju formiranje kišnih oblaka. U slu?aju da vjetar ne posjeduje ovu osobinu oplo?avanja, u višoj atmosferi nikada ne bi moglo do?i do formiranja vodenih kapljica, pa, analogno tome, ne bi postojalo ni nešto što se zove kiša.Bitan momenat ovdje je taj da je ova kriti?na uloga vjetra u nastanku kiše stolje?ima prije saop?ena u kur’anskom ajetu. I to u historijskom razdoblju kada ?ovjek skoro ništa nije znao o prirodnim pojavama…

Na slici gore su prikazane etape nastanka talasa. Talasi se formiraju uz pomo? vjetrova koji pušu iznad površine vode. Vodene zehre, zajedno sa vjetrom, po?inju sa kružnim kretanjem. Ovo kretanje ?e nakon kratkog vremena formirati talase, koji ?e se nanizati jedan za drugim, a zrak ?e ispuniti balon?i?i koji nastaju zajedno sa talasima. Ovo je prvi stadij nastanka kiše. U Kur’anu je tako?er skrenuta pažnja da se u prvom stadiju nastanka kiše nalaze vjetrovi.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam