Posts Tagged ‘big bang’

Nastanak i sirenje kosmosa

Sunday, August 22nd, 2010

Pojavljivanje kosmosa se u Kur’anu spominje na slijede?i na?in:

“On je nebesa i Zemlju iz ni?ega stvorio! „ (Al-An’am, 101)

Ova kur’anska ?injenica je u potpunom skladu sa suvremenim nau?nim otkri?ima. Definitivan zaklju?ak do kojeg je danas došla moderna astrofizika upu?uje na ?injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ni?ega, eksplozijom samo jedne ta?ke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je ujedno i jedino nau?no objašnjenje nastanka i po?etka kosmosa, koja je prihva?ena od strane svih nau?nih krugova. (more…)