Cudo znoja

Jedna od švicarskih farmaceutskih firmi po?ela je proizvodnju novog lijeka zvanog: “Kur’anski lijek” koji omogu?ava efikasno lije?enje slabog vida kod ljudi bez operativnog zahvata. Kako pišu novine Ar-Raya koje se objavljuju u Kataru: “Ovaj lijek, kojeg je sastavio egipatski doktor Abdul Basit Muhammed od lu?enja ljudske zlijezde znojenja, ima uspjeh u 99% slu?ajeva bez ikakvih nezeljenih posljedica. Kur’anski lijek je registriran u Evropi i SAD.”

Tako?er se prenosi da jedna od švicarskih firmi proizvodi ovaj lijek u te?nom stanju i kapima.

Izvor inspiracije je sura Jusuf. Dr. Abdul Basit Muhammed naglašava da je svoju inspiraciju dobio iz sure Jusuf i kazao je  “Jednoga jutra, dok sam u?io suru Jusuf, paznju mi je privukao 84. ajet i ajeti koji slijede”

I okrenu se od njih i re?e: “O Jusufe, tugo moja!” – a o?i su mu bile pobjeljele od jada, bio je vrlo potišten” (sura Jusuf, 84. ajet)

“Ovu košulju moju odnesite i na lice moga oca je stavite, on ?e progledati, i svu ?eljad svoju mi dovedite!” I kada karavana napusti Misir, otac njihov re?e: “Ja zbilja osje?am miris Jusufov, samo ne recite da sam pomatuhio.” “Allaha nam,” – rekoše oni – “ti i sada kao i prije griješiš.” A kad glasonoša radosne vijesti do?e, on stavi košulju na lice njegovo i on progleda. .” (sura Jusuf, 93-96. ajet)

U njima se navodi da je poslanik Jakub a.s. tugovao za svojim sinom Jusufom a.s zbog koga je mnogo plakao. Ta prevelika tuga je bila uzrok objeljenja o?iju a kada su kasnije na tuzne Jakubove a.s. o?i stavili Jusufovu a.s. košulju Jakub a.s. je progledao.

Tu sam po?eo da razmišljam. Šta je to moglo biti u košulji Jusufovoj a.s.? Kona?no sam došao do zaklju?ka da nije moglo ništa drugo biti osim znoja. Potom sam po?eo da razmišljam o znoju i njegovom sastavu. Otišao sam u laboratorij i po?eo sam sa istrazivanjem.

Izveo sam niz proba na ze?evima. Rezultati su bili pozitivni. Kasnije sam izvršio lije?enje na 250 pacijenata daju?i im lijek dvije sedmice dva puta dnevno. Kada sam postigao uspjeh u 99% slu?ajeva rekao sam sam sebi: “Ovo je ?udo iz Kur’ana!”

Dr. Abdul Basti Muhammed predstavio je rezultate odgovaraju?im institucijama u Europi i SAD koje se bave patentiranjem novih izuma. Nakon što su proba i istazivanje sprovedeni, sklopio je ugovor sa švicarskom firmom pod uslovom da na ambalazi lijeka jasno stoji “Kur’anski lijek”.Švicarska firma je prihvatila zahtjev i po?ela s proizvodnjom ovoga lijeka.

Allah, subhanehu we te’ala, u Kur’anu kaze: “Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo pove?ava propast” (sura Al-Isra, 82. ajet)

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam