Porodica

I pored toga što je stav islama po pitanju ženine uloge u društvu jednostavan i koncizan – u njemu nema ništa neobjašnjivo – ipak se temelji na vrlo razraðenim propisima koji su temeljiti i neosporivi.
Prvo: Islam ženu tretira kao partnericu muškarca koja podjednako u?estvuje u obavezama namjesništva i oni su poput dva krila, i ako nedostaje jedno od njih, zada?a ne?e mo?i adekvatno biti izvršena.
Drugo: Žena ima dužnost da odgovorno i podjednako sa muškarcem upravlja zemaljskim dobrima. Prije svega, bez nje je nemogu?e zamisliti produžetak ljudske vrste. I jedno i drugo podjednako su zna?ajni u kreiranju zdrave i jake porodice.
Tre?e: Iako su podjednako odgovorni u obavezama namjesništva na Zemlji, oni su po svojim psihofizi?kim osobinama razli?iti, a svrha tih razli?itosti jeste da se meðusobno nadopunjavaju i jedino tako mogu adekvatno izvršiti svoje obaveze. Žena se odlikuje izmeðu ostalog i po tome što je jedino ona sposobna da raða, da ga hrani iz svojih grudi, i da se brine o njemu u periodu ranog djetinjstva. Zbog toga, maj?instvo je iznad o?instva. Zauzvrat otac je dužan da obezbijedi sve što je potrebno za normalno funkcioniranje porodice, on je dužan da zaraðuje, da troši na svoju porodicu, ali, i pored toga, prema islamskom u?enju on ne može dosegnuti zna?aj majke niti je može zamijeniti.
?etvrto: Žena ima potpuno pravo da radi posao koji je prema islamskom u?enju dozvoljen. Ali, i pored toga, ona nije obavezna da hrani porodicu. Ukoliko žena želi da radi, ona mora uskladiti svoje obaveze izmeðu posla za koji nije zadužena i koji joj nije obavezan i izmeðu njene obaveze maj?instva, upravljanja doma?instvom i izvršavanja svih svojih obaveza prema mužu. Sve ovo potrebno je za normalno funkcioniranje jedne porodice, a kao što nam je poznato, porodica je osnovna ?elija društva i ako doðe do narušavanja harmonije u porodici, bit ?e narušena i harmonija u društvu.
Peto: I žena i muškarac imaju podjednake uloge u kreiranju društva i obavezni su da svoje obaveze savjesno ispunjavaju. Oni se meðusobno nadopunjavaju i prije svega trebaju ispuniti ono za što su predodreðeni i u ?emu su sposobniji od suparnika. Na taj na?in bit ?e ostvareno meðusobno nadopunjavanje. Ni jedno ni drugo ne smiju biti ograni?avani da djeluju u okviru onoga što je vjerom dozvoljeno, ali u svemu treba gledati što je ve?a korist i treba odrediti prioritete kako bi proces napretka bio što brži  i stabilniji. U svakom slu?aju, i muškarac i žena podjednako snose odgovornost za ono za što su zaduženi.
2. Prije nego završimo sa ovim poglavljem ”Islam i zna?aj žene u kreiranju društva”, moramo istaknuti ono što smo prethodno spominjali:
Prvo: Prema islamu, institucija porodice je sveta i islam poziva na njeno pomno ?uvanje.
Drugo: Islam je propisao norme ponašanja u okviru porodice i preduzeo je sve mjere preventive kako bi se ta porodica sa?uvala. Porodica funkcionira na principu jednakosti spolova, meðusobnom nadopunjavanju, priznavanju sposobnosti za oba spola. ?injenica je da su muškarac i žena zaštitnici jedno drugom.
Tre?e: Islamski principi ponašanja ne dozvoljavaju utjecaj drugih obi?aja i kultura koji dolaze iz ”naprednih” zapadnja?kih društava kao što smo to prethodno spominjali. Svjedoci smo da su ti zapadnja?ki kriteriji doveli do pada morala i do rušenja porodice. Svetost porodice je oskrnavljena, a uloga majke u odgoju djece marginalizirana je.
?etvrto: Zbog svega toga islam ne dozvoljava nikakva odstupanja kada je u pitanju svetost porodice, strogo zahtijeva primjenu islamskih principa, a svrha svega toga jeste o?uvanje društva. Rezultat toga jeste da je islamska porodica daleko ja?a i ?vrš?a nego što je to porodica na Zapadu danas.
Peto: Prema islamu, o?uvanje zdravog porodi?nog života na temeljima ravnopravnosti spolova, prožetog ljubavlju i suosje?anjem, zna?i o?uvanje ljudske vrste op?enito. Ako se poljulja porodica, ?ovje?anstvo ?e zapasti u krizu globalnih razmjera.
Zbog svih ovih razloga, islam tvrdi da je uloga žene u kreiranju društva daleko ve?a od onoga što zamišljaju nedovoljno upu?eni. Njena veli?anstvena zada?a prije svega zapo?inje sa formiranjem porodice koja funkcionira na principima vjere. Ona je ta koja ?e ku?u ispuniti ljubavlju i samiloš?u, a u tome je dakako sposobnija od muškarca. Ova njena zna?ajna uloga koju zauzima u ovom ”društvu u malom” koje se zove porodica jeste osnova za njenu ulogu koju rame uz rame sa muškarcem ispunjava na globalnom planu. Ta uloga bit ?e usmjeravana prioritetima i op?im koristima, a shodno ureðenju današnjeg savremenog društva. Osnova za njeno djelovanje bit ?e svetost porodice i njeno poštivanje. Ako ne bude tako, onda ?emo se složiti sa rije?ima Monike Pilijeti, bivše ministrice za ženska pitanja za vrijeme predsjedni?kog mandata Džiskara Distana. Ona kaže: “Obezvreðivanje porodi?nog života ustvari je obezvreðivanje žene i muškarca podjednako.” Jer, nakon rušenja porodice i muškarac i žena gube svoju ulogu i ne preostaje im ništa drugo do moralni sunovrat gdje ?ovjek gubi poštovanje i svoju ljudsku ?ast.

I pored toga što je stav islama po pitanju ženine uloge u društvu jednostavan i koncizan – u njemu nema ništa neobjašnjivo – ipak se temelji na vrlo razraðenim propisima koji su temeljiti i neosporivi. Prvo: Islam ženu tretira kao partnericu muškarca koja podjednako u?estvuje u obavezama namjesništva i oni su poput dva krila, i ako nedostaje jedno od njih, zada?a ne?e mo?i adekvatno biti izvršena. Drugo: Žena ima dužnost da odgovorno i podjednako sa muškarcem upravlja zemaljskim dobrima. Prije svega, bez nje je nemogu?e zamisliti produžetak ljudske vrste. I jedno i drugo podjednako su zna?ajni u kreiranju zdrave i jake porodice.
Tre?e: Iako su podjednako odgovorni u obavezama namjesništva na Zemlji, oni su po svojim psihofizi?kim osobinama razli?iti, a svrha tih razli?itosti jeste da se meðusobno nadopunjavaju i jedino tako mogu adekvatno izvršiti svoje obaveze. Žena se odlikuje izmeðu ostalog i po tome što je jedino ona sposobna da raða, da ga hrani iz svojih grudi, i da se brine o njemu u periodu ranog djetinjstva. Zbog toga, maj?instvo je iznad o?instva. Zauzvrat otac je dužan da obezbijedi sve što je potrebno za normalno funkcioniranje porodice, on je dužan da zaraðuje, da troši na svoju porodicu, ali, i pored toga, prema islamskom u?enju on ne može dosegnuti zna?aj majke niti je može zamijeniti.
?etvrto: Žena ima potpuno pravo da radi posao koji je prema islamskom u?enju dozvoljen. Ali, i pored toga, ona nije obavezna da hrani porodicu. Ukoliko žena želi da radi, ona mora uskladiti svoje obaveze izmeðu posla za koji nije zadužena i koji joj nije obavezan i izmeðu njene obaveze maj?instva, upravljanja doma?instvom i izvršavanja svih svojih obaveza prema mužu. Sve ovo potrebno je za normalno funkcioniranje jedne porodice, a kao što nam je poznato, porodica je osnovna ?elija društva i ako doðe do narušavanja harmonije u porodici, bit ?e narušena i harmonija u društvu.
Peto: I žena i muškarac imaju podjednake uloge u kreiranju društva i obavezni su da svoje obaveze savjesno ispunjavaju. Oni se meðusobno nadopunjavaju i prije svega trebaju ispuniti ono za što su predodreðeni i u ?emu su sposobniji od suparnika. Na taj na?in bit ?e ostvareno meðusobno nadopunjavanje. Ni jedno ni drugo ne smiju biti ograni?avani da djeluju u okviru onoga što je vjerom dozvoljeno, ali u svemu treba gledati što je ve?a korist i treba odrediti prioritete kako bi proces napretka bio što brži  i stabilniji. U svakom slu?aju, i muškarac i žena podjednako snose odgovornost za ono za što su zaduženi.
2. Prije nego završimo sa ovim poglavljem ”Islam i zna?aj žene u kreiranju društva”, moramo istaknuti ono što smo prethodno spominjali:
Prvo: Prema islamu, institucija porodice je sveta i islam poziva na njeno pomno ?uvanje.
Drugo: Islam je propisao norme ponašanja u okviru porodice i preduzeo je sve mjere preventive kako bi se ta porodica sa?uvala. Porodica funkcionira na principu jednakosti spolova, meðusobnom nadopunjavanju, priznavanju sposobnosti za oba spola. ?injenica je da su muškarac i žena zaštitnici jedno drugom.
Tre?e: Islamski principi ponašanja ne dozvoljavaju utjecaj drugih obi?aja i kultura koji dolaze iz ”naprednih” zapadnja?kih društava kao što smo to prethodno spominjali. Svjedoci smo da su ti zapadnja?ki kriteriji doveli do pada morala i do rušenja porodice. Svetost porodice je oskrnavljena, a uloga majke u odgoju djece marginalizirana je. ?etvrto: Zbog svega toga islam ne dozvoljava nikakva odstupanja kada je u pitanju svetost porodice, strogo zahtijeva primjenu islamskih principa, a svrha svega toga jeste o?uvanje društva. Rezultat toga jeste da je islamska porodica daleko ja?a i ?vrš?a nego što je to porodica na Zapadu danas.
Peto: Prema islamu, o?uvanje zdravog porodi?nog života na temeljima ravnopravnosti spolova, prožetog ljubavlju i suosje?anjem, zna?i o?uvanje ljudske vrste op?enito. Ako se poljulja porodica, ?ovje?anstvo ?e zapasti u krizu globalnih razmjera.
Zbog svih ovih razloga, islam tvrdi da je uloga žene u kreiranju društva daleko ve?a od onoga što zamišljaju nedovoljno upu?eni. Njena veli?anstvena zada?a prije svega zapo?inje sa formiranjem porodice koja funkcionira na principima vjere. Ona je ta koja ?e ku?u ispuniti ljubavlju i samiloš?u, a u tome je dakako sposobnija od muškarca. Ova njena zna?ajna uloga koju zauzima u ovom ”društvu u malom” koje se zove porodica jeste osnova za njenu ulogu koju rame uz rame sa muškarcem ispunjava na globalnom planu. Ta uloga bit ?e usmjeravana prioritetima i op?im koristima, a shodno ureðenju današnjeg savremenog društva. Osnova za njeno djelovanje bit ?e svetost porodice i njeno poštivanje. Ako ne bude tako, onda ?emo se složiti sa rije?ima Monike Pilijeti, bivše ministrice za ženska pitanja za vrijeme predsjedni?kog mandata Džiskara Distana. Ona kaže: “Obezvreðivanje porodi?nog života ustvari je obezvreðivanje žene i muškarca podjednako.” Jer, nakon rušenja porodice i muškarac i žena gube svoju ulogu i ne preostaje im ništa drugo do moralni sunovrat gdje ?ovjek gubi poštovanje i svoju ljudsku ?ast.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam