Nauka bez vjere je osakacena, a vjera bez nauke je slijepa

Želim vam  napomenuti da Kur’an nije nau?na enciklopedija, Kur’an je knjiga  ZNAKOVA ajeta! Postoji preko šest hiljada znakova,odnosno ajeta,od kojih njih preko hiljadu govori o nauci. Ima ljudi kojima je dovoljan jedan ajet. Nekim ljudima treba deset ajeta da bi prihvatili istinu. Nekima možda treba stotinu,a ima nekih ljudi … U nastavku današnjeg predavanja,držat ?u se samo onih nau?nih ?injenica koje su nau?no potvrdjene,a ne?u govoriti o teorijama  koje su zasnovane na predpostavkama i hipotezama. Jer kao što znate,?esto se dešava da su teorije zasnovane na predpostavkama prepravljaju i mijenjaju  ako upitate nekog astronoma- kako je formiran kosmos,kako je nastao,on ?e vam govoritio Teoriji Velikog praska,da je kosmos u po?etku bio jedna cjelina pa se u djeli?u sekunde raskomadao,a to je dovelo do formiranja galaksija,u okviru kojih su nastali sistemi kao što je naš Sun?ev sistem, i Zemlja na kojoj mi živimo.

Ovaj govor sam zapo?eo citiranjem rije?i iz ?asnog Kur’ana,iz sure El-Enbija,ajet30..

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali…“

Ovako Kur’an sa malo rije?i govori o teoriji Velikog praska. Zamislite Kur’an je spomenuo još prije 1400godina!

U ?asnom Kur’anu,u suri Fussilet, poglavlje 41.u 11. ajetu se kaže:

„ Zatim se prema nebu usmjerio dok je nebo još maglina bilo,pa je njemu i Zemlji rekao:-Pojavite se milom ili silom!-Pojavljujemo se drage volje!-odgovorili su.“ Arapska rije? koja je ovdje upotrebljena ja DUHAN,ŠTO ZNA?I –dim.,da je kosmos prije nego što je dobio ovaj oblik,bio posebna vrsta gasa. Arapska rije? duhan, što zna?i dim, je nau?no ispravnija nego rije? prašina. Stiven Hokins, veoma poznati nau?nik ,rekao je:najve?e je otkri?e stolje?a,i baca svjetlo na po?etak stvaranja kosmosa i na teoriju Velikog praska…..

Isprije ljudi su vjerovali da je svijet ravan,pa su se plašili putovati predaleko,da nebi pali sa Zemlje.

U suri Lukman,poglavlje31.,29.ajet,Uzvišeni kaže:

Zar ne vidiš da Allah uvodi no? u dan idanu no?...“UVODJENJE je spor i postepen proces,no? se polahko i postepeno mijenja u dan, a dan se polahko i postepeno mijenja u no?…

Ovaj fenomen je mogu? samo ako je Zemlja okrugla,a ne bi bio mogu? da je Zemlja ravna…Da je ravna, ove promjene  bi bile nagle.

U suri Zumer,u 5. ajetu,Uzvišeni kaže:

Nebesa i Zemlju je mudro i s istinom stvorio. On no?u zavija dan idanom zavija no?…“ Arapska rije? koja je ovdje upotrebljena je KEWWERE. Kako ?e te obaviti turban oko glave? Ovo obavijanje ili zavijanje dana u no? i no?i u dan jedino je mogu?e ako je Zemlja okrugla.

Dalje u Kur’anu u suri Naziat poglavlje 79.u30.ajetu, Uzvišeni kaže:

Poslije toga je Zemlju rasprostro...“Arapska rije? DEHAHA izvorno dolazi od rije?i koja zna?i- jaje,i to ne bilo koje, ve? se njeno zna?enje specijalno odnosi  na NOJEVO JAJE! Danas nam je poznato da Zemlja nije potpuno okrugla kao lopta,ve? ima elipsoidan oblik-blago spljoštena na polovima i izdužena na ekvatoru. Ako pogledate nojevo jaje ono ima baš takav oblik odozgo blago spljošteno,a izduženo sa strana. Dakle, Kur’an nam daje precizan opis elipsoidne Zemlje još prije 1400 godina! Doskora smo vjerovali da Mjesec ima svoju svjetlost. Tek nedavno je otkriveno da Mjese?eva svjetlost ustvari refleksija svjetlosti sa sunca.

U suri Furkan, u 61.ajetu Uzvišeni kaže:

Neka je Uzvišen Onaj Koji je na nebu velike zvijezde stvorio, i na njemu da Svjetiljku i Mjesec koji sija…“

Tako?er, u suri Junus, u 5. ajetu, Uzvišeni kaže:

On je Sunce izvorom svjetlosti u?inio a Mjesec sjajnim:

“Sli?an tekst nalazimo u suri Nuh, 15-16 ajet. Arapska rije? za Sunce je ŠEMS. Osim toga, ono se u Kur’anu opisuje rije?ima SIRADŽ – lampa, WEHADŽ – uplamtio, sjajan ili DIJA’ – svjetlost, sjaj… mjesec se na arapskom kaže KAMER. Osim toga u Kur’anu se opisuje i rije?ima MUNIR – osvijetljen ili NUR – refleksija svjetla… nigdje u Kur’anu Mjesec nije opisan rije?ima siradž, wehadž ili dija’ ve? uvijek kao munir ili nur tj. koji reflektuje svjetlo.

U suri Tarik, u 3. ajetu, Uzvišeni kaže:

Zvijezda blistava…“Arapska rije? nedžm – zna?i zvijezda, a njena svjetlost je opisana rije?ju SAKIB, što zna?i – koja se pojavljuje pa nestaje. Nekada su Evropljani vjerovali da se Zemlja nalazi u centru kosmosa, a da se sve planete, pa i Sunce okre?u oko Zemlje. To je bila takozvana – teorija GEOCENTRIZMA. Ta je teorija nastala dva vijeka prije nove ere, i smatrala se ta?nom 16 vijekova, sve dok Kopernikus nije rekao da se Zemlja i ostale planete okre?u oko Sunca. Kasnije, 1608. godine Johanes Kaplar je napisao u svojoj knjizi NOVA ASTRONOMIJA, da ne samo da se Zemlja i ostale planete okre?u oko Sunca, ve? se okre?u i oko svoje ose. Kad sam ja išao u školu, u?io sam o tome da se planete okre?u oko svoje ose, ali sam tako?er u?io i da je Sunce nepomi?no, da se ne okre?e oko svoje ose.

Ali, u suri Enbija, u 33. ajetu Uzvišeni kaže:

I On je Taj Koji je stvorio no? i dan, i Sunce i Mjesec, i svi oni u svemiru plove…“

Arapska rije? JESBEHUN izvedena je od rije?i SEBEHA, koja ozna?ava tijelo u pokretu. Ako kažem da je neki ?ovjek SEBEHA na zemlji, ne mislim da se taj ?ovjek kotrlja, ve? to zna?i da on hoda ili tr?i. Ako kažem da neki ?ovjke SEBEHA u vodi, to ne zna?i da je on zaronio, ve? da on pliva. Isto tako, ako Uzvišeni kaže JESBEHUN za neko nebesko tijelo, to ne zna?i da to tijelo leti, ve? zna?i da se okre?e oko svoje ose. Danas, kao što je poznato, možete imati sliku Sunca na radnom stolu. Možemo vidjeti da na Suncu postoje crne mrlje. Potrebno je 25 dana da te crne mrlje kompletiraju rotaciju. To upu?uje na zaklju?ak da je Suncu potrebno oko 25 dana da se okrene oko svoje ose. Možete li zamisliti da Kur’an govori o rotaciji Sunca i njegovom kretanju još prije 1400 godina, a to je nauka tek danas otkrila!

U suri Ja-Sin, u 40. ajetu Uzvišeni kaže:

„Nit’ Sunce može Mjesec dosti?i, nit’ no? dan prete?i, svi oni u svemiru plove.“

Šta se misli pod Kur’anskim rije?ima:„Sunce ne može dosti?i Mjesec…“?

Nekda se vjerovalo da su orbite Sunca i Mjeseca jednake. Ali Kur’an kaže – NE! Orbite Sunca i Mjeseca su razli?ite. Nema ni govora o prestizanju jedno drugog! A i Sunce i Mjesec, ne samo da se rotiraju, ve? i plove po kosmosu.

U suri Ja-Sin, poglavlje 36, ajet 38, Uzvišeni kaže:

„I Sunce se kre?e do svoje odre?ene granice…“

Danas, nau?nici su došli do otkri?a da se Sunce, zajedno sa planetama, kre?e u kosmosu po specifi?noj putanji, a taj fenomen je nazvan – Solarni efekat. Kre?e se brzinom od oko 20 km u sekundi.

Sli?ne poruke su nam upu?ene u suri Ra’d, poglavlje 13, ajet 2. u suri Fatir, poglavlje 35, ajet 13. u suri Lukman, poglavlje 31, ajet 29. kao i u suri Zumer, poglavlje 39, ajet 5. gdje

Uzvišeni kaže:

„…On je Sunce i Mjesec pot?inio, svako se kre?e do roka odre?enog…“

U suri Zarijat, poglavlje 51, ajet 47. Uzvišeni kaže:
Mi smo nebo snagom sazdali, i Mi uistinu PROŠIRUJEMO…“

Arapska rije? MUSI’UN, zna?i širenje prostora… Jedan poznati nau?nik je došao do jednog otkri?a, i kaže da se kosmos širi, da se galaksije udaljavaju jedna od druge. To je ono što Kur’an spominje još prije 1400 godina!Neki ljudi ?e re?i:“Ništa posebno to što Kur’an govori o astronomiji, jer su Arapi ionako bili veoma upu?eni u astronomiju…!“Želim samo napomenuti da su prošli ?itavi vijekovi nakon objave Kur’ana pa su tek onda Arapi postali dobri poznavaoci astronomije,jer su iz Kur’ana crpili znanje o astronomiji…

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam