Posts Tagged ‘O uzvisenom Allahu’

Nevidljivost uzvisenog Allaha

Saturday, August 21st, 2010

Da bi odgovorili na ovo pitanje, vratimo se na nauku i na na? svakodnevni ?ivot. Ako postoji samo ono ?to vidimo, onda trebamo znati da mnoge stvari ne mo?emo opaziti svojim osjetilima. Na primjer, ako stavimo magnet nasuprot gvo??a, vidjet ?emo da magnet privla?i gvo??e. Gdje je ta snaga koja je izme?u gvo??a i magneta? Da li se ona mo?e dodirnuti, vidjeti ili ku?ati? Mi je samo prepoznajemo preko njenog efekta privla?enja gvo??a. Ta te?a je napravljena poput boja. Boje se, zbog svoje velike tame, ne mogu vidjeti praije nego budu reflektovane na nekoj stvari, poput odje?e, zida, tanjira i dr. Struja je, tako?er, nevidljiva. Samo nakon uklju?enja sijalice mi primje?ujemo da se elektricitet sprovodi kroz ?ice. Ali, gdje je struja? Ona je zapravo nevidljiva poput ultraljubi?astih zraka, gravitacije i mnogih drugih stvari koje primje?ujemo preko njihovih u?inaka. Iako su te napravljene stvari mali primjer naspram cijelog svijeta, one su nevidljive, tako da se ne treba ?uditi ?to je Allah koji je stvorio takve stvari, nevidljiv. (more…)