Propisi o roditeljima

Pokornost roditeljima spada u najve?a dobra djela poslije vjerovanja (tevhida). Kaže Allah: ”Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobro?instvo ?inite…” (El-Isra’, 23.). Ovdje spominjemo nekoliko vrlo bitnih propisa koji se odnose na pokornost djece svojim roditeljima a koji su aktuelni i oko kojih postoje mnoge nedoumice.
Propis imetka koji uzme roditelj od svoga djeteta:
Roditeljima je dozvoljeno da uzmu od djetetovog imetka što žele, pod uvjetom da ne ?ine štetu djetetu ili da njegov imetak daju drugom djetetu, naprimjer da uzmu od njega ku?u u kojoj stanuje i sli?no. Dozvoljeno im je da uzmu ono što prelazi djetetove potrebe i potrebe njegove porodice. U hadisu se navodi: ”Ti i tvoj imetak pripadate tvome ocu”, tj. otac je uzrok tvoga postojanja, te je tako i tvoj imetak njegovo vlasništvo.

Traženje dozvole od roditelja prilikom ?injenja hidžre i odlaska u džihad:
?ovjek je obavezan tražiti dopuštenje od roditelja kada se odlu?i u?initi hidžru. Allahovom Poslaniku, alejhis-selam, došao je neki ?ovjek i rekao: ”Došao sam da ti dadnem prisegu na hidžru, ostavljaju?i uplakane roditelje”, tada mu je Poslanik rekao: ”Vrati se i razveseli svoje roditelje onako kako si ih uplakao.” Isto tako ?ovjek je obavezan tražiti dozvolu od roditelja kako bi otišao u dobrovoljni džihad. Bilježi imam Ebu Davud da je Poslaniku, alejhi-selam, došao ?ovjek iz Jemena u želji da se bori na Allahovom putu, pa ga je Poslanik, alejhis-selam, upitao: ”Da li imaš nekoga u Jemenu”, a ?ovjek je odgovorio da ima roditelje, pa je Poslanik, alejhis-selam, upitao: ”Da li su ti oni dali dozvolu da ideš u rat?” ?ovjek re?e da mu nisu dali dozvolu, a Poslanik, alejhis-selam, tada re?e: ”Vrati se u Jemen i traži njihovu dozvolu, pa ako ti dozvole, bori se, a ako ti ne dozvole, tada im ?ini dobro?instvo.” Neki od muffesira (tuma?i Kur’ana) kažu da ?e stanovnici bedema (oni koji ?e biti na brežuljku izme?u Dženneta i Džehennema) biti upravo ljudi koji su otišli u džihad bez dopuštenja roditelja i tako poginuli, pogibija na Allahovom putu sprije?it ?e ih da u?u u Vatru, dok ?e ih neposlušnost roditeljima sprije?iti da u?u u Džennet.

Traženje dozvole od roditelja prilikom sefera (putovanja):
Kada je rije? o putovanju radi traženja opskrbe ili traženja znanja, ?ovjek je dužan tražiti dozvolu roditelja. Prenosi se da je fekih Nasr b. Ebi el-Hafiz el-Makdisi napustio Kuds i otputovao u Irak kod šejha El-Kazrunija kako bi kod njega u?io islamsko znanje. Kada je došao kod šejha, on ga upita: ”Da li imaš živu majku?” Nasr re?e: ”Da.” ”Da li si od nje tražio dozvolu za putovanje?”, upita šejh. Nasr odgovori: ”Ne”, a tada šejh re?e: ”Tako mi Allaha, ne?u te podu?iti ni jednu jedinu rije? dok se ne vratiš svojoj majci i tako joj prestaneš biti nepokoran.” Kaže fekih Nasr: ”Nakon toga vratio sam se majci i kod nje ostao sve dok nije preselila na ahiret, a onda sam se uputio ka traženju znanja.”

Propis prekidanja dobrovoljnog namaza na poziv roditelja:
Jedan od propisa o kojima ulema govori jeste i propis prekidanja dobrovoljnog namaza na poziv roditelja, iz straha da se zbog toga ne naljute. Kao dokaz navode slu?aj Džurejdža, koji je pripadao narodu Izrael?ana, a po zanimanju je bio trgovac, koji je nekada imao zarade, a nekada je bio na gubitku. Jednog dana je rekao: ”Od ove trgovine nema hajra (dobra), zašto ne bih probao trgovinu koja je mnogo bolja od ove.” Napravio je bogomolju u kojoj se posvetio ibadetu. Dok je tako jednog dana Džurejdž ibadetio u bogomolji, došla mu je njegova majka i pozvala ga: ”O Džurejdž, do?i, treba te tvoja majka.” Džurejdž se po?eo dvoumiti i u sebi re?e: ”Gospodaru moj, ili moja majka ili namaz?”, i odlu?i se za namaz i nastavi klanjati, a majka mu se vrati ku?i. Sutradan je ponovo došla i pozvala ga: ”O Džurejdž?” On ponovo u sebi re?e: ”Gospodaru moj, ili moj namaz ili moja majka?”, pa je opet izabrao namaz i tako je majka tri puta dolazila i vra?ala se, da bi se na kraju toliko naljutila i uputila sljede?u dovu: ”Allahu moj, ne usmrti ga dok se ne suo?i sa bludnicama!”
Nakon toga, jedna bludnica je po?inila blud sa ?obanom, a za to je optužila Džurejdža. Tada su Izrael?ani došli, porušili Džurejdžovu bogomolju, a njega pretukli. Džurejdž je tada abdestio, klanjao dva rekata, uputivši Allahu dovu, a zatim je otišao kod dje?aka i upitao ga: ”Ko ti je otac?” Dje?ak iz kolijevke je odgovorio: ”Moj otac je ?oban!” Tada su Izrael?ani shvatili vrijednost Džurejdža, i u ?udu su povikali subhanallah, i odlu?ili su da Džurejdžu naprave bogomolju od zlata, ali je on odbio, zahtijevaju?i da mu naprave bogomolju kakva je i bila. Dakle, shodno tome, ako roditelji pozovu svoje dijete i za vrijeme namaza, na njemu je da se odazove i prekine nafila-namaz, ako zna da ?e se roditelji naljutiti ako se ne odazove, a ako se radi o farz-namazu, skratit ?e ga.

Nedoumica da li poslušati oca ili majku?
Znamo da je pravo roditelja iznad prava supruge, ali šta uraditi kada je rije? o pokornosti ocu i majci istovremeno? Ako jedno od roditelja nare?uje na dobro, a drugo na loše, naravno poslušat ?emo onog roditelja koji nare?uje na dobro. Me?utim, ako oba roditelja nare?uju na loše, tada ih ne?emo poslušati, primjera radi, ako otac kaže djetetu nemoj pri?ati sa majkom, a majka kaže nemoj pri?ati sa ocem, tada ih ne?emo poslušati jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Ali ako nare?uju na dobro, tada ?e se pokušati udovoljiti oboma, dok mati ima tri puta ve?e pravo nego otac, kako se to navodi u hadisu Allahovog Poslanika,  alejhis-selam.

Pokornost roditeljima u ostavljanju vadžiba:

Islamski u?enjaci kažu da ?ovjek ni u kom slu?aju nije dozvoljeno da se pokorava roditeljima ostavljaju?i vadžibe. Upitan o ?ovjeku kojem majka zabranjuje da obavlja namaz u džematu ili džuma-namaz, imam El-Evzai je rekao: ”Budi u tome pokoran svome Gospodaru, a nepokoran svojoj majci.”

Pokornost roditeljima u ?injenju harama (zabranjenih stvari):
Ako roditelji ?ovjeku nare?uju da ?ini neke harame, tada ih ne?e poslušati, jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju.

Pokornost roditeljima u nejasnim stvarima (šubuhat):
Ve?ina islamskih u?enjaka smatra da je ?ovjek dužan pokoravati se roditeljima u stvarima za koje ne postoji jasna zabrana. Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, upitan je o ?ovjeku koji je umro ostavljaju?i iza sebe imetak sumnjivog porijekla, a imao je dug, da li je djetetu tog ?ovjeka dozvoljeno uzeti od imetka oca i tako vratiti njegov dug, pa je rekao: ”Uzmi od imetka i vrati njegov dug, jer je vra?anje duga obaveza, dok stjecanje imetka na sumnjiv na?in nije haram.”

Pokornost roditeljima u izvršavanju i ostavljanju nafila (dobrovoljnih djela):
Kada je rije? o dobrovoljnim ibadetima, kao što su dobrovoljni hadž, umra i drugo, imam Ibn Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: ”Što se ti?e dobrovoljnog hadža, roditelj ima pravo da zabrani djetetu njegovo obavljanje…”
Upitan je imam Ahmed o ?ovjeku koji posti, a njegovi roditelji od njega traže da prekine post, pa je rekao da se  prenosi od imama Hasana el-Basrija da ?e prekinuti post, i u tom slu?aju imat ?e nagradu pokornosti roditeljima i nagradu posta.
Pokornost roditeljima prilikom ženidbe ili talaka (razvoda braka):
Ako roditelji zabranjuju sinu/k?erki da se oženi/uda, a oni istovremeno osje?aju strah da ?e upasti u grijeh ako se ne ožene/udaju, imam Ahmed, Allah mu se smilovao, kaže: ”Da se ožene/udaju pre?e im je od pokornosti roditeljima.” Šejh Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, upitan je o ?ovjeku koji je oženjen i ima djecu, a njegova majka ne simpatiše njegovu ženu i od njega traži da se od nje rastavi, da li ?e poslušati majku u tome: ”Nije mu dozvoljeno da razvede suprugu (da joj talak) zbog toga što to majka od njega traži, na njemu je da bude poslušan majci, i ne smatra se neposlušnim ako ne rastavi svoju ženu, a Allah najbolje zna.”

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam