Opis Dzehennema i njegove strahote

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te’ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalu?ku vatru, mirno bi spavali.“ Stanovnici Džehennema ?e imati odje?u od vatre: „Onima koji ne?e da vjeruju odjela ?e od vatre biti skrojena, a klju?ala voda bi?e na glave njihove sipana.“ (Prijevod zna?enja El-Hadždž, 19.) Košulje ?e im biti od katrana. Dakle, hrana, pi?e, odje?a, pa ?ak i postelja i pokriva?i, sve ?e im biti od vatre: „U Džehennemu ?e im ležaji i pokriva?i od vatre biti. Eto tako ?emo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod zna?enja El-E’araf, 41.) Gdje ?e pobje?i? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra…

Na Sudnjem Danu, Danu istinske podjele i razdvajanja, ljudi ?e se razdvojiti jedni od drugih. Razdvoji?e se nevjernici od vjernika i licemjera. Nevjernici ?e na Sudnjem Danu slijediti svoja božanstva koja su obožavali na Dunjaluku i zajedno sa njima ?e biti odvedeni do Džehennema. Za vrijeme stajanja na Mahšeru, na Sudnjem Danu, što ?e potrajati njima pedeset hiljada godina, mnogo ?e ožedniti. Tako žedni, povezani u lance i okove, bit ?e povedeni do Džehennema: „A kad u Džehennem žedne nevjernike potjeramo.“ (Prijevod zna?enja Merjem, 86.) S velikim i teškim okovima, dugim i preteškim lancima, odvodi?e se i bacati u Džehennem. Toga Dana, do?i ?e se sa Džehennemom koji ?e imati 70.000 povodaca, tj. krajeva. Svaki povodac ili kraj držat ?e 70.000 meleka. Naši prethodnici bi govorili: „Kada se Džehennem ne bi držao sa ovolikim brojem povodaca, otrgnuo bi se, a kada bi se otrgnuo, spalio bi sve, i dobre i loše.“

Allah, subhanehu ve te’ala, kaže, kako stoji u prijevodu zna?enja: „I kad se tog Dana do?e sa Džehennemom, tada ?e se ?ovjek sjetiti – a na šta mu je sje?anje?! Re?i ?e: ‘Kamo sre?e da sam se za ovaj život pripremao!’“ (Prijevod zna?enja El-Fedžr, 23-24.) Kada stanovnici Džehennema budu povedeni do Džehennema i kada vide svoju potpunu propast, po?et ?e plakati, me?utim, njihove suze ne?e biti suze ve? ?e biti krv. „Oni koji nisu vjerovali u skupinama ?e u Džehennem biti natjerani.“ (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 71.)

Kada ih Džehennem vidi iz daljine izrazit ?e im dobrodošlicu, obradovat ?e se njihovom dolasku: „Kada ih Džehennem ugleda iz daljine, ?ut ?e kako gnjevan hu?i, klju?a i odiše.“ (Prijevod zna?enja El-Furkan, 12.) Vidjet ?e Džehennem kako visoko baca iskre: „On ?e kao kule bacati iskre, kao da su kamile ri?e. Teško toga dana poricateljima!“ (Prijevod zna?enja El-Murselat, 32-34.) Iblis ?e predvoditi nevjernike do vatre, a iza njega ?e biti njegovi sljedbenici. Dok se budu Džehennemu približavali, slušat ?e njegovo hu?anje i klju?anje, gleda?e kako džehennemske iskre visoko u vis lete, pa kada do?u do vrata Džehennema, Iblis ?e povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“

Tako?er i svaki od njegovih sljedbenika, iza njega, ?e isto povikati: „O propasti moja! O propasti moja!“ Svevišnji Allah kaže: „Ne prizivajte danas jednu propast, ve? prizivajte mnoge propasti!“ (Prijevod zna?enja El-Furkan, 14.) Do?ekat ?e ih ?uvari Džehennema, meleki strogi i snažni koji izvršavaju sve što im Uzvišeni Allah naredi: „Kada god se koja gomila u njega baci, stražari u njemu ?e je upitati: ‘Zar vam niko nije dolazio da vas opominje?!’“ (Prijevod zna?enja El-Mulk, 8.) Šta vam je? Zar vam niko nije dolazio i pozivao vas? Zar niste znali, zar niste ?uli da postoji vjera u kojoj se samo Allah obožava na na?in kako ga je samo Muhammed, sallallahu ‘alejhi ve sellem, obožavao? Zar vas niko nije opomenuo?

„Odgovorit ?e: ‘Jest. Dolazio nam je onaj koji nas je opominjao a mi smo poricali i govorili: ‘Allah nije objavio ništa.’ Vi ste u velikoj zabludi! I re?i ?e: ‘Da smo slušali i razmišljali, ne bismo me?u stanovnicima Džehennema u ognju bili!’ Priznat ?e svoje grijehe, pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!“ (Prijevod zna?enja El-Mulk, 9-11.) Džehennem ?e ih do?ekati, pa ?e im re?i: „Posebno sam obavezan trojici – svakom oholniku i prkosniku, svakom koji je Allahu pripisivao druga i slikarima.“

Dubina i boja Džehennema

Kakav je Džehennem? Dubina Džehennema je sedamdeset godina. Ko bude ba?en u njega, dospjet ?e na njegovo dno nakon sedamdeset godina. Danas kada bi se bacio kamen sa najve?e zgrade, za kratko vrijeme, za nekoliko sekundi, našao bi se na tlu. Šta mislite: sedamdeset godina??? Boja Džehennema je crna, potpuna tama. Džehennem se žestio dugi niz godina vatrom dok nije postao crven. Zatim se žestio vatrom dok nije postao bijel, a zatim se žestio dok nije postao crn. „Gospodaru naš, doista, onoga koga Ti budeš u vatru uveo, Ti si ga osramotio, a nevjernici ne?e imati pomaga?a!“ (Prijevod zna?enja Alu Imran, 192.)

Vidimo vatru na Dunjaluku. Vidimo kako zahvati neku ku?u i potpuno je sagori. Vatrogasci nisu u stanju ništa da u?ine. To je dunjalu?ka vatra, a što se ti?e džehennemske vatre, ona je sedamdeset puta ja?a i žeš?a od dunjalu?ke. Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te’ala, bi govorio: „Kada bi se stanovnici Džehennema izveli iz džehennemske vatre i uveli u dunjalu?ku vatru, mirno bi spavali.“

Kako ?e se džehennemlije bacati u vatru

Kako ?e se džehennemlije vezati i bacati u vatru? Uzet ?e se za vrh kose pri ?elu i poviti unazad sve dok se njihov potiljak ne sastavi sa njihovim petama! Ki?me ?e im popucati! Tako svezani bit ?e ba?eni u Džehennem: „Nevjernici ?e se po biljezima svojim poznati, pa ?e za kike i za noge š?epani biti.“ (Prijevod zna?enja Er-rahman, 41.)

Hrana i pi?e stanovnika Džehennema

Kada budu uvedeni u Džehennem i jedno vrijeme u njemu kažnjavani, ogladnit ?e i sna?i ?e ih glad. ?ak, od prevelike gladi osjetit ?e bolove iste ja?ine kao i sve druge vrste kažnjavanja u Džehennemu. Govorit ?e: „Gdje je hrana? Umiremo od gladi! Ima li šta kod vas jesti?“ Ima, ima, kako da nema! Tamo ?e biti brza i poslušna posluga! Predo?it ?e im se džehennemsko stablo po imenu Zekkum ?iji su plodovi poput šejtanskih glava: „To je drvo koje ?e usred Džehennema rasti, plod ?e mu poput šejtanskih glava biti.

Oni ?e se njime hraniti i stomake ?e svoje njime puniti.“ (Prijevod zna?enja Es-Saffat, 64-66.) Kaže se da kada bi samo jedan djeli? ovoga stabla bio spušten na Zemlju, stanovnicima Zemlje bi sve pokvario i zagor?ao bi im život na njoj. Samo jedan djeli?, pa, šta mislite šta ?e biti s onima kojima ?e ovi plodovi biti hrana?! „Drvo Zekkum bit ?e hrana griješniku, u stomaku ?e kao rastopljena kovina vreti kao što voda koja klju?a vri.“ (Prijevod zna?enja Ed-Duhan, 43-46.)

Kada vide gnoj koji izlazi iz njih samih, iz prevelike gladi i že?i požurit ?e da ga jedu, jedni sa drugih. To je hrana gislin: „Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, niti drugog jela osim gislina kojeg ?e samo nevjernici jesti.“ (Prijevod zna?enja El-Hakka, 35-37.) Ibnu Abbas, radijallahu ‘anhuma, kaže da se pod izrazom gislin misli na krv, sukrvicu i gnoj koji ?e curiti iz tijela stanovnika Džehennema. Tako?er, jedna od vrsti džehennemske hrane je i hrana po imenu dari’i. To su plodovi puni bodljika i trnja.

Džehennemlije ?e jesti takvu hranu pa ?e im zastajati u grlu i bosti ih: „Drugog jela osim trnja ne?e imati, koje ne?e ugojiti niti glad utoliti.“ (Prijevod zna?enja El-Gašija, 6-7.) Ništa im ne?e koristiti, me?utim, iz prevelike gladi jesti ?e ga i ne?e ni primje?ivati da im ništa ne koristi. Kada im zastane u grlu, kada se po?nu gušiti, stat ?e s tom hranom. Ne?e je mo?i izvaditi niti ?e je mo?i progutati: „Bit ?e kod Nas, doista, okova i ognja, i jelo koje u grlu zastaje i patnje nesnosne.“ (Prijevod zna?enja El-Muzzemmil, 12-13.) Zvat ?e u pomo?. Tražit ?e pomo?. Sjetit ?e se kako bi na Dunjaluku kada bi im nešto zastalo u grlu, to potiskivali vodom. Tražit ?e vodu. Ima li vode? Ima, ima, kako da nema. Ima. Voda ?e im biti dostavljena sa dna Džehennema. Hamim-klju?ala voda! Re?i ?e im se: „Ho?ete vodu?! Izvolite! Na ovom mjestu mi služimo ovakvu vodu. A sada pijte!“ Brza i sigurna usluga! Klju?ala voda!!!

Kada se samo približe posudi s klju?alom vodom, koža i meso –od vreline te klju?ale vode- spast ?e im s lica. Ali, i pored toga, morat ?e da je piju: „Ako zamole za pomo?, pomo?i ?e im se teku?inom poput rastopljene kovine koja ?e lica ispe?i. Užasna li pi?a i grozna li boravišta!“ (Prijevod zna?enja El-Kehf, 29.) Pored uzavrele klju?ale vode pojeni ?e biti i gassakom, smrdljivom teku?inom koja ?e izlaziti iz polnih organa bludnika i bludnica: „Eto toliko! Pa neka okušaju vodu klju?alu i kapljevinu smrdljivu!“ (Prijevod zna?enja Sad, 57.)

Odje?a i postelja stanovnika Džehennema

Imat ?e odje?u od vatre: „Onima koji ne?e da vjeruju odjela ?e od vatre biti skrojena, a klju?ala voda bi?e na glave njihove sipana.“ (Prijevod zna?enja El-Hadždž, 19.) Košulje ?e im biti od katrana. Dakle, hrana, pi?e, odje?a, pa ?ak i postelja i pokriva?i, sve ?e im biti od vatre: „U Džehennemu ?e im ležaji i pokriva?i od vatre biti. Eto tako ?emo Mi nevjernike nagraditi.“ (Prijevod zna?enja El-E’araf, 41.) Gdje ?e pobje?i? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra! Plakat ?e, a suze ?e im biti sama krv! Lica ?e im sva pocrniti!

Jedna kazna ve?a od druge

U Džehennemu neki od njih, ponovo ?e biti vezani u lance i vo?eni. Gdje idete s njima?! Zar nije dovoljno to što se kažnjavaju ovdje, ili … ili želite da im olakšate, razgalite?! Nikako! „Pa, kušajte patnju, mu?enje ?emo vam sve gorim u?initi!“ (Prijevod zna?enja En.Nebe’, 30.) Bit ?e povezani u lance, odvedeni i na klju?aloj vatri prevrtani: „Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit ?e: ‘Kamo sre?e da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika slušali!’“ (Prijevod zna?enja El-Ahzab, 66.) Dok se budu lica u vatri pržila, zubi, vilice ?e im ispasti: „vatra ?e im lica pržiti i oni ?e iskešenih zuba u njemu ostati.“ (Prijevod zna?enja El-Mu’minun, 104.)

Zubi, vilice ?e im ispasti, meso i koža sletjeti. Pojedini u?enjaci kažu da ?e stanovnicima Džehennema koža sletjeti i da ?e im se zakva?iti za pete, pa ?e hodati Džehennemom a njihova koža ?e im se vu?i za petama! Tako mi Allaha! Da se samo jedan mali trenutak ubaci u Džehennem osoba koja je najbolje živjela na Dunjaluku, osoba koja na Dunjaluku nije osjetila nikakvu poteško?u, tegobu, nesre?u, bol i patnju, kada bi se ubacila u Džehennem samo jedan mali trenutak, sva dunjalu?ka uživanja bi zaboravila od patnje koju je vidjela i osjetila u tom djeli?u vremena.

Allaha Uzvišenog molimo da nas sa?uva boravka na Ahiretu u ovakvom mjestu! Molimo Ga da nas podrži u pokornosti Njemu, ?injenju djela kojima je On zadovoljan i koja vode do Njegova zadovojstva! Neka je svaka slava i hvala Allahu, subhanehu ve te’ala, na po?etku i na kraju! Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji ih slijede u dobru!

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam