Posts Tagged ‘stvaranje’

Stvaranje u parovima

Sunday, August 22nd, 2010
“Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara spol: u onome što iz zemlje ni?e, u njima samim, i u onome što oni ne znaju!„ (Ya Sin, 36)
Uporedo sa time što predstavlja protivvrijednost pojma “par”, muški i ženski spol u sebi sadržava i mnogo šire zna?enje, kako je to i u prethodnom ajetu istaknuto “…u onome što oni ne znaju”. Upravo se danas susre?emo sa jednim zna?enjem na koje je upozoreno u ajetu. Paul Dirac, engleski nau?nik koji je iznio tvrdnju da materija posjeduje svoju suprotnost, 1933. godine nagra?en je Nobelovom nagradom za oblast fizike. Ovo tkri?e, nazvano “Parite”, isti?e da materija ima svoju paricu nazvanu antimaterija. Antimaterija u sebi sadrži svojstva koja su suprotna svojstvima materije. Naprimjer, suprotno materiji, antimaterija je opremljena pozitivnim elektronima i negativnim protonima. Ova ?injenica je na slijede?i na?in opisana u jednom nau?nom djelu: (more…)

Nastanak i sirenje kosmosa

Sunday, August 22nd, 2010

Pojavljivanje kosmosa se u Kur’anu spominje na slijede?i na?in:

“On je nebesa i Zemlju iz ni?ega stvorio! „ (Al-An’am, 101)

Ova kur’anska ?injenica je u potpunom skladu sa suvremenim nau?nim otkri?ima. Definitivan zaklju?ak do kojeg je danas došla moderna astrofizika upu?uje na ?injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ni?ega, eksplozijom samo jedne ta?ke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je ujedno i jedino nau?no objašnjenje nastanka i po?etka kosmosa, koja je prihva?ena od strane svih nau?nih krugova. (more…)