Tri načela islama

Tri načela koja je obavezan spoznati svaki musliman i muslimanka su:
Spoznaja Gospodara, vjere i Poslanika Muhammeda saws. Ako bi bio upitan: Ko je tvoj Gospodar? Reci: Moj Gospodar je Allah. On održava mene i sve svjetove svojom dobrotom. Njega obožavam i nikog drugog. Ako bi bio upitan: koje si vjere? Reci:Moja vjera je isam. A islam je predanost Allahu izražavajući Mu jednoću, dobrovoljna pokornost i udaljavanje od višeboštva (širka) i njegovih pripadnika. Ako bi bio upitan: Ko je tvoj Vjerovjesnik? Reci: Muhammed sin Abdullaha sin Abdumuttaliba sin Hašima. Hašim je iz plemena Kurejš, a oni su Arapi. Arapi su Ismailovi potomci, a Ismail je Ibrahimov sin.
Allah ti se smilovao, dužnost svakog muslimana i muslimanke je da upozna i ova tri načela i da radi prema njima.
PRVO:
Allah nas je stvorio, i opskrbio nas, i nije nas samim sebi prepustio, poslao nam je poslanika. Pa, ko mu bude pokoran, ući će u Džennet, a ko mu bude nepokoran, ući će u Džehennem. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Sura El-Muzzemil, 15-16
DRUGO: Uzvišeni Allah nije zadovoljan time da mu se u obožavanju (činjenju ibadeta) pridruži bilo ko; ni Njemu bliski melek, ni poslanik (vjerovjesnik), a dokaz za to riječi Uzvišenog Allaha: Mjesta padanja na sedždu su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome! Sura El-Džinn, 18
TREĆE: Onome ko se pokorava Poslaniku,s.a.v.s., i vjeruje da Allahu u svemu iskazuje jednoću, nije dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji se Allahu suprotstavljaju, pa makar to bio neko ko je njegov najbliži.
Dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha:
Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.
Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti. Sura El-Mudžadele, 22
Allah te uputio na pokornost prema Njemu, ispravnost Ibrahimove vjere se čitovala u robovanju Jedinom Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući. To je Allah dz.s., naredio svim ljudima i radi toga ih je stvorio, kao što je i rekao:Džinove i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čine Sura Ez-Zarijjat, 56
Riječ  «ja’budun» (ibadet čine, robuju) znači priznavanje iiskazivanje Allahove jednoće (tewhida) u svemu.
TEWHID (Allahova jednoća), najveličanstvenije je što je Allah dz.s., naredio, što znači smatrati da je jedino Allah dz.s. dostojan da mu se čini ibadet.
ŠIRK, činjenje ibadeta nekom drugom pored Njega, najvažnije je što je Allah dz.s. zabranio. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:Robujte Allahu i druge Njemu ravnim ne smatrajte… Sura En-Nisa, 36
Ako te neko upita: koja je tri temelja čovjek dužan poznavati, reci mi:“Da rob (čovjek) spozna svog gospodara i svoju vjeru i spozna svoga poslanika, Muhammeda s.a.v.s.“
1.Da rob spozna svog gospodara
Pa ako te neko upita: ko ti je gospodar, reci: Moj Gospodar je Allah dz.s., koji me je odgojio i podučio, kao što je odgojio i podučio sve ostale svjetove Svojom milošću. Ja samo Njega obožavam i nikoga više.
A dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:Hvala Allahu Gospodaru svjetova Sura El-Fatiha, 1
Sve osima Allaha je stvoreni svijet i ja sam jedan dio tog svijeta. Ako te neko upita: Kako si spoznao svoga Gospodara, reci: Putem Njegovih znakova i stvorenja. Njegovi znaci su noć i dan, Sunce i Mjesec. A Njegova stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja, i ono što je na njima i ono što je između njih.
Dokaz za to su riječi Uzvišenog:
Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tlo ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tlo pred Allahom, Koji ih je stvorio, ako želite da samo Njega, Jedinog obožavate. Sura Fusilet, 37
Dokaz su i Njegove riječi:Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i zemlju u šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde su pokorne Njegovoj naredbi. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova. Sura El-Araf, 54
A Gospodar (Er-Rabb) jest Onaj Kojeg se obožava. Dokaz za to su Njegove riječi:O ljudi, obožavajte svoga Gospodara, Koji je stvorio i vas, a i one prije vas kako biste Ga se bojali; Koji vam je zemlju učinio posteljom a nebo zdanjem; Koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato, ne činite druge Allahu ravnim, a da to znate. Sura El-Bekara, 21-22.
Ibnu-Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: Onaj koji je stvorio sva ova stvorenja (pojave) zaslužuje da Mu se robuje.Allah dz.s. je naredio da Mu se čine ove vrste ibadeta:Islam, iman, ihsan, dova, strah (havf), nada (redža’), oslanjanje (tevekkul), želja (ragbe), strahopoštovanje (rehbe), skrušenost (hušu’), bojaznost (hašje’), pokajničko vraćanje Allahu (inabe), traženje pomoći (isti’ane), traženje zaštite (isti’aze), traženje spasa (istigase), klanja kurbana, zavjet (nezr) i drugi vidovi ibadeta koje je propisao Allah dz.s.
Sve ovo treba biti isključivo radi Njega. Dokaz za to su Njegove riječi:
Mjesta padanja na sedždu su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha nikome. Sura Džin, 18
Ko bilo koji od ovih vidova ibadeta uputi nekom drugom mimo Allaha dz.s., taj je mušrik i kafir. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: A onaj koji se pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarem svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. Sura El-Bekara, 21-22.
U hadisu se kaže: Dova je srž ibadeta.
Potvrda su Allahove riječi:Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati!’ Oni koji iz oholosti neće da Me obožavaju – ući će sigurno, u Džehennem poniženi. Sura Gafir, 60.
Dokaz za bogobojaznost su riječi Uzvišenog:… i ne strahujte od njih, strahujte od Mene ako st vjernici. Sura El-Imran, 175
Dokaz za nadu su riječi Uzvišenog Allaha:… Ko žudi (nada se) do od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra dijela i neka, obožavajući Gospodara svoga, ne smatra Njemu ravnim nikoga. Sura El-Kehf, 110
Dokaz za oslanjanje (tevekkul) su Allahove riječi:… u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici! Sura El-Maide, 23, kao i riječi u drugom ajetu:Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta… Sura Talak, 3.
Dokaz za želju, strahopoštovanje i skrušenost su riječi Uzvišenog Allaha:… Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni. Sura El-Enbija, 90
Dokaz za bojaznost su riječi Allaha dz.s. … Zato se ne bojte njih, već se bojte mene… Sura El-Maide, 3.
Dokaz za pokajničko vraćanje Allahu je: I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se. Sura Ez-Zumer, 54. Sljedeći ajet je dokaz za traženje pomoći od Allaha dz.s. Samo Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. Sura El-Fatiha, 5. kao i hadis: ”Kad tražiš pomoć, traži je od Allaha.”
Dokaz za traženje utočišta (zaštite) su Allahove riječi: Reci: ‘Utječem se Gospodaru svitanja…’ Sura El-Felek, 1. Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi…’ Sura En-Nas, 1.
Dokaz za traženje spasa su riječi Uzvišenog Allaha:
I kada ste od Gospodara svoga spas tražili; On vam se odazvao… Sura El-Enfal, 9.
Dokazi za klanje kurbana su ajet: Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika…’ Sura En’am, 162-163, i hadis: Allah je prokleo onoga koji zakolje životinju zarad nekog drugog mimo Allaha … Dokaz za zavjet je ajet: Oni su zavjet ispunjavali i plašili se dana čija će kob svuda prisutna biti. Sura Insan, 7.
2. Da rob spozna svoju vjeru
Drugo načelo ili temelj je spoznaja islama dokazima. Islam znači predati se Jedinom Allahu iskazujući mu jednoću (tewhid), i povinovati Mu se poslušnošću, zatim odreći se širka i njegovih nosilaca. On se sastoji iz tri stepena: islam, iman i ihsan. Svaki od ova tri stepena imaju ruknove.
ISLAM
Ima pet ruknova islama:
1. Svjedočenje da nema drugog boga, koji zaslužuje da mu se čini ibadet, osim Allaha U i da je Muhammed s.a.v.s. Allahov Poslanik (LA ILAHE ILLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH)
2. obavljanje namaza
3. davanje zekata
4. post ramazana
5. i obavljanje hadždža.
Dokaz utemeljenja šehadeta je ajet: Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i učeni ljudi, postupajući pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Sura Ali Imran, 18.
Značenje ovog ajeta je da niko nema pravo i ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha.
Riječi nema boga, negiraju sve ono što se obožava umjesto Njega. A riječi osim Allaha su potvrda da je jedino Allah dostojan da Mu se robuje. On nema sudruga u obožavanju, kao što nema sudruga u vlasti.
Ovaj ajet pojašnjava riječi Uzvišenog Allaha:
A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: ‘Nemam ja ništa s onima koje vi obožavate, ja obožavam samo Onoga Koji me je stvorio, jer će me On, doista, na pravi put uputiti’ – on to učini trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali. Sura Zuhruf, 26-28 i Njegove riječi:
Reci: ‘O Sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke; da nikog osim Allaha ne obožavamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!’, pa ako ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!’ Sura Ali Imran, 64.
Dokaz za svjedočenje da je Muhammed s.a.v.s Allahov Poslanik su ove Allahove riječi: Došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Sura Et-Tewba, 128.
Značenje šehadeta koji potvrđuje da je Muhammed s,a,v,s Allahov Poslanik jest: pokornost njemu u onome što naredi i smatranje istinitim onoga što kaže, izbjegavanje onoga što zabrani i na što upozori, te obožavanje Allaha onako kako je on to propisao.
Dokaz za namaz, zekat i tumačenje Allahove jednoće su Allahove riječi: A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da zekat udjeljuju, a to je ispravna vjera. Sura El-Bejjina, 5.
Dokaz za post su riječi Uzvišenog Allaha: O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grija klonili, Sura El-Bekare, 183.
Dokaz za hadždž su ove Allahove riječi: Hodočastiti Kabu dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje – pa zaista, Allah, nije ovisan ni o kome. Sura Ali Imran, 97.
IMAN – VJEROVANJE
Drugi stepen je iman. On se sastoji iz sedamdeset i nekoliko djelova. Najveći su riječi «LA ILAHE ILLALLAH», a najniži uklanjanje smetnje sa puta, a i stid je dio imana – vjerovanja.
Iman se sastoji iz šest glavnih djelova (ruknova):
1. vjerovanje u Allaha dz.s.,
2. i Njegove meleke,
3. i Njegove knjige,
4. i Njegove poslanike,
5. i u Sudnji dan,
6. i da vjeruješ u određenje (kader), bilo dobro ili loše po tebe.
Dokaz za ova četiri rukna su riječi Uzvišenog Allaha: Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke i u knjige, i u vjerovjesnike… Sura El-Bekare, 177
Dokaz za vjerovanje u predodređenost (kader) jesu ove Allahove riječi: Mi sve s odredbom stvaramo. Sura Qamer, 49.
IHSAN – NAJVIŠI STUPANJ VJERE
Treći stepen je ihsan. On se sastoji od glavnog dijela (rukna), a to je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi. Dokaz za ovakvu tvrdnju su riječi Uzvišenog Allaha: Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra dijela čine, Sura En-Nahl, 128. i Njegove riječi:i pouzdaj se u Silnog i Milostivog, Koji te vidi kada ustaneš da sa ostalim namaz obaviš, jer On, doista, sve čuje i sve zna, Sura Eš-Šuara, 217-220. i Njegove riječi: Šta god ti važno činio, i šta god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate… Sura Junus, 61.
Dokaz iz sunneta je poznati hadis o Džibrilu u, koji prenosi Omer
– Jednog dana sjedismo kod Allahovog Poslanika s.a.vs. , kad se pojavi prema nama čovjek u sasvim bijelom odijelu, sasvim crne kose, ne vidi se na njemu trag putovanja i ne poznaje ga niko od nas. Sjeo je do Allahovog Poslanika s.a.v.s. i prislonio svoja koljena uz njegova, a svoje ruke stavio na njegova stegna i rekao: ‘Muhammede, izvjestime šta je islam!’Reče Allahov Poslanik: ‘Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v.s.  Allahov Poslanik; da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan, i da hadždž činiš ako si u mogućnosti.’
Onda reče onaj nepoznati čovjek: ‘Istinu govoriš’ «Kaže Omer:’Mi mu se začudismo, pita ga a onda mu kaže:’Istinu govoriš’»
Zatim reče čovjek: ‘Izvjesti me šta je iman.’ Reče Allahom Pposlanik s.a.v.s.: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige (kitabe), Njegove poslanike, u Sudnji (zadnji) dan, i u određenje (sudbinu) dobra i zla.’ Nepoznati čovjek reče: ‘Istinu govoriš. Izvjesti me i o tome šta je ihsan.’ Reče Allahov Poslanik s.a.v.s.: ‘Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako Ga ne vidiš On tebe sigurno vidi.’ ‘Istinu govoriš’, reče nepoznati čovjek, a potom kaza: ‘Izvjesti me kada je zadnji čas (ovom svijetu).’ Reče Allahov Poslanik s.a.v.s: ‘Onaj koga pitaš o zadnjem času ne zna o tome više od onoga koji pita’ Reče nepoznati čovjek: ‘Izvjesti me o predznacima zadnjeg časa.’Reče Allahov Poslanik s.a.v.s. ‘Predznaci Sudnjeg časa su da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada.’
Veli Omer: «Zatim ode nepoznati čovjek, a mi smo tako ostali dugo vremena. Nakon toga reče mi Allahov Poslanik: ‘Omere, znaš li onoga što me zapitkivao?’ Ja rekoh: ‘Allah i Allahov Poslanik najbolje znaju’, onda reče Allahov Poslanik: ‘Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.’
3. DA ROB SPOZNA SVOG POSLANIKA MUHAMMEDA s.a.v.s.
Treće načelo je spoznaja Poslanika Muhammeda s.a.v.s. On je Muhammed ibnu-Abdullah ibnu-Abdulmutalib ibnu-Hašim. Hašim je Kurejšija, Kurejšije su arapi, a arapi su iz potomstva Ismail ibnu-Ibrahima Halila, neka je na njega i našeg Poslanika najljepši selam i spas.
Živio je šezdeset i tri godine – prije poslanstva četrdeset, a dvadeset i tri godine kao vjerovjesnik i Poslanik. Vjerovjesnik je postao objavom ajeta: „Ikre“ Ovo su ajeti sure El-Alek, 1-5Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj.Koji poučava peru. Koji čovjeka poučava onome što ne zna., a Poslanik objavom sure: El-Muddessir. Njegov rodni grad je Mekka a hidžru je učinio u Medinu.
Allah dz.s. poslao ga je da upozorava na širk a poziva u tewhid.Dokazi za to su Allahove riječi: O ti, pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veličaj! I haljine svoje očisti! I kumira se kloni! I ne prigovaraj držeći da je mnogi! I radi Gospodara svoga trpi! . .Sura El-Muddessir, 1-7
Riječi: „ ustani i opominji“ znače: Upozoravaj na opasnost širka, a pozivaj u tewhid. A riječi: „veličaj Gospodara svoga“– veličaj Ga putem izražavanja Njegove jednoće; „odjeću svoju očisti“ – očisti svoja odijela od primjesa širka; .“kipove napusti“– ostavi ih i odreci ih se kao i onih koji ih slijede.
Deset godina je propovijedao isključivo pozivajući u tewhid, naakon toga je uzdignut na nebo (mi’radž).Na mi’radžu mu je propisano pet namaza. U Mekku je klanjao tri godine, a zatim mu je naređena hidžra u Medinu.
Hidžra je soba iz mjesta mnogoboštva (širka) u islamsko mjesto. Ovom ummetu je naređeno da se sele iz mjesta u kome vlada mnogoboštvo u mjesto u kome vlada islam. Hidžra važi sve do Sudnjeg dana, shodno riječima Uzvišenog Allaha: Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: “Šta je bilo s vama?” – “Bili smo potlačeni na Zemlji”- odgovoriće. – “Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?” – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta. Sura En-Nisa, 97-99.
Također i ovaj ajet: O robovi Moji koji vjerujete, Moja zemlja je prostrana, zato samo Meni ibadet činite. Sura Ankebut, 56.
El-Begavi, Allah mu se smilovao, rekao je: Povod objave ovog ajeta jesu muslimani Mekke koji nisu učinili hidžru, a koje je Allah dz.s.  nazvao vjernicima.
Dokazi iz sunneta za hidžru su riječi Poslanika s.a.v.s.: «Hidžra neće prestajati važiti sve dok ne prestane važiti (pokajanje) tewba, a tewba neće prestati važiti sve dok Sunce ne izađe sa zapada.»
A kada se nastanio u Medini, naređeni su mu ostali propisi, kao što su zekat, namaz, hadždž, ezan, naređivanje dobra, spriječavanje zla i drugi islamski propisi.
To je potrajalo deset godina. Zatim je preselio na ahiret,a njegova vjera je ostala. Nema dobra na koje nije uputio i nema zla na koje nije upozorio. Dobra na koja je uputio su: tewhid i sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Zlo na koje je upozorio; mnogoboštvo (širk), i sve ono što Uzvišeni Allah mrzi i čime nije zadovoljan. Allah ga je poslao cijelom čovječanstvu i naredio da mu se pokoravaju obje skupine i ljudi i džini. Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog Allaha:
Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik…’ Sura El-Araf, 158
Njime je Uzvišeni Allah upotpunio vjeru. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Sura El-Maide, 3.
Dokaz za njegovu smrt su riječi Uzvišenog Allaha: Ti ćeš, zacijelo, umrijeti a oni će, također, pomrijeti. Poslije, na Sudnjem danu pred Gospodarom ćete se svojim jedan s drugim sporiti.
Sura Ez-Zumer, 30-31. Ljudi će nakon smrti biti proživljeni, a dokaz za to su Allahove riječi: Od zemlje vas stvaramo i u nu vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. Sura Ta-ha, 55. I drugi ajet: Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Sura Nuh, 17-18. A nakon proživljenja ljudi će biti pitani za svoja dijela, prema riječima Uzvišenog Allaha: … da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobra. Sura En-Nedžm, 31.
Kafir je onaj koji ne priznaje proživljenje, prema Allahovim riječima:
Nevjernici tvrde da neće biti proživljeni. Reci: ‘Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti proživljeni, pa ćete o onome što ste radili, doista, biti obavješteni!’ A to je Allahu lahko. sura Et-Tegabun, 7.
Uzvišeni Allah je slao poslanike kao donosioce radosnih vijesti i opominjače, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: Poslali smo poslanike koji su radosne vijesti i opomenu donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. sura En-Nisa, 165
Prvi poslanik, resul, bio je Nuh u, a poslednji Muhammed s.a.v.s. prema riječima Allahovim: Mi objavljujemo tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. sura En-Nisa, 163.
Svakom narodu kome je Allah poslao poslanika, počev od Nuha pa do Muhammeda s.a.v.s. njegov poslanik je naredio da jedino Allaha obožavaju, a naređivao da se klone taguta. Dokaz za to je ovaj ajet:
Mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allaha obožavajte, a taguta se konite …’ Sura Nahl, 36
Allah je svim robovima propisao nevjerovanje u tagute i vjerovanje u Allaha. Ibnul-Kajim, Allah mu se smilovao, kaže: «Tagut je sve ono u vezi sa čime ljudi pređu granicu u obožavanju, slijeđenju i pokornosti»
Taguta ima mnogo, a pet je njihovih predvodnika ili poglavica: Iblis, Allah ga prokleo, zatim svako koga ljudi obožavaju, a on je time zadovoljan, potom onaj koji druge poziva da ga obožavaju, onaj koji tvrdi da zna nešto iz područja (gajba) nevidljivog i onaj koji sudi po zakonu koji nije objavio Allah dz.s.
Dokaz za to su ove Allahove riječi: U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj koji ne vjeruje u taguta avjeruje u Allaha –drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. sura El-Bekare, 256.
Upravo ono što je rečeno predstavlja riječi LA ILAHE ILLALLLAH.
A u hadisu se kaže: «Islam je glava svega. Namaz je njegov stub, a vrhunac islama je džihad na Allahovom putu.»
A Allah najbolje zna. Neka je salavat i selam na Muhammeda s.a.v.s. njegovu porodicu i ashabe.

Tri načela koja je obavezan spoznati svaki musliman i muslimanka su:
Spoznaja Gospodara, vjere i Poslanika Muhammeda saws. Ako bi bio upitan: Ko je tvoj Gospodar? Reci: oj Gospodar je Allah. On održava mene i sve svjetove svojom dobrotom. Njega obožavam i nikog drugog. Ako bi bio upitan: koje si vjere? Reci:Moja vjera je isam. A islam je predanost Allahu izražavajući Mu jednoću, dobrovoljna pokornost i udaljavanje od višeboštva (širka) i njegovih pripadnika. Ako bi bio upitan: Ko je tvoj Vjerovjesnik? Reci: Muhammed sin Abdullaha sin Abdumuttaliba sin Hašima. Hašim je iz plemena Kurejš, a oni su Arapi. Arapi su Ismailovi potomci, a Ismail je Ibrahimov sin.

Allah ti se smilovao, dužnost svakog muslimana i muslimanke je da upozna i ova tri načela i da radi prema njima.
PRVO:Allah nas je stvorio, i opskrbio nas, i nije nas samim sebi prepustio, poslao nam je poslanika. Pa, ko mu bude pokoran, ući će u Džennet, a ko mu bude nepokoran, ući će u Džehennem. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:Mi smo vam, zaista, poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili. Sura El-Muzzemil, 15-16
DRUGO: Uzvišeni Allah nije zadovoljan time da mu se u obožavanju (činjenju ibadeta) pridruži bilo ko; ni Njemu bliski melek, ni poslanik (vjerovjesnik), a dokaz za to riječi Uzvišenog Allaha: Mjesta padanja na sedždu su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome! Sura El-Džinn, 18
TREĆE: Onome ko se pokorava Poslaniku,s.a.v.s., i vjeruje da Allahu u svemu iskazuje jednoću, nije dozvoljeno da prijateljuje sa onima koji se Allahu suprotstavljaju, pa makar to bio neko ko je njegov najbliži.
Dokaz za to su riječi uzvišenog Allaha:Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili braća njihova, ili rođaci njihovi.Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će, sigurno, uspjeti. Sura El-Mudžadele, 22
Allah te uputio na pokornost prema Njemu, ispravnost Ibrahimove vjere se čitovala u robovanju Jedinom Allahu iskreno mu vjeru ispovjedajući. To je Allah dz.s., naredio svim ljudima i radi toga ih je stvorio, kao što je i rekao:Džinove i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čine Sura Ez-Zarijjat, 56
Riječ  «ja’budun» (ibadet čine, robuju) znači priznavanje iiskazivanje Allahove jednoće (tewhida) u svemu.
TEWHID (Allahova jednoća), najveličanstvenije je što je Allah dz.s., naredio, što znači smatrati da je jedino Allah dz.s. dostojan da mu se čini ibadet.
ŠIRK, činjenje ibadeta nekom drugom pored Njega, najvažnije je što je Allah dz.s. zabranio. Dokaz za to su riječi Uzvišenog:Robujte Allahu i druge Njemu ravnim ne smatrajte… Sura En-Nisa, 36Ako te neko upita: koja je tri temelja čovjek dužan poznavati, reci mi:“Da rob (čovjek) spozna svog gospodara i svoju vjeru i spozna svoga poslanika, Muhammeda s.a.v.s.“
1.Da rob spozna svog gospodara
Pa ako te neko upita: ko ti je gospodar, reci: Moj Gospodar je Allah dz.s., koji me je odgojio i podučio, kao što je odgojio i podučio sve ostale svjetove Svojom milošću. Ja samo Njega obožavam i nikoga više.A dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha:Hvala Allahu Gospodaru svjetova Sura El-Fatiha, 1
Sve osima Allaha je stvoreni svijet i ja sam jedan dio tog svijeta. Ako te neko upita: Kako si spoznao svoga Gospodara, reci: Putem Njegovih znakova i stvorenja. Njegovi znaci su noć i dan, Sunce i Mjesec. A Njegova stvorenja su sedam nebesa i sedam zemalja, i ono što je na njima i ono što je između njih.Dokaz za to su riječi Uzvišenog:Među znamenjima Njegovim su noć i dan, i Sunce i Mjesec. Ne padajte licem na tlo ni pred Suncem ni pred Mjesecom, već padajte licem na tlo pred Allahom, Koji ih je stvorio, ako želite da samo Njega, Jedinog obožavate. Sura Fusilet, 37
Dokaz su i Njegove riječi:Gospodar vaš je Allah, Koji je nebesa i zemlju u šest dana stvorio, a onda se nad Aršom uzvisio; On tamom noći prekriva dan, koji ga u stopu prati, a Sunce i Mjesec i zvijezde su pokorne Njegovoj naredbi. Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova. Sura El-Araf, 54
A Gospodar (Er-Rabb) jest Onaj Kojeg se obožava. Dokaz za to su Njegove riječi:O ljudi, obožavajte svoga Gospodara, Koji je stvorio i vas, a i one prije vas kako biste Ga se bojali; Koji vam je zemlju učinio posteljom a nebo zdanjem; Koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato, ne činite druge Allahu ravnim, a da to znate. Sura El-Bekara, 21-22.
Ibnu-Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: Onaj koji je stvorio sva ova stvorenja (pojave) zaslužuje da Mu se robuje.Allah dz.s. je naredio da Mu se čine ove vrste ibadeta:Islam, iman, ihsan, dova, strah (havf), nada (redža’), oslanjanje (tevekkul), želja (ragbe), strahopoštovanje (rehbe), skrušenost (hušu’), bojaznost (hašje’), pokajničko vraćanje Allahu (inabe), traženje pomoći (isti’ane), traženje zaštite (isti’aze), traženje spasa (istigase), klanja kurbana, zavjet (nezr) i drugi vidovi ibadeta koje je propisao Allah dz.s.Sve ovo treba biti isključivo radi Njega. Dokaz za to su Njegove riječi:Mjesta padanja na sedždu su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha nikome. Sura Džin, 18
Ko bilo koji od ovih vidova ibadeta uputi nekom drugom mimo Allaha dz.s., taj je mušrik i kafir. Dokaz za to su riječi Uzvišenog: A onaj koji se pored Allaha, moli drugom bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarem svojim će račun polagati, i nevjernici ono što žele neće postići. Sura El-Bekara, 21-22.
U hadisu se kaže: Dova je srž ibadeta.Potvrda su Allahove riječi:Gospodar vaš je rekao: ‘Pozovite me i zamolite, ja ću vam se odazvati!’ Oni koji iz oholosti neće da Me obožavaju – ući će sigurno, u Džehennem poniženi. Sura Gafir, 60.
Dokaz za bogobojaznost su riječi Uzvišenog:… i ne strahujte od njih, strahujte od Mene ako st vjernici. Sura El-Imran, 175
Dokaz za nadu su riječi Uzvišenog Allaha:… Ko žudi (nada se) do od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra dijela i neka, obožavajući Gospodara svoga, ne smatra Njemu ravnim nikoga. Sura El-Kehf, 110
Dokaz za oslanjanje (tevekkul) su Allahove riječi:… u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici! Sura El-Maide, 23, kao i riječi u drugom ajetu:Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta… Sura Talak, 3.
Dokaz za želju, strahopoštovanje i skrušenost su riječi Uzvišenog Allaha:… Oni su se trudili da što više dobra učine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema Nama ponizni. Sura El-Enbija, 90
Dokaz za bojaznost su riječi Allaha dz.s. … Zato se ne bojte njih, već se bojte mene… Sura El-Maide, 3.
Dokaz za pokajničko vraćanje Allahu je: I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se. Sura Ez-Zumer, 54. Sljedeći ajet je dokaz za traženje pomoći od Allaha dz.s. Samo Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo. Sura El-Fatiha, 5. kao i hadis: ”Kad tražiš pomoć, traži je od Allaha.”
Dokaz za traženje utočišta (zaštite) su Allahove riječi: Reci: ‘Utječem se Gospodaru svitanja…’ Sura El-Felek, 1. Reci: ‘Tražim zaštitu Gospodara ljudi…’ Sura En-Nas, 1.
Dokaz za traženje spasa su riječi Uzvišenog Allaha:I kada ste od Gospodara svoga spas tražili; On vam se odazvao… Sura El-Enfal, 9.
Dokazi za klanje kurbana su ajet: Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema saučesnika…’ Sura En’am, 162-163, i hadis: Allah je prokleo onoga koji zakolje životinju zarad nekog drugog mimo Allaha … Dokaz za zavjet je ajet: Oni su zavjet ispunjavali i plašili se dana čija će kob svuda prisutna biti. Sura Insan, 7.
2. Da rob spozna svoju vjeru
Drugo načelo ili temelj je spoznaja islama dokazima. Islam znači predati se Jedinom Allahu iskazujući mu jednoću (tewhid), i povinovati Mu se poslušnošću, zatim odreći se širka i njegovih nosilaca. On se sastoji iz tri stepena: islam, iman i ihsan. Svaki od ova tri stepena imaju ruknove.
ISLAM
Ima pet ruknova islama:1. Svjedočenje da nema drugog boga, koji zaslužuje da mu se čini ibadet, osim Allaha U i da je Muhammed s.a.v.s. Allahov Poslanik (LA ILAHE ILLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH)2. obavljanje namaza3. davanje zekata4. post ramazana5. i obavljanje hadždža.
Dokaz utemeljenja šehadeta je ajet: Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i učeni ljudi, postupajući pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog! Sura Ali Imran, 18.
Značenje ovog ajeta je da niko nema pravo i ne zaslužuje da bude obožavan osim Allaha.Riječi nema boga, negiraju sve ono što se obožava umjesto Njega. A riječi osim Allaha su potvrda da je jedino Allah dostojan da Mu se robuje. On nema sudruga u obožavanju, kao što nema sudruga u vlasti.Ovaj ajet pojašnjava riječi Uzvišenog Allaha:A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: ‘Nemam ja ništa s onima koje vi obožavate, ja obožavam samo Onoga Koji me je stvorio, jer će me On, doista, na pravi put uputiti’ – on to učini trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali. Sura Zuhruf, 26-28 i Njegove riječi:Reci: ‘O Sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke; da nikog osim Allaha ne obožavamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!’, pa ako ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!’ Sura Ali Imran, 64.
Dokaz za svjedočenje da je Muhammed s.a.v.s Allahov Poslanik su ove Allahove riječi: Došao vam je poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Sura Et-Tewba, 128.
Značenje šehadeta koji potvrđuje da je Muhammed s,a,v,s Allahov Poslanik jest: pokornost njemu u onome što naredi i smatranje istinitim onoga što kaže, izbjegavanje onoga što zabrani i na što upozori, te obožavanje Allaha onako kako je on to propisao.
Dokaz za namaz, zekat i tumačenje Allahove jednoće su Allahove riječi: A naređeno im je da samo Allaha obožavaju, da mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovjedaju, i da molitvu obavljaju, i da zekat udjeljuju, a to je ispravna vjera. Sura El-Bejjina, 5.Dokaz za post su riječi Uzvišenog Allaha: O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grija klonili, Sura El-Bekare, 183.
Dokaz za hadždž su ove Allahove riječi: Hodočastiti Kabu dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti, a onaj koji neće da vjeruje – pa zaista, Allah, nije ovisan ni o kome. Sura Ali Imran, 97.
IMAN – VJEROVANJE
Drugi stepen je iman. On se sastoji iz sedamdeset i nekoliko djelova. Najveći su riječi «LA ILAHE ILLALLAH», a najniži uklanjanje smetnje sa puta, a i stid je dio imana – vjerovanja.Iman se sastoji iz šest glavnih djelova (ruknova):1. vjerovanje u Allaha dz.s.,2. i Njegove meleke,3. i Njegove knjige,4. i Njegove poslanike,5. i u Sudnji dan,6. i da vjeruješ u određenje (kader), bilo dobro ili loše po tebe. Dokaz za ova četiri rukna su riječi Uzvišenog Allaha: Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke i u knjige, i u vjerovjesnike… Sura El-Bekare, 177
Dokaz za vjerovanje u predodređenost (kader) jesu ove Allahove riječi: Mi sve s odredbom stvaramo. Sura Qamer, 49.
IHSAN – NAJVIŠI STUPANJ VJERE
Treći stepen je ihsan. On se sastoji od glavnog dijela (rukna), a to je da robuješ Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš On tebe vidi. Dokaz za ovakvu tvrdnju su riječi Uzvišenog Allaha: Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra dijela čine, Sura En-Nahl, 128. i Njegove riječi:i pouzdaj se u Silnog i Milostivog, Koji te vidi kada ustaneš da sa ostalim namaz obaviš, jer On, doista, sve čuje i sve zna, Sura Eš-Šuara, 217-220. i Njegove riječi: Šta god ti važno činio, i šta god iz Kur’ana kazivao, i kakav god vi posao radili, Mi nad vama bdijemo dok god se time zanimate… Sura Junus, 61.
Dokaz iz sunneta je poznati hadis o Džibrilu u, koji prenosi Omer- Jednog dana sjedismo kod Allahovog Poslanika s.a.vs. , kad se pojavi prema nama čovjek u sasvim bijelom odijelu, sasvim crne kose, ne vidi se na njemu trag putovanja i ne poznaje ga niko od nas. Sjeo je do Allahovog Poslanika s.a.v.s. i prislonio svoja koljena uz njegova, a svoje ruke stavio na njegova stegna i rekao: ‘Muhammede, izvjestime šta je islam!’Reče Allahov Poslanik: ‘Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v.s.  Allahov Poslanik; da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš ramazan, i da hadždž činiš ako si u mogućnosti.’Onda reče onaj nepoznati čovjek: ‘Istinu govoriš’ «Kaže Omer:’Mi mu se začudismo, pita ga a onda mu kaže:’Istinu govoriš’»Zatim reče čovjek: ‘Izvjesti me šta je iman.’ Reče Allahom Pposlanik s.a.v.s.: ‘Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige (kitabe), Njegove poslanike, u Sudnji (zadnji) dan, i u određenje (sudbinu) dobra i zla.’ Nepoznati čovjek reče: ‘Istinu govoriš. Izvjesti me i o tome šta je ihsan.’ Reče Allahov Poslanik s.a.v.s.: ‘Ihsan je da robuješ Allahu kao da Ga vidiš, jer ako Ga ne vidiš On tebe sigurno vidi.’ ‘Istinu govoriš’, reče nepoznati čovjek, a potom kaza: ‘Izvjesti me kada je zadnji čas (ovom svijetu).’ Reče Allahov Poslanik s.a.v.s: ‘Onaj koga pitaš o zadnjem času ne zna o tome više od onoga koji pita’ Reče nepoznati čovjek: ‘Izvjesti me o predznacima zadnjeg časa.’Reče Allahov Poslanik s.a.v.s. ‘Predznaci Sudnjeg časa su da robinja rodi svoju gospodaricu i da vidiš gole, bose, siromašne čobane da se nadmeću u gradnji zgrada.’Veli Omer: «Zatim ode nepoznati čovjek, a mi smo tako ostali dugo vremena. Nakon toga reče mi Allahov Poslanik: ‘Omere, znaš li onoga što me zapitkivao?’ Ja rekoh: ‘Allah i Allahov Poslanik najbolje znaju’, onda reče Allahov Poslanik: ‘Ovo je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.’
3. DA ROB SPOZNA SVOG POSLANIKA MUHAMMEDA s.a.v.s.
Treće načelo je spoznaja Poslanika Muhammeda s.a.v.s. On je Muhammed ibnu-Abdullah ibnu-Abdulmutalib ibnu-Hašim. Hašim je Kurejšija, Kurejšije su arapi, a arapi su iz potomstva Ismail ibnu-Ibrahima Halila, neka je na njega i našeg Poslanika najljepši selam i spas.Živio je šezdeset i tri godine – prije poslanstva četrdeset, a dvadeset i tri godine kao vjerovjesnik i Poslanik. Vjerovjesnik je postao objavom ajeta: „Ikre“ Ovo su ajeti sure El-Alek, 1-5Čitaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj.Koji poučava peru. Koji čovjeka poučava onome što ne zna., a Poslanik objavom sure: El-Muddessir. Njegov rodni grad je Mekka a hidžru je učinio u Medinu.
Allah dz.s. poslao ga je da upozorava na širk a poziva u tewhid.Dokazi za to su Allahove riječi: O ti, pokriveni! Ustani i opominji! I Gospodara svoga veličaj! I haljine svoje očisti! I kumira se kloni! I ne prigovaraj držeći da je mnogi! I radi Gospodara svoga trpi! . .Sura El-Muddessir, 1-7
Riječi: „ ustani i opominji“ znače: Upozoravaj na opasnost širka, a pozivaj u tewhid. A riječi: „veličaj Gospodara svoga“– veličaj Ga putem izražavanja Njegove jednoće; „odjeću svoju očisti“ – očisti svoja odijela od primjesa širka; .“kipove napusti“– ostavi ih i odreci ih se kao i onih koji ih slijede.Deset godina je propovijedao isključivo pozivajući u tewhid, naakon toga je uzdignut na nebo (mi’radž).Na mi’radžu mu je propisano pet namaza. U Mekku je klanjao tri godine, a zatim mu je naređena hidžra u Medinu.Hidžra je soba iz mjesta mnogoboštva (širka) u islamsko mjesto. Ovom ummetu je naređeno da se sele iz mjesta u kome vlada mnogoboštvo u mjesto u kome vlada islam. Hidžra važi sve do Sudnjeg dana, shodno riječima Uzvišenog Allaha: Kad budu uzimali duše onima koji su se prema sebi ogriješili, meleki će upitati: “Šta je bilo s vama?” – “Bili smo potlačeni na Zemlji”- odgovoriće. – “Zar Allahova Zemlja nije prostrana i zar se niste mogli nekud iseliti?” – reći će meleki, i zato će njihovo prebivalište biti Džehennem, a užasno je on boravište. Samo nemoćnim muškarcima, i ženama, i djeci, koji nisu bili dovoljno snalažljivi i nisu znali puta, Allah će, ima nade, oprostiti jer Allah briše grijehe i prašta. Sura En-Nisa, 97-99.
Također i ovaj ajet: O robovi Moji koji vjerujete, Moja zemlja je prostrana, zato samo Meni ibadet činite. Sura Ankebut, 56.
El-Begavi, Allah mu se smilovao, rekao je: Povod objave ovog ajeta jesu muslimani Mekke koji nisu učinili hidžru, a koje je Allah dz.s.  nazvao vjernicima.Dokazi iz sunneta za hidžru su riječi Poslanika s.a.v.s.: «Hidžra neće prestajati važiti sve dok ne prestane važiti (pokajanje) tewba, a tewba neće prestati važiti sve dok Sunce ne izađe sa zapada.»A kada se nastanio u Medini, naređeni su mu ostali propisi, kao što su zekat, namaz, hadždž, ezan, naređivanje dobra, spriječavanje zla i drugi islamski propisi.To je potrajalo deset godina. Zatim je preselio na ahiret,a njegova vjera je ostala. Nema dobra na koje nije uputio i nema zla na koje nije upozorio. Dobra na koja je uputio su: tewhid i sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Zlo na koje je upozorio; mnogoboštvo (širk), i sve ono što Uzvišeni Allah mrzi i čime nije zadovoljan. Allah ga je poslao cijelom čovječanstvu i naredio da mu se pokoravaju obje skupine i ljudi i džini. Dokaz za ovo su riječi Uzvišenog Allaha:Reci: ‘O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik…’ Sura El-Araf, 158Njime je Uzvišeni Allah upotpunio vjeru. Dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Sura El-Maide, 3.
Dokaz za njegovu smrt su riječi Uzvišenog Allaha: Ti ćeš, zacijelo, umrijeti a oni će, također, pomrijeti. Poslije, na Sudnjem danu pred Gospodarom ćete se svojim jedan s drugim sporiti.Sura Ez-Zumer, 30-31. Ljudi će nakon smrti biti proživljeni, a dokaz za to su Allahove riječi: Od zemlje vas stvaramo i u nu vas vraćamo i iz nje ćemo vas po drugi put izvesti. Sura Ta-ha, 55. I drugi ajet: Allah vas od zemlje poput bilja stvara, zatim vas u nju vraća i iz nje će vas sigurno izvesti. Sura Nuh, 17-18. A nakon proživljenja ljudi će biti pitani za svoja dijela, prema riječima Uzvišenog Allaha: … da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobra. Sura En-Nedžm, 31.Kafir je onaj koji ne priznaje proživljenje, prema Allahovim riječima:Nevjernici tvrde da neće biti proživljeni. Reci: ‘Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti proživljeni, pa ćete o onome što ste radili, doista, biti obavješteni!’ A to je Allahu lahko. sura Et-Tegabun, 7.Uzvišeni Allah je slao poslanike kao donosioce radosnih vijesti i opominjače, a dokaz za to su riječi Uzvišenog Allaha: Poslali smo poslanike koji su radosne vijesti i opomenu donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. sura En-Nisa, 165
Prvi poslanik, resul, bio je Nuh u, a poslednji Muhammed s.a.v.s. prema riječima Allahovim: Mi objavljujemo tebi kao što smo objavili Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega. sura En-Nisa, 163.
Svakom narodu kome je Allah poslao poslanika, počev od Nuha pa do Muhammeda s.a.v.s. njegov poslanik je naredio da jedino Allaha obožavaju, a naređivao da se klone taguta. Dokaz za to je ovaj ajet:Mi smo svakom narodu poslanika poslali: ‘Allaha obožavajte, a taguta se konite …’ Sura Nahl, 36
Allah je svim robovima propisao nevjerovanje u tagute i vjerovanje u Allaha. Ibnul-Kajim, Allah mu se smilovao, kaže: «Tagut je sve ono u vezi sa čime ljudi pređu granicu u obožavanju, slijeđenju i pokornosti»
Taguta ima mnogo, a pet je njihovih predvodnika ili poglavica: Iblis, Allah ga prokleo, zatim svako koga ljudi obožavaju, a on je time zadovoljan, potom onaj koji druge poziva da ga obožavaju, onaj koji tvrdi da zna nešto iz područja (gajba) nevidljivog i onaj koji sudi po zakonu koji nije objavio Allah dz.s.Dokaz za to su ove Allahove riječi: U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude! Onaj koji ne vjeruje u taguta avjeruje u Allaha –drži se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. sura El-Bekare, 256.
Upravo ono što je rečeno predstavlja riječi LA ILAHE ILLALLLAH.A u hadisu se kaže: «Islam je glava svega. Namaz je njegov stub, a vrhunac islama je džihad na Allahovom putu.»A Allah najbolje zna. Neka je salavat i selam na Muhammeda s.a.v.s. njegovu porodicu i ashabe.