Dzini u sluzbi ljudima

Nikako se ne smije povjerovati džinu kada optuži odre?enu osobu da je napravila sihr ili u?inila kakvo drugo zlo, jer šejtan želi da posije mržnju me?u ljudima. Njegovo svjedo?enje se ne prihvata zbog toga što je griješnik, što sura?uje sa sahirom i što se vijest prihvata samo od onog za koga znamo da je pouzdan i ?estit. Prihvatanje vijesti od džina uzrokuje brojne smutnje i nerede, uzrokuje sva?u i mržnju pa ?ak i razvod braka, a to je sve od velikih ciljeva šejtana.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Doista Iblis postavi svoj prijesto iznad vode i zatim šalje svoje trupe, pa mu bude od njih najdraži onaj ko izazove najve?u fitnu. Jedan od njih do?e i kaže u?inio sam to i to, a on mu odgovori: ‘ništa nisi uradio!’ Zatim do?e jedan od njih i kaže: ‘nisam ga ostavljao sve dok nisam rastavio izme?u njega i njegove žene!’ Tada ga Iblis primakne sebi i kaže:’ divan li si ti!“ (Muslim, 7284.)

Allahov poslanik Sulejman, alejhisselam, imao je vlast kakvu niko prije njega nije imao niti ?e je iko nakon njega imati. Allah je u?inio da ga, pored ljudi, služe vjetar, ptice i džini. Rekao je Uzvišeni Allah opisuju?i blagodati koje mu je dao: „A Sulejmanu – vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i nave?er rastojanje od mjesec dana; i u?inili smo da mu iz izvora rastopljen bakar te?e i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost nare?enju Našem, u?inili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izra?ivali što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao ?atrnje, i kotlove nepokretne.“ (Prijevod zna?enja Saba’, 12-13.) Sulejman, alejhisselam, je dovio svom Gospodaru rije?ima: „Gospodaru moj, oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, ne?e imati! Ti uistinu, bogato daruješ!“ (Prijevod zna?enja Sad, 35.) Allah je uslišao Sulejmanovu, alejhisselam, dovu i zbog toga nikom nakon njega nije data vlast kakvu je on imao. Ebu Derda, radijallahu anh, rekao je: „Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jedne je prilike stao da klanja pa smo ga ?uli da govori: ‘Utje?em se Allahu od tebe!’ Zatim je rekao: ‘Proklinjem te Allahovim prokletstvom!’ To je ponovio tri puta, a ruku je pružao kao da nešto želi dohvatiti. Kada je završio namaz rekli smo: Allahov Poslani?e, ?uli smo te da u namazu nešto govoriš, nismo te ranije ?uli da to govoriš, i vidjeli smo te kako pružaš ruku! Rekao je: ‘Doista je Allahov neprijatelj Iblis došao sa plamenom vatre kako bi ga bacio na moje lice, pa sam rekao: Utje?em se Allahu od tebe! tri puta. Zatim sam rekao: Proklinjem te Allahovim prokletstvom, tri puta, me?utim, on se nije odmicao. Onda sam htio da ga dohvatim, i tako mi Allaha da nije dove našeg brata Sulejmana zasigurno bi osvanuo vezan tako da bi se njime igrala djeca stanovnika Medine.’“ (Muslim, 1239.) Pot?injenost šejtana na na?in kako je to bilo dato Sulejmanu, alejhisselam, nije data ?ak ni Allahovom miljeniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem. To što je Allah dao Sulejmanu je izvan mo?i ljudi i džina i niko, nakon njega, nije u stanju potpuno pot?initi džine da mu budu pokorni.

Osobine džina

Pomaganje džinovima i ostvarivanje kontakta sa njima na na?in kako to ?ine sihribazi udvaraju?i se šejtanima, ?ine?i širk i Allahu mrska djela, je o?igledan kufr i nevjerstvo, me?utim, da li je mogu?e da se  musliman pomogne džinom muslimanom kada bude za tim u potrebi? Prije odgovora na ovo pitanje potrebno je ukazati na najbitnije osobine džina. O tom, za nas nevidljivom, svijetu saznajemo putem ?asnog Kur’ana i izreka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

? Prvobitna materija od koje su stvoreni džini je vatra. Rekao je Uzvišeni Allah: „A još prije smo stvorili džine od vatre užarene.“ (Prijevod zna?enja El-Hidžr, 27.) A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Meleki su stvoreni od svjetla, džini od plamene vatre, a Adem je stvoren od onog što vam je opisano.“ (Muslim, 7687.)

? Džina ima muslimana i nevjernika, ima ih ?estitih i pokvarenih. Rekao je Uzvišeni Allah prenose?i govor džina: „A me?u nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta razli?itih.“ (Prijevod zna?enja El-Džinn, 11.) I rekao je: „I ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali, a nevjernici ?e u Džehennemu gorivo biti.“ (Prijevod zna?enja El-Džin, 14-15.) Iblis i šejtani su džinskog roda, iako se šejtanom može nazvati i ?ovjek koji odvra?a od Allahovog puta, kao što je Uzvišeni Allah rekao: „Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odre?ivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima ki?ene besjede govorili da bi ih obmanuli.“ (Prijevod zna?enja El-En’am, 112.)

? Džini najviše borave na napuštenim mjestima, a ima ih koji nastanjuju smetljišta, mjesta obavljanja potrebe, pukotine i rupe u zemlji te mjesta na kojima borave kamile.

? Spuštanjem no?i postaju aktivniji. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kada se no? spušta zadržite vašu djecu, jer se tada šejtani razilaze i šire, a kada dio no?i pro?e pustite djecu. Vrata zatvorite i pri tome spomenite Allahovo ime…“ (Buharija, 3304; i Muslim, 5368.)

? Džini jedu i piju, žene se i imaju potomstvo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Kada neko od vas jede neka jede svojom desnom rukom, a kada pije neka pije svojom desnom rukom jer doista šejtan jede svojom lijevom rukom i pije svojom lijevom rukom.“ (Muslim, 5384.) Uzvišeni Allah je o Iblisu rekao: „Pa zar ?ete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji?“ (Prijevod zna?enja El-Kehf, 50.)

? Džini pokušavaju doku?iti nebeske vijesti kako bi ih prenijeli svojim pristalicama. Rekao je Uzvišeni Allah prenose?i govor džina: „I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je mo?nih ?uvara i zvijezda padalica puno; i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što ?uli, ali ?e onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba nai?i.“(Prijevod zna?enja El-Džinn, 8-9.)

?  Džini puno lažu. Aiša, radijallahu anha, rekla je: „Allahov Poslani?e, vra?ari su nam govorili o ne?em pa smo nalazili da je to uistinu tako?“ „To je rije? istine koju džin ukrade pa je ubaci u uho svom pristalici i uz nju doda stotinu laži.“ -odgovorio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. (Muslim, 5952.)

? Džini ne znaju gajb. Rekao je Uzvišeni Allah: „A kad smo odredili da (Sulejman) umre, crv koji je bio rasto?io štap njegov – upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budu?nost prozreti mogli.“ (Prijevod zna?enja Saba’, 14) Sulejman, alejhisselam, je umro naslonjen na svoj štap i tako ostao dug period. Džini su i dalje radili poslove kojima ih je Sulejman bio zadužio, jer nisu znali da je umro, sve dok crv nije izgrizao štap nakon ?ega je mrtvo tijelo palo na zemlju i tek tada džini shvatiše da je Sulejman, alejhisselam, umro.

? Džine u njihovom stvarnom izgledu može vidjeti samo poslanik. Rekao je imam Šafija: „Ko bude tvrdio da je vidio džina poništit ?emo njegovo svjedo?enje, osim ako se radi o poslaniku.“ (Fethul-Bari, Ibnu Hadžer, 4/489)

? Džini se mogu prikazati u ljudskom liku, kao što se Iblis prikazao na dan Bedra i kao što se prikazao Ebu Hurejri, radijallahu anh, kada je ?uvao sadaku. (Buharija, 2311.) Tako?er se prikazuju u liku crnog psa i zmija. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Crni pas je šejtan.“ (Muslim, 1165.)

? Džini ponekad ezijete ljude koji ih uznemire, poput onih koji mokre na mjestu gdje borave džini, a ponekad to ?ine bez razloga, kao što i ljudi jedni drugima nanose nepravdu. Poznata je predaja o ensarijskom mladi?u kada je u svojoj ku?i ugledao zmiju, koja je ustvari bila džin, te ju je probio kopljem i prije nego je zmija umrla džini su mu se osvetili i ubili ga. Rekao je Ebu Seid, radijallahu anh: „Nije se znalo ko je od njih dvoje prije umro: mladi? ili zmija!“ (Muslim, 5976.)

? Džini nikom ne mogu nauditi osim uz Allahovu dozvolu. Rekao je Svemogu?i Allah o sihru: „Ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi.“ (Prijevod zna?enja El-Bekara, 102.)

? Šejtani nemaju mo? nad ?ovjekom! Sve što mogu je samo navo?enje na zlo. Uzvišeni Allah obaviještava o onom što ?e šejtan re?i svojim sljedbenicima u Džehennemu:„I kada bude sve riješeno, šejtan ?e re?i: ‘Allah vam je pravo obe?anje dao, a ja sam svoja obe?anja iznevjerio; ali, ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, ve? sami sebe…’“ (Prijevod zna?enja Ibrahim, 22.)

? Detaljan govor o na?inu zaštite od džina je zasebna tema, ali se u najkra?im crtama može re?i da je štit od njih u primjeni propisa Allahove vjere, Kur’anu, zikru i dovi. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Ko klanja sabah namaz taj je u Allahovoj zaštiti…“ (Muslim, 1525.). A Ebu Hurejri, radijallahu anh, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao: „Istinu ti je rekao, a veliki je lažov!“– potvrdivši ono ?emu je šejtan pou?io Ebu Hurejru, radijallahu anh, rekavši mu: „Kada legneš u postelju prou?i Ajetul-kursi (Allahu la ilahe illa hu), neprestalno ?e nad tobom biti ?uvar od Allaha i ne?e ti se šejtan približiti sve dok ne osvaneš.“ (Buharija, 2311.)

Traženje pomo?i džina

Džini koji su za nas nevidljivi, koji se jako brzo kre?u, koji lahko mogu do?i do brojnih informacija, koji su služili Sulejmanu, alejhisselam, kao graditelji, gnjurci i sl. mogli bi u mnogo ?emu poslužiti ?ovjeku, me?utim, nije dozvoljeno od njih tražiti bilo kakve usluge pa ?ak i kada džini tvrde da su muslimani i kada ne traže da se zauzvrat ?ine djela širka i kufra, a na to upu?uje:

Prvo: Bilo je puno džina koji su prihvatili islam direktno od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su bili muslimani u vremenu poslanstva, me?utim, sav poslani?ki život je prošao a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada se nije pomogao sa džinom. Odnosio se prema džinima kao što se odnosio prema ljudima. Odnosio se kao rob i poslanik, a ne poput Sulejmana, alejhisselam, koji se prema njima odnosio kao vladar, jer je on bio poslanik – vladar, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je izabrao da bude poslanik – rob, što je kod Allaha bolje i vrijednije. Rekao je Ibnu Tejmijje, Allah mu se smilovao: „Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uop?e nije koristio džine, nego ih je pozivao da vjeruju u Allaha, u?io im je Kur’an, dostavljao im poslanicu i uzimao od njih prisegu, kao što je ?inio sa ljudima.“ (Medžm’ul-fetava, 13/89.) Ashabi su bili najpre?i koga bi džini – muslimani pomogli, jer oni su najznaniji u vjeri i najpotpunijeg imana, ali to oni nisu tražili i to se nije dešavalo. Nije zabilježeno da se iko iz mnoštva ashaba pomagao džinima, a da su to oni ?inili ili rije?ju dozvolili to bi bilo prenešeno i zabilježeno. To sve skupa upu?uje da je nepomaganje džinima sunnet i pravi put!

Drugo: Pomo? je dozvoljeno tražiti od prisutnog, živog i sposobnog da pomogne. Traženje pomo?i od džina je okretanje odsutnim i nevidljivim koje otvara vrata traženja pomo?i od mrtvih, meleka i sl., a to vodi u širk. Šerijat zabranjuje sve što vodi u širk. Zabranio je uzdizanje i ukrašavanje kaburova jer može biti put da se veli?aju njihovi stanovnici. Isto tako, ova vrata se moraju zatvoriti jer mogu odvesti u širk.

Tre?e: Korist koju ?ovjek ima od džina i džin od ?ovjeka je u Kur’anu spomenuta u negativnom kontekstu bez razlike radilo se o džinu muslimanu ili kafiru. Svemogu?i Allah je rekao: „I bilo je ljudi koji su pomo? od džina tražili, pa su im tako obijest pove?ali;“ (Prijevod zna?enja El-Džin, 6.) I rekao je: „Gospodaru naš,” – re?i ?e ljudi, šti?enici njihovi – “mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!” (Prijevod zna?enja El-En’am, 128.) Korist koju je imao džin je ?ovjekovo veli?anje džina i pokoravanje njemu, a korist koju je imao ?ovjek su usluge koje mu je džin pružao.

Rezimiraju?i prethodno zaklju?ujemo da je zabranjeno na bilo koji na?in tražiti pomo?  od džina, me?utim, može se desiti da džin sam po sebi, bez traženja, u?ini odre?enu uslugu ?ovjeku. To se može desiti, ali to ne treba smatrati kerametom, jer nije poznato da Uzvišeni Allah pot?injava džine svojim šti?enicima i odabranim robovima, nakon Sulejmana, alejhisselam. Onaj kome se to desi treba se utjecati Allahu od šejtana i zla nepokornih džina, jer prihvatanje pomo?i od džina ra?a bliske odnose s njima i postepeno odvodi traženju usluga od njih. Dešava se, prilikom u?enja rukje, da do?e do razgovora sa džinom. Ako se onaj ko u?i rukju ve? upušta u to onda se treba ograni?iti u razgovoru s njima na praksu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ?iji sav razgovor sa džinima je bio isklju?ivo poziv u Allahovu vjeru. Ima onih koji misle?i da sura?uju sa melekom, ustvari sura?uju sa džinom. Rekao je Uzvišeni Allah: „A na Dan kad ih sve sabere, pa meleke upita: “Zar su se ovi vama klanjali?” Hvaljen neka si, Ti si Gospodar naš, izme?u nas i njih nije bilo prijateljstva; oni su se džinima pokoravali i ve?ina njih je vjerovala u njih.“ (Prijevod zna?enja Saba’, 41.) Zato se džinu ne smije vjerovati, ?ak i kada tvrdi da je musliman, jer potvrda njegovog islama je za nas nedoku?iva, a njegovo stanje nam je nepoznato. Zbog toga su hadiski u?enjaci kazali da je predaja od džina u hadisu slaba jer je džin nepoznat, makar tvrdio da je musliman. Nikako se ne smije povjerovati džinu kada optuži odre?enu osobu da je napravila sihr ili u?inila kakvo drugo zlo, jer šejtan želi da posije mržnju me?u ljudima. Njegovo svjedo?enje se ne prihvata zbog toga što je griješnik, što sura?uje sa sahirom i što se vijest prihvata samo od onog za koga znamo da je pouzdan i ?estit. Uzvišeni Allah nas upozorava da ne vjerujemo griješniku. Rekao je: „O vjernici, ako vam nekakav griješnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u nezananju nekome zlo ne u?inite, pa da se zbog onoga što ste u?inili pokajete.“ (Prijevod zna?enja El-Hudžurat, 6.) Prihvatanje vijesti od džina uzrokuje brojne smutnje i nerede, uzrokuje sva?u i mržnju pa ?ak i razvod braka, a to je sve od velikih ciljeva šejtana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Doista Iblis postavi svoj prijesto iznad vode i zatim šalje svoje trupe, pa mu bude od njih najdraži onaj ko izazove najve?u fitnu. Jedan od njih do?e i kaže u?inio sam to i to, a on mu odgovori: ‘ništa nisi uradio!’ Zatim do?e jedan od njih i kaže: ‘nisam ga ostavljao sve dok nisam rastavio izme?u njega i njegove žene!’ Tada ga Iblis primakne sebi i kaže:’ divan li si ti!“ (Muslim, 7284.) El-Feredž bin Alij es-Sabbah prenosi da je imam Ahmed ibnu Hanbel kada je upitan o ?ovjeku koji tvrdi da lije?i od sihra rukjom i tvrdi da razgovara sa džinima i da me?u njima ima onih koji ga služe i s njim razgovaraju, rekao: „Ne volim nikom da to ?ini i draže mi je da to ostavi!“ (El-Ahkamus-sultanije, Ebu J’ala, 308.).

Tags: ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam