Boravak u kaburu

Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim. Odjednom, magarac se po?eo propinjati,skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili pet ili ?etiri.

Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitao: „Ko poznaje umrle u ovim kaburovima?“ Jedan ?ovjek re?e: „Ja.“ „Kada su ovi umrli?“ – ponovo upita Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a ?ovjek odgovori: „Za vrijeme mnogoboštva.“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zatim re?e: „Uistinu, ovaj narod se kažnjava u svojim kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih dovio Allahu da vam omogu?i da ?ujete kabursku kaznu koju ja ?ujem

“Ispravni prethodnici, selef, ubje?enja su da ?ovjek, kada umre, ili uživa ili se kažnjava. Uživanje ili kaznu osje?a svojom dušom i tijelom. Za tu kaznu ili uživanje kaže se kaburska kazna ili kabursko uživanje. Me?utim, svaki onaj koji umre, pa makar i ne bio ukopan u kabur – bio spaljen, potopljen, ili rastrgan od strane zvijeri – on ?e, tako?er, uživati ili biti kažnjen. Kada bi se ?ovjek objesio na grani visokog stabla i ostao tako danima na vjetru, njegovo tijelo i duša bi osjetili kaznu koja im je odre?ena. Kada bi dobri ?ovjek, vjernik, bio ubijen i ba?en u duboku jamu ispunjenu vatrom, njegovo tijelo i duša bi osjetili uživanje koje im je i odre?eno. Dakle, rije? je o kazni i nagradi u Berzehu – životu izme?u dunjaluka i ahireta -, ali se ?esto upotrebljava termin kaburska kazna ili uživanje zbog toga što se ve?ina ljudi, nakon njihove smrti, ukopava u kabur.

Dokazi iz Kur’ana za kabursku patnju i uživanje Svevišnji Allah je rekao: „A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispruž?ili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako mož?ete! Od sada ?ete neizdrž?ljivom kaznom biti ka?žnjeni zato što ste o Allahu ono što nije istina iznosili i što ste se prema dokazima Njegovim oholo ponašali.’“ (Prijevod zna?enja El-En’am, 93.) Ove rije?i upu?ene su nevjernicima na njihovoj samrti. Iskreni meleki su ih obavijestili da ih od dana njihove smrti ?eka neizdržljiva kazna, tj. kazna u kaburu, u Berzehu. Uzvišeni Allah je rekao: „I Allah ga je sa?uvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi. Oni ?e se ujutro i nave?e u vatri prž?iti, a kada nastupi ?as: ‘Uvedite faraonove ljude u patnju najtež?u!’“ (Prijevod zna?enja El-Gafir, 45-46.)

Allah, subhanehu ve te’ala, jasno je spomenuo dvije vrste kažnjavanja, u Berzehu i Ahiretu kada nastupi Sudnji dan. Dokazi iz Sunneta za kabursku patnju i uživanje Buharija i Muslim bilježe od Ibnu Abbasa, radijallahu ‘anhuma, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, prošao pored dva kabura, a zatim rekao: „Ova dvojica se, doista, kažnjavaju, a ne kažnjavaju se zbog ne?ega teškog po njih. Jedan od njih se nije ?uvao mokra?e, dok je drugi ?inio nemimet – prenosio rije?i kako bi zavadio dvije strane -.“ Muslim bilježi od Zejd b. Sabita, radijallahu ‘anh, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je prolazio na svome magarcu pored jednog od židova plemena Nedžar. Mi smo bili s njim.

Odjednom, magarac se po?eo propinjati, skoro da ga je zbacio sa sebe. Ukazali su se kaburovi, šest ili pet ili ?etiri. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je upitao: „Ko poznaje umrle u ovim kaburovima?“ Jedan ?ovjek re?e: „Ja.“ „Kada su ovi umrli?“ – ponovo upita Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, a ?ovjek odgovori: „Za vrijeme mnogoboštva.“ Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, zatim re?e: „Uistinu, ovaj narod se kažnjava u svojim kaburovima. Da se vi ne ukopavate, ja bih dovio Allahu da vam omogu?i da ?ujete kabursku kaznu koju ja ?ujem …“ Muslim i svi autori Sunena bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu ‘anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada završite sa zadnjim tešehhudom, utje?ite se Allahu od ?etiri stvari: džehennemske kazne, kaburske kazne, kušnje života i smrti i kušnje Mesiha Dedždžala.“

Buharija i Muslim bilježe od Aiše, radijallahu ‘anha, da je rekla: „Jedna starica, jehudijka iz Medine, ušla je kod mene. Rekla je: ‘Uistinu, stanovnici kaburova se kažnjavaju u svojim kaburovima.’ Ja sam to porekla i nisam joj povjerovala. Ona je izašla, a Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je ušao kod mene, pa sam rekla: ‘Allahov Poslani?e! Jedna od starica, jehudijka iz Medine, tvrdi da se stanovnici kaburova kažnjavaju u svojim kaburovima?’ Odgovorio je:’Istinu je rekla. Doista, oni se kažnjavaju kaznom koju ?uju sve životinje.’“ Zatim je Aiša, radijallahu ‘anha, rekla: „Nakon toga, nisam ga vidjela u namazu, a da se nije uticao od kaburske kazne.“

Odgovor onima koji negiraju kaznu i uživanje u kaburu Nevjernici pori?u nagradu i kaznu u kaburu. Kažu: „Ako bismo otkopali kabur, ne bismo vidjeli meleke kako udaraju mrtvog! Ne bismo vidjeli zmije i rasplamsalu vatru! Ne bismo vidjeli da se kabur dobrog ?ovjeka proširio dokle dopire njegov pogled, i da se kabur lošeg ?ovjeka stjesnio, ve? ga nalazimo onakvog kakvim smo ga i iskopali. Nije se ni pove?ao ni smanjio! Pa kako da kabur postane jedna od džennetskih baš?i ili jedna od džehennemskih provalija?!“ Odgovaramo im na nekoliko na?ina: Prvi: Berzeh je nevidljivi svijet. O njemu su nas obavijestili vjerovjesnici, a ono sa ?ime su dolazili vjerovjesnici sigurno je istina i nije nemogu?e, jer sve te vijesti dolaze od Uzvišenog Allaha, a ima li nekoga da govori istinitije od Allaha, subhanehu ve te’ala.

Zbog toga, neophodno je vjerovati u sve ono o ?emu su nas vjerovjesnici i poslanici obavijestili. Drugi: Vatra u kaburu nije dunjalu?ka vatra ve? ahiretska koja je mnogo ja?a od dunjalu?ke vatre, pa kako da je vide svojim okom stanovnici dunjaluka. Istina, Allah, subhanehu ve te’ala, otkrije nešto od kaburske kazne onim Svojim robovima kojima to On Svevišnji ho?e, a od ve?ine je to sakrio; jer kada bi Uzvišeni Allah dozvolio svim ljudima da vide kaburski azab, prestala bi mudrost obaveze i vjerovanja u nevidljivi svijet i ljudi se ne bi ukopavali u svoje kaburove, kako je prethodilo u navednom hadisu. Vi?enje ove vatre u kaburu je poput vi?enja meleka i džina.

Ponekad se dešava onome kome to Svevišnji Allah dozvoli. Tre?i: ?ovjeku pred smrt dolaze meleki, da mu uzmu dušu. On ih vidi, dok oni koji su okupljeni oko njega, ne vide te meleke. Dakle, on još uvijek, dok ne ispusti svoju dušu, živi dunjalu?kim životom, našim životom i vidi mnoge stvari koje mi ne vidimo.

Pa kako da mi vidimo ono što on doživljava na drugom svijetu, nešto što je svojstveno drugom svijetu, Berzehu, a ne dunjaluku. Neka je hvaljen Onaj Koji u srca Svojih robova usa?uje vjerovanje u nevidljivi svijet! ?etvrti: Sli?an primjer je spava?a, ?ovjeka koji spava. On u snu vidi mnogo šta, dok mi vidimo njega da mirno leži i spava, ali vjerujemo i ubje?eni smo da on nešto sanja, dobro ili loše iako to ne vidimo, a živi našim dunjalu?kim životom. Pa šta je razumima onih koji pori?u kaznu i uživanje u kaburu, drugom svijetu Berzehu, o ?emu nam govore mnogobrojni kategori?ki dokazi. Istina, jedna od najve?ih odlika sljedbenika imana jeste vjerovanje u nevidljivi svijet! Razlozi patnje u kaburuPostoje op?eniti i pojedina?ni, posebni razlozi kažnjavanja u kaburu, odnosno Berzehu.

Što se ti?e op?enitih razloga: stanovnici kaburova se kažnjavaju zbog njihovog nepoznavanja Allaha, subhanehu ve te’ala, nepokoravanja Allahovim naredbama i kršenja Njegovih zabrana. Allah, subhanehu ve te’ala, ne?e kazniti roba koji Ga je spoznao, slijedio Njegove naredbe i klonuo se onoga što je On Uzvišeni zabranio. Kaburski ‘azab rezultat je Allahove srdžbe i prezira nekog od robova. Pa koji ?ovjek rasrdi Allaha, subhanehu ve te’ala, na ovom svijetu, krše?i Njegove naredbe i zabrane, a zatim umre i ne pokaje se za svoje prijestupe, kažnjavat ?e se u Berzehu onoliko koliko rasrdi Svevišnjeg Allaha. Što se ti?e pojedina?nih, posebnih razloga Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, spomenuo je neke od njih. Spomenuo je da se dvojica ljudi kažnjavaju u svojim kaburovima.

Jedan od njih nije se ?istio od ne?isto?e, dok je drugi ?inio nemimet, prenosio tu?e rije?i. Spomenuo je da se kažnjava u kaburu onaj koji klanja bez abdesta; onaj koji pro?e pored onoga kome se ?ini nasilje pa mu ne pomogne; onaj koji nau?i Kur’an pa no?u spava daleko od njega, a danju ne radi po njemu; oni koji su ?inili blud, i muškarci i žene; oni koji su se bavili kamatom; koji su prespavljivali sabah namaz; oni koji nisu izdvajali zekat; oni koji su sijali smutnju me?u ljudima; oni koji su se oholili i uzdizali nad drugima; oni koji su se pretvarali; oni koji su vrije?ali, potvarali i ogovarali i mnogi drugi. Allah najbolje zna!

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam