Zemljotresi

Arapska rije? ”zilzal” zna?i ”zemljotres, potres”. Gornji ajeti citirani su iz sure ”Az-Zilzal”. Op?eprihvatljivo i ispravno mišljenje je da ova sura govori o zemljotresu koji ?e se desiti u ?asu Smaka svijeta, ali mi ?emo ih prokomentirati u jednom širem smislu i pokušati povezati sa zemljotresima op?enito.

Kada se Zemlja najžeš?im potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i ?ovjek uzvikne: “Šta joj je?!” – toga Dana ?e ona vijesti svoje kazivati.
(99- Az-Zilzal, 1-4)

U 4. ajetu ove sure re?eno je da ?e nakon potresa ljudi saznati odre?ene vijesti. Strašna katastrofa, poput potresa, asocira nas na destrukciju, gubitak života, materijalne štete, povrede, veliki strah i paniku. Stoga, na prvi pogled, može djelovati interesantna najava da bi ljudi, nakon potresa, trebali do?i do odre?enih saznanja. I doista, mnogi ljudi su se nakon iš?itavanja ovih ajeta pitali: ”Koja je poruka ovih ajeta?”
Povezivanje potresa i odre?enih spoznaja bilo je neshvatljivo ljudima sve do posljednjeg stolje?a. Me?utim, danas znamo da smo do mnogih saznanja o Zemljinim dubinama došli upravo zahvaljuju?i potresima. ?ak i najkra?i polupre?nik kojim bi stigli do centra Zemlje iznosi preko 6000 km. Nemogu?e je da prevalimo ovu dionicu i savladamo visoke temperature kako bi dospijeli u jezgro Zemlje. Potresi nas, dakle, podu?avaju o Zemljinim dubinama do kojih ne možemo doprijeti. (Potresom prilikom Smaka svijeta, ljudi ?e sigurno biti upoznati i sa vijestima osim ovih o kojim govorimo. Ne želimo, dakle, ustvrditi da ajeti upozoravaju samo na saznanja do kojih danas dolazimo. Ovakav naš pristup predstavlja samo pokušaj da se, pored tog osnovnog zna?enja, ajeti shvate i u malo širem kontekstu.)

ZEMLJINI TERETI

Zanimljiv je i 2. ajet sure ”Az-Zilzal”, u kome se govori o tome da ?e Zemlja izbaciti svoje terete. Godinama ljudi nisu uspijevali shvatiti šta su ti tereti. Op?eprihva?eno mišljenje je da se aludira na oživljavanje umrlih ili izlazak na površinu skrivenih podzemnih blaga. Geološkim istraživanjima posljednih stolje?a došlo se do saznanja da se u centru Zemlje nalaze gusti, teški metali. S otopljenim metalima, unutrašnjost Zemlje je mnogo teža i guš?a od površinskog sloja. Zato prilikom potresa, u kojima su podzemne materije izbacivane na površinu, doista dolazi do toga da ”Zemlja izbacuje svoje terete”. Nijedan ?ovjek iz perioda u kome je živio Vjerovjesnik nije mogao znati da je unutrašnjost Zemlje na?injena od gustih i težih materija i da se, prilikom potresa, one izbacuju na površinu. U jednom širem kontekstu dozvolit ?emo sebi da pretpostavimo da se, pored osnovnog zna?enja ovih ajeta, možda aludira i na neke od ?injenica koje smo gore spomenuli.
Što bolje poznajemo i razumijevamo Kur’an i svemir, više cijenimo i poštujemo ljepotu Allahovog stvaranja i savršenstvo Njegove vjere.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam