Zacetak

Što se ti?e embriologije jedna grupa arapskih studenata je sakupila sav materijal u Kur`anu koji se bavi embriologijom, povode?i se za ajetom iz Kur `ana, u suri Furkan 25. ajet 59:

„On je Milostivi i upitaj o Njemu onoga koji zna“.

Tako su, dakle oni sakupili te ajete iz Kur`ana i predo?ili ih profesoru Keatmooru, prof. Keatmoor je predsjednik odjeljka za anatomiju na univerzitetu u torontu, u Kanadi.On je jedan od vode?ih svjetskih autoriteta na polju embriologije.Kada je prof. Keatmoore prostudirao prevode ajeta koji se ti?u embriologije , rekao je da se najve?i dio onoga što tu piše poklapa sa NAJNOVIJIM nau?nim otkri?ima iz oblasti embriologije.Me?utim kaže on, ovdje ima stvari za koje ne mogu baš re?i da su ta?ne, ali ne mogu re?i ni da nisu neta?ne, jer ni ja li?no ne znam ništa o tim stvarima jedna od tih rije?i bila je u suri Alek 96 ajet 1 i 2:

„?itaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara ?ovjeka od ne?ega što se zakva?i“…

-od ne?ega što podsje?a na pijavicu.Prof. Keatmoore je rekao: ja ne znam da li embrion izgleda kao pijavica ili ne!Zatim je otišao u labaratoriju i pomo?u velikog i snažnog mikroskopa je posmatrao embrion u njegovoj najranijoj fazi razvoja, i upore?ivao ga sa fotografijom pijavice, bio je zapanjen tolikom sli?noš?u!   Kada su mu postavili 80 pitanja u vezi embriologije, na osnovama kur`anskih i hadiskih tekstova, on je rekao:

Da ste mi ova pitanja postavili prije samo 30 godina , ne bih bio u stanju odgovoriti ni na pola od tih pitanja! Jer, embriologija je mlada nauka u razvoju, po?ela se razvijati ne više od 50 godina.Prof. Keatmoore je napisao knjigu „Razvoj ?ovjeka“ i u najnovijem izdanju, tre?em po redu, i ubacio neke nove ?injenice, koje je pronašao u Kur `anu i Hadisu.

Ta knjiga je proglašena za najbolju knjigu iz oblasti medicine od svih knjiga koje su objavljenje te godine!Nešto kasnije, njegova knjiga je prevedena na brojne strane jezike…

Prof. Keatmore je rekao: – ja ne gajim nikakve sumnje da je vjerovjesnik Muhammed s.a.w.s. bio poslanik Uzvišenog Boga, i da Kur`an MORA biti posljednja Božija Objava!

U suri Tarik, 86 ajet 5-7, Uzvišeni kaže:

„Nek ?ovjek pogleda od ?eka je stvoren!stvoren je od teku?ine koja se izbaci, koja izme?u ki?me i grudi izlazi“.

Danas mi znamo da se testisi kod muškaraca i jajnici kod žena u fazi dok su embrioni razvijaju se u odnosu na oblik odraslog ?ovjeka izme?u ki?me i grudi.Me?utim,kasnije, kod odrasle osobe ovi organi se premještaju na druga mjesta, al u periodu dok su embrioni, nalaze se na mjestu o kojem Kur`an govori, izme?u ki?me i grudi.?ak i kad osoba odraste, ovi organi dobijaju krv i ostale potrebštine  sa istog mjesta, izme?u ki?me i grudi.

Kur`an napominje u suri Mu`minun 23. ajet 13;

„zatim ga kao kap sjemena (nutfe)“,

kao i u suri hadždž 22. ajet 5 ;

„Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena“

Arapska rije? „nutfe“, u smislu da su od NUTFE stvoreni ljudi u Kur`anu se spominje ?ak 11 puta!Sama rije? „nutfe“ kao rije? se u Kur´anu spominje 12 puta ali u kontekstu stvaranja ?ovjeka spominje se 11 puta.Rije? „nutfe“ u arapskom jeziku ozna?ava vrlo malu koli?inu te?nosti Kur`an u suri Sedžda 32. ajet 8 ;

„a potomstvo njegovo stvara od kapi hude teku?ine“,

Arapska rije? “SULALA“ zna?i – glavni dio, odnosno najbolji dio neke cjeline.Mi danas znamo da zapravo samo jedan spermatozoid oplodi jajnu ?eliju.Samo jedan spermatozoid, od desetine miliona koji se izbace, može da oplodi jajnu ?eliju.Kur ` an to naziva „SULALA“ najbolji dio „NUTFA“ , nešto minijaturno…

U suri Insan 76. ajet 2, kaže se:

„Mi ?ovjeka od smjese sjemena stvaramo

– odnosno od te?ne mješavine.Ovo može upu?ivati na muške i ženske polne ?elije, kao i na „NUTFU“ na malu koli?inu te?nosti. Može i upu?ivati na sjemenu te?nost kod muškaraca, koja sadrži nekoliko razli?itih sastojaka. Može tako?e upu?ivati na sekret ili te?nost koja nosi polne ?elije, ali ona sama nema mo? oplo?avanja. Kur’an ovo naziva „nutfetun emšadž“- mala koli?ina te?ne mješavine, muških i ženskih polnih ?elija, okruženih te?noš?u koja je odgovorna za ro?enje ljudskog bi?a.

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam