Zabrana muzike

Zvuk muzike, naprimjer, utiče na brzinu pulsa, temperaturu kože, krvni pritisak, misićnu tenziju te na aktivnost moždanih valova. Muzika može takođe pomoći u oslobađanju biohemijskih supstanci kao što su endorphini u mozgu i ponašati se kao prirodno sredstvo protiv bolova. Ljudski skelet je takoder visoko osjetljiv na vibracije 69-70% zvukova koji se mogu naći unutar čujnog opsega, a zvuk se brže kreće u vodi od koje se čovjek najvise i sastoji. Skelet potom permanentno prenosi informacije sa još osjetljivijih nivoa u samo nervno tkivo. Neprikladna ili glasna muzika, s druge strane, može biti opasna. Studije iz 1990. tvrde da glasna muzika dovodi do vasoconstrictie uzrokovane povecanim krvnim pritiskom. To redom dovodi do hipertrophije glatkih mišića, suzavanja kapilara te začepljenja krvotoka.

Imam el-Buhari biljezi u svome Sahihu od Ebi Musaa el-Ešarija da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Zaista će se pojaviti ljudi iz moga ummeta koji će dozvoljavati nemoral, svilu, alkohol i muzičke instrumente. Zadesit će ih strašna noć, Allah će brdo na njih strovaliti, a od nekih će načiniti izobličene majmune i svinje do Sudnjega dana.”
U predaji kod Ibn Madže stoji: “Pojavit će se ljudi iz moga ummeta koji će piti alkohol, nazivajući ga drugim imenima, a povrh njihovih glavabit će svirke (muzičkih instrumenta) i pjevačica. Allah će ih izobličiti,načinivši od njih majmune i svinje.”(El-Buhari, str. 1218-1219, br. had. 5590, Ebu Davud, 2/762-763, br. had. 3407, Ibn Madže, 3/317, br. had. 3263, el-Bejheki u “El-kubra”,10/373, br. had. 20988 i u “Eš-Šuab”, 4/282,br.had.5115,etTaberani u”El-kebir”,3/319-320,br.had.3417, i u “Musneduš-Šamijjine”,1/334, br. had. 588,Ibnu Hibban u svome Sahihu,15/154, br. had.6754. Ibnu Ebi Šejbe,8/107, br.had.4810 i Ibn Asakir,24/66, br.pog.25.)Složni su islamski učenjaci da su razvrat,svila (za muškarce) i alkohol zabranjeni.Uz ove najstrožije zabrane Poslanik,s.a.v.s.,spominje i muzičke instrumente,koji imaju isti propis (hukm). Ovaj hadis je najjasniji i najispravniji dokaz iz Sunneta Poslanika da je muzika haram. ( Vidjeti: Fethul-bari,11/181.)
Ibn Hadžer el-Askalani u komentaru ovoga hadisa navodi: “Ovo je opasna prijetnja onima koji budu odobravali ono što je Allah zabranjenim učinio, mijenjajući imena tim zabranjenim stvarima.”

Iako mnogi misle da rock muzika je ta koja podstice na samoubistva, istina je nesto drugacija: bilo koja vrsta muzike ima svoj danak u krvi, a najpoznatija pesma je Gloomy Sunday (“Tuzna nedelja”), poznatija kao “mađarska samoubilačka pesma”, s tim da se ovde misli na urbanu legendu o velikom broju samoubistva koja se prepisuju uticaju ove pesme, a ne da je to pesma iz Mađarske koja vrši samoubistvo.

Pesma je ubrzo zabranjena u Mađarskoj, zbog brojnih samoubistava koje su prepisivane ovoj pesmi, mada je ipak bila Velika depresija tada, ali ajde, šta je tu je…. Pesma je više puta izvođena od strane raznih pevača i pevačica, i najpoznatija verzija je od strane Billie Holiday, iz 1941. godine, koja je takođe vezana za samoubistva u Americi, pa navodno postoji prećutni dogovor među radio stanicama da je ne puštaju. Ujedno, Billie je ubacila zadnju strofu u kojoj kaže kako je sve to samo bio san, da bi malo ublažila pesmu  (svejedno).


Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam