Stvaranje covjeka

Me?u onima koji su se našli iznena?eni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur’anu i Sunnetu.  Mi smo, me?utim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju.  Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija.  Pokazali smo mu da nas Kur’an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bi?a nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ?elije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve budu?e karakteristike novog ljudskog bi?a kao što su boja o?iju, kože, kose itd.
Dakle, mnogi detalji ?ovjekovog oblikovanja su odre?eni u njegovim hromosomima.  Ovi hromosomi se po?nu formirati u ranoj nutfah fazi razvoja embriona (više o terminu nutfah u narednom poglavlju op.p).  Drugim rije?ima, karakteristike novog ljudskog bi?a su odre?ene još na samom po?etku nutfah faze.  Uzvišeni Allah u Kur’anu isti?e ovu ?injenicu:
Proklet neka je ?ovjek! Koliko je on samo nezahvalan!  Od ?ega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovaraju?e karakteristike odredi.
(Prevod zna?enja Kur’ana 80:17-19)
U toku prvih 40 dana trudno?e, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju.  Na slici  možemo primijetiti da organi po?inju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se ?ini uvijenim.  Vjerovjesnik Muhammed (saws) nas je u jednom hadisu informisao:
“U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bi?a su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana.” (Hadis prenose Buhari i Muslim)
U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda (saws) stoji:
“Nakon što nad zametkom (nutfah) pro?u 42 no?i, Allah pošalje meleka koji novom bi?u da oblik i napravi mu uši, o?i, kožu, meso i kosti.  Potom melek upita: ‘Gospodaru, je li muško ili žensko?’ i tvoj Gospodar odlu?i kako želi.”  (Hadis prenosi Muslim)
Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana ?ini jasno uo?ljivu zasebnu fazu u formiranju zametka.  Naro?ito je bio impresioniran apsolutnom preciznoš?u i ta?noš?u ta dva hadisa. Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: “… tako da nam pomenuti hadisi daju specifi?an vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana. Još jednom ?u ponoviti ono što je nekoliko izlaga?a jutros ve? naglasilo a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo do?i na osnovu nau?nih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa.”
Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodi? u sticanju znanja. Zapad je, kao što smo ve? rekli, odbio ovu tvrdnju.  Me?utim, sada imamo ameri?kog nau?nika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom posti?i. Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priru?nik o radu fabri?kog pogona, zahvaljuju?i tom priru?niku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ?ete u stanju s lahko?om saznati koje se operacije tamo vrše.  Ako pak ne posjedujete ovaj priru?nik, šanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Me?u onima koji su se našli iznena?eni je i Dr. Joe Leigh Simpson, šef katedre za akušerstvo i ginekologiju, i ujedno profesor molekularne i ljudske genetike na Medicinskom Fakultetu Baylor u Houstonu (Texas, USA).  Kada smo se prvi puta susreli s njim, profesor Simpson je insistirao na provjeravanju istinitosti navoda u Kur’anu i Sunnetu.  Mi smo, me?utim, uspjeli otkloniti njegovu sumnju.  Prezentovali smo mu tekst koji nactrno opisuje razvoj embrija.  Pokazali smo mu da nas Kur’an informiše o tome da nasljedne i hromosomske karakteristike novog bi?a nastaju tek nakon uspješnog spajanja spermatozoida i jajne ?elije.  Kao što znamo, ovi hromosomi sadrže sve budu?e karakteristike novog ljudskog bi?a kao što su boja o?iju, kože, kose itd.
Dakle, mnogi detalji ?ovjekovog oblikovanja su odre?eni u njegovim hromosomima.  Ovi hromosomi se po?nu formirati u ranoj nutfah fazi razvoja embriona (više o terminu nutfah u narednom poglavlju op.p).  Drugim rije?ima, karakteristike novog ljudskog bi?a su odre?ene još na samom po?etku nutfah faze.  Uzvišeni Allah u Kur’anu isti?e ovu ?injenicu:
Proklet neka je ?ovjek! Koliko je on samo nezahvalan!  Od ?ega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori pa mu odgovaraju?e karakteristike odredi.(Prevod zna?enja Kur’ana 80:17-19)
U toku prvih 40 dana trudno?e, jedan za drugim, svi organi i dijelovi tijela se u potpunosti formiraju.  Na slici  možemo primijetiti da organi po?inju da se oblikuju i zauzimaju svoja mjesta, i zametak se ?ini uvijenim.  Vjerovjesnik Muhammed (saws) nas je u jednom hadisu informisao:
“U svakom od vas, svi dijelovi vašeg bi?a su sakupljeni u utrobama vaših majki u roku od 40 dana.” (Hadis prenose Buhari i Muslim)
U drugom hadisu vjerovjesnika Muhammeda (saws) stoji:
“Nakon što nad zametkom (nutfah) pro?u 42 no?i, Allah pošalje meleka koji novom bi?u da oblik i napravi mu uši, o?i, kožu, meso i kosti.  Potom melek upita: ‘Gospodaru, je li muško ili žensko?’ i tvoj Gospodar odlu?i kako želi.”  (Hadis prenosi Muslim)
Profesor Simpson je detaljno studirao ova dva hadisa i zapazio da prvih 40 dana ?ini jasno uo?ljivu zasebnu fazu u formiranju zametka.  Naro?ito je bio impresioniran apsolutnom preciznoš?u i ta?noš?u ta dva hadisa. Nakon toga, profesor Simpson je prilikom prisustvovanja na jednoj konferenciji izrazio sljedece mišljenje: “… tako da nam pomenuti hadisi daju specifi?an vremenski okvir za osnovni razvoj zametka u prvih 40 dana. Još jednom ?u ponoviti ono što je nekoliko izlaga?a jutros ve? naglasilo a to je da se do spomentuih hadisa nije moglo do?i na osnovu nau?nih saznanja koja su bila dostupna u vrijeme zabilježavanja tih hadisa.”
Profesor Simpson dalje kaže da religija može biti uspiješan vodi? u sticanju znanja. Zapad je, kao što smo ve? rekli, odbio ovu tvrdnju.  Me?utim, sada imamo ameri?kog nau?nika koji kaže da religija, konkretno Islam, to može s uspjehom posti?i. Analogno ovome, ako odete u fabriku i sa sobom imate priru?nik o radu fabri?kog pogona, zahvaljuju?i tom priru?niku sastavljenom od strane dizajnera i graditelja biti ?ete u stanju s lahko?om saznati koje se operacije tamo vrše.  Ako pak ne posjedujete ovaj priru?nik, šanse za razumijevanje brojnih procesa koje se u fabrici odvijaju su puno manje.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam