Savjeti o ishrani i moderna medicina

Tradicija tvrdi da „nema novih ideja, samo ih novi ljudi otkrivaju“. Zapravo, vrlo je zapanjuju?e uvidjeti koliko je novih “modernih otkri?a” ve? zapisano u Kur’anu i hadisima.
Hadisi Poslanika, s.a.v.s., i moderna “otkri?a”
Postoji znatan broj savjeta i prehrambenih navika Poslanika, s.a.v.s., koji imaju zna?ajnu podršku u novijoj nau?noj literaturi. Me?u ovim savjetima je i onaj koji kaže da trebamo jesti zdravu hranu, koju trebamo pravilno kombinovati, svaku hranu jesti u njenim prirodnim sezonama i da ne trebamo piti te?nost tokom jela.

“O vjernici, jedite dobra kojim smo vas opskrbili i budite Allahu zahvalni ako doista samo Njemu ibadet ?inite.”
(Al-Baqara:Krava:The Cow, 172)

U Buharijinom Sahihu postoji znatan broj primjera gdje se pokazuje kako je Poslanik, s.a.v.s., kombinovao hranu. U jednom hadisu se navodi da je Poslanik, s.a.v.s., zabranio miješanje nezrelih hurmi sa suhim hurmama, kao i miješanje grož?ica i sušenih hurmi. Aiša, r.a., prenosi hadis u kojem stoji da je Poslanik, s.a.v.s., uobi?avao jesti dinju sa svježim hurmama i da je uobi?avao re?i kako “toplota” jedne ublažava “hladno?u” druge, i da “hladno?a” jedne ublažava “toplotu” druge vo?ke. Još se prenosi da Poslanik, s.a.v.s., nikada nije kombinovao ribu i mlijeko.
Moderna nauka podržava ove navike obavještavaju?i nas da kombinacija hrane koju jedemo kao i sam redoslijed hrane jeste presudni faktor našeg zdravlja. “Nedavno” je tek otkriveno da hrana mora pro?i kroz razli?ite procese varenja u tijelu; stoga se najlakše vari kada se pravilno kombinuje. Moderni nau?nici iznose da nepravilne kombinacije hrane mogu prouzrokovati kod ljudi nepravilno varenje hrane, koje može stvoriti nepravilno izbalansiran PH nivo, nepravilnu absorbciju hranjivih sastojaka, konstipaciju (zatvor) ili druge probleme s varenjem. Dr. Ted Morter, u knjizi „Vaše zdravlje…Vaš izbor“, savjetuje da se svježe vo?e ne jede s drugom hranom, ?ak ni sa sušenim vo?em, budu?i da je to predigestivna hrana koja se kre?e direktno kroz želudac i u crijeva. Kad se jede u kombinaciji s drugom hranom, ona sama sebe fermentiše kao i sve drugo što se nalazi u želucu.
Drugi savjet koji je dao dr. Morter u svojoj knjizi jeste da svaki obrok završavamo s ne?im sirovim. Sirova hrana sadrži enzime koji su nam neophodni za varenje hrane.
Njegovo tre?e pravilo kombinovanja hrane jeste da izbjegavamo miješanje protmesoeina i skroba. Možemo jesti skrob s povr?em, ili povr?e s mesom, ali moramo sve preduzeti kako bismo izbjegli kombinovanje skroba i proteina. Proteinima je potrebna kiselija sredina, dok se karbohidrati i skrob lakše vare. Kada ih kombinujemo, nijedna hrana nema svoju potrebnu “sredinu” za varenje. Štaviše, proteinskim obrocima je potrebno do 5 sati kako bi se svarili, i iz tog razloga ono treba da bude posljednji obrok jer naše tijelo u to vrijeme ne vari nijednu drugu hranu.
Nepravilno kombinovanje hrane ne?e odmah prouzrokovati bolest kod osobe, ali sprije?it ?e da ono što se unosi u organizam bude svareno i iskoriš?eno na najbolji mogu?i na?in, koji podrazumijeva da je potrebno unijeti znatno više hrane kako bi se postigla dodatna hranjivost.
Savremeni stru?njaci za alergije tako?er savjetuju o nepravilnom kombinovanju hrane i poru?uju da mnoge kombinacije mogu prouzrokovati sinergisti?ke alergijske reakcije. U knjizi „Pravi put do izlije?enja od alergija i njene prevencije“, dr. Krohn nam savjetuje da ne kombinujemo mlijeko sa ?okoladom, mentom ili ribom: kukuruz i banane; govedinu i kvasac; jaja i jabuke; i kolu i ?okoladu.
Hadisi nam pružaju brojne primjere koji svjedo?e kako je Poslanik, s.a.v.s., poštivao ?isto?u i vrijednost vode, a tako?er i one koje govore da nije pio vodu dok je jeo. U Buharijevom Sahihu nalazi se hadis u kome stoji da je Poslanik, s.a.v.s., na svom štitu nosio hurme i da ih je jeo s ashabima, a naglašeno je da nije pio, tj. dodirnuo vodu. Stru?njaci iz polja kombinovanja hrane preporu?uju da se voda pije pola sahata prije jela jer na taj na?in ubrzava proces varenja u želucu.
Kur’an nam u suri El-Bekare, 168. ajet , savjetuje: O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno. U vrijeme Poslanika, s.a.v.s., izbor hrane je bio veoma jednostavan i odnosio se na ono što je dozvoljeno ili zabranjeno. Me?utim, sada, u ovo moderno vrijeme, imamo znatno više izbora.

Ve?ina ljudi ima poteško?e u razumijevanju šta “prirodna” hrana podrazumijeva iz razloga što zapravo samo nekolicina ljudi i jede “prirodnu” hranu. Prije samo 200 godina whole_food_vs_synthetic_vitaminssvi su jeli “prirodnu” hranu iz razloga što nisu uzimali u obzir obra?enu hranu. Tokom 1940. oko 80% ljudi je jelo ‘prirodnu’ hranu.
Abram Hoffer i Morton Walker u svojoj knjizi „Nova ortomolekularna ishrana“, iznose da danas samo 25% ljudi zapravo jede ‘prirodnu hranu’. ‘Prirodna hrana’ podrazumijeva onu koja je zadržala svoje prirodne sastojke. Jabuka je ‘prirodna hrana’ i sok od jabuke koji je napravljen od svježih jabuka kod ku?e u blenderu je ‘prirodna hrana’. Me?utim, sok od jabuke koji je napravljen i skuhan mašinski, zatim mu dodati, zbog bolje teksture, dodaci u vidu še?era i boje, nije ‘prirodna hrana’. Zrna pšenice su ‘ prirodna hrana’; i brašno napravljeno od ?istog zrnevlja koje sadrži mekinje jeste ‘prirodna hrana’. Brašno kojem su uklonjene mekinje i klice, a onda izbijeljeno da bi se dobilo bijelo brašno nije ‘prirodna hrana’.
?ak i pojedini proizvodi koji nam se prodaju kao ‘zdrava hrana’ potpadaju u kategoriju djelimi?no obra?ene hrane. Na ovaj spisak možemo uklju?iti kola?i?e od riže, bonžite, perece, turske i tofu hot dogove, cerealije od cijelih zrna žitarica i naravno smrznute sokove. Ova takozvana ‘zdrava hrana’ sadrži u sebi samo malo više hranjivih tvari nego ostali obra?eni proizvodi.

Važno je jesti potpuno ‘prirodnu’ hranu (žitarice, povr?e i vo?e) jer je ona zapravo hranjiva i sadrži sve što nam je potrebno kako bi se razvijali kao ljudska bi?a. Što im više promijenimo prirodni oblik, manje ?emo koristi imati od njih. S novim vitaminima i mineralima koji se gotovo svakodnevno otkrivaju, sve je o?itije da se udaljujemo od Allahovog prirodnog stvaranja i da mi nismo kvalifikovani da ‘dupliciramo’ Njegovo stvaranje sa svojim poduhvatima ‘oboga?ivanja’ obra?ene hrane u laboratorijama. Bernand Jensen, u svojoj knjizi „Hemija ?ovjeka“, kaže: Prirodna hrana sadrži sve vitamine koji su i koji ?e biti otkriveni.
Ova o?ita ?injenica ?ini o?iglednim da jedini na?in na koji možemo jam?iti da uzimamo sve hranjive sastojke iz hrane jeste da je uzimamo iz zapravo ‘prirodne hrane’. Nema smisla jesti oslabljenu hranu i onda trošiti i vrijeme i novac na kupovinu vitamina i dodataka i poha?ati razli?ite zdravstvene programe. Zapravo, prera?ena hrana ima sposobnost da ‘i****’ hranjljive sastojke iz sistema. E. Cheraskin, u svojoj knjizi „Dijeta i bolesti“, navodi da su laboratorijski eksprimenti pokazali da obra?ena hrana nema dovoljno vitamina, enzima ili ?ak vlakna koji bi pomogli u procesu varenja.

Proizvo?a?i tvrde da njihovi proizvodi sadrže visok nivo hranjivosti ali to oni mogu jedino tvrditi na osnovu dodavanja sinteti?kih vitamina i minerala pri ?emu ljudski organizam nema nikakve koristi od njih. Elementi koji uklju?uju organske minerale labavo se drže skupa, tako kada ih unesemo u tijelo, oni lagano mogu biti asimilirani. Me?utim, sastavni dijelovi neorganskih minerala se drže skupa vezama koje su tako jake da ih tijelo ne može tako lahko pokidati na sastavne dijelove; a tako?er rijetko imamo koristi od konzumiranja istih.

U Kur’anu, sura Taha, 81. ajet, Allah kaže:

Jedite ukusna jela kojima vas opskrbljujemo i ne budite u tome obijesni.


Poznato je da je Poslanik, s.a.v.s., uvijek jeo vo?e i povr?e iz regiona u kojem je živio i u sezoni (El-Akili, Poslanikova medicina). Donald Lepore, nutricionist i autor knjige „Sistem lije?enja“, je pronašao u svojim terapijama lije?enja alergija da „Bog nije dozvolio da hrana koja je protivrje?na ljudskom postojanju raste u podru?ju potrošnje“. ?esto možemo izbje?i ve?inu sopstvenih problema ukoliko jednostavno jedemo hranu koja raste u blizini i u sezoni. Bernand Jensen, u svojoj knjizi „Hemija ?ovjeka“ piše da nezrelim ili uvezenim proizvodima, koji se ?esto nalaze u trgovinama, nedostaje prirodni natrijum, izme?u drugih tvari. Štaviše, on je pronašao da hemijski sastav je?ma, naprimjer, zagrijava krv i da je stoga prikladan tokom zimskih mjeseci, ali da nije preporu?ljiv tokom ljetnog perioda kao redovna hrana ukoliko nije rije? o prehladi.
Ukoliko ?itate Kur’an i hadise i uporedite ih s modernim nau?nim „otkri?ima“, prona?i ?ete uvijek iznova da kur’anske i Poslanikove, s.a.v.s., mudrosti su ‘nanovo otkrivene’. To je, možda, jedan od najboljih razloga da se odnosimo prema Kur’anu i hadisima kao po?etnom ta?kom za sve znanje, ali i kao „dvostrukom provjerom“ !

– I Mi smo vam od oblaka hladovinu na?inili i manu i prepelice vam slali. “Jedite lijepa jela, kojima vas opskrbljujemo! Oni Nama nisu naudili, nego su sami sebi nepravdu nanijeli!”
(Al-Baqara:Krava:The Cow, 57)

“O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, što je dozvoljeno i lijepo, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj o?evidni.”
(Al-Baqara:Krava:The Cow, 168)

“O vjernici, jedite dobra kojim smo vas opskrbili i budite Allahu zahvalni ako doista samo Njemu ibadet ?inite.”
(Al-Baqara:Krava:The Cow, 172)

Pitaju te šta im se dozvoljava. Reci: dozvoljavaju vam se lijepa jela i ono što vam ulove životinje koje ste lovu podu?ili, onako kako je Allah vas nau?io. Jedite ono što vam one uhvate i spomenite Allahovo ime pri tome, i bojte se Allaha, jer Allah, zaista, brzo svi?a ra?une.
(Al-Maida:Trpeza:The Food, 4)

“I jedite ono što vam Allah daje, što je dozvoljeno i lijepo; i bojte se Allaha, u Kojeg vjerujete.”
(Al-Maida:Trpeza:The Food, 88)

Zato jedite ono pri ?ijem je klanju spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u Njegove ajete.
(Al-An-am:Stoka:The Cattle, 118)

Ne jedite ono pri ?ijem klanju nije spomenuto Allahovo ime; to je, uistinu, grijeh! A šejtani navode šti?enike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili – i vi biste, sigurno, mnogobošci postali.
(Al-An-am:Stoka:The Cattle, 121)

On je Taj Koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve razli?ita okusa, i masline i šipke, sli?ne i razli?ite; jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike,
(Al-An-am:Stoka:The Cattle, 141)

i stoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga ?ime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj.
(Al-An-am:Stoka:The Cattle, 142)

“O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad ho?ete namaz obaviti! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.”
(Al-Araf:Bedemi:The Elevated Places, 31)

“Da bi svjedoci bili koristi svojih i da bi ime Allahovo spominjali u danima poznatim zato što ih je oskrbio životinjama doma?im. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!”
(El-Hagg :Hadždž: The Pilgrimage, 28)

“Vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i udjeljujte iz onoga što vam je dao da naslijedite, jer one od vas koji budu vjerovali i udjeljivali ?eka nagrada velika.
(Al-Hadid :Gvož?e: The Iron, 7)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam