Relativnost vremena

Pitanje relativiteta vremena je danas jedna dokazana nau~na ~injenica.
Me|utim, ova cinjenica je izasla na vidjelo po~etkom XX stoljeca Einsteinovom
teorijom relativiteta. Do tog perioda covjek nije znao da je vrijeme jedan relativni
pojam, da shodno okruzenju moze pokazivati promjenljivost. Medjutim, veliki
naucnik, Albert Einstein, teorijom relativiteta ovu cinjenicu dokazao je na sasvim
jasan nacin. Iznio je cinjenicu da je vrijeme pojam koji je vezan za masu i brzinu.
Tokom cijele historije covjecanstva ovo pitanje nije niko jasno aktualizirao.
Osim jednog izuzetka: u Kur’anu su izneseni detalji koji upozoravaju na
~injenicu da je vrijeme relativno! U tom kontekstu ovdje mozemo navesti nekoliko
ajeta koji ilustriraju ovu cinjenicu:
“Oni od tebe traze da ih kazna sto prije stigne, i Allah ce
ispuniti prijetnju Svoju; a samo jedan dan u Gospodara tvoga
traje koliko hiljadu godina, po vasem racunanju.„
(Al-Hajj, 47)
“On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vra}a u
danu koji, prema vasem racunanju vremena, hiljadu godina traje.„
(As-Sajdah, 5)
“K Njemu se penju meleki i Dzibril u danu koji
pedeset hiljada godina traje.„
(Al-Ma’arij, 4)
Cinjenica da se na ovako krajnje jasan nacin govori o relativitetu vremena u
Kur’anu, koji je objavljen prije niza stoljeca, jos jedan je u nizu dokaza da je to
Allahova Knjiga.
Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam