Planine

U Kur’anu se skre?e paznja na zna?ajnu geološku funkciju planina: “Mi smo po Zemlji nepomi?ne planine razmjestili da ih ona ne potresa …” (Al-Anbiya’ 31)More…
Ako obratimo paznju, uo?it ?emo da se u ajetu isti?e da planine imaju jednu osobinu – spre?avanja potresanja na Zemlji. Ova ?injenica, koja, u trenutku objavljivanja Kur’ana, nije bila poznata nijednom ?ovjeku, ustanovljena je modernim geološkim pronalascima. Prema geološkim nalazima, planine nastaju kao rezultat pomjeranja i sudaranja velikih slojeva koji ?ine Zemljinu koru.
Prilikom sudaranja dva sloja, otporniji sloj se podvla?i pod drugi sloj, koji se sabijanjem izdize uvis i stvara planinu. Napreduju?i ispod zemlje, donji sloj dolje stvara jedan duboki produzetak. Dakle, planine posjeduju jedan produzetak ispod površine Zemlje koji je jednak masi koju vidimo iznad površine Zemlje.Ova gra?a planina se u jednom nau?nom izvoru objašnjava na slijede?i na?in: U brdovitim podru?jima, gdje su kontinenti deblji, Zemljina kora se zabada u manto sloj.
Upozoravaju?i na ovu karakteristiku, u jednom kur’anskom ajetu se planine uspore?uju sa stubovima: “Zar Zemlju posteljom nismo u?inili, i planine stubovima?” (An-Naba’, 6-7)
Korijenje planina doseze vidno dublje ispod nivoa Zemlje.
Sematski presniek. Planine imaju korijenje u vidu kolca koje se proteze duboko u Zemlji.
Druga sema koja pokazuje da, zbog svojih dubokih korijenja, planine lice na kolac.
Zahvaljuju?i ovoj osobenosti, pruzanjem ispod i iznad površine Zemlje u ta?ki spajanja slojeva, planine vrše me?usobno zakivanje ovih slojeva. Pored toga, ovakvim u?vrš?ivanjem Zemljine kore planine spre?avaju pomjeranje nad magmatskim slojem ili me?usobno pomjeranje njenih slojeva. Ukratko, planine mozemo usporediti sa ekserima koji osiguravaju me?usobno pri?vrš?ivanje dasaka.
Ova stabiliziraju?a uloga planina u nau?noj literaturi navodi se pod terminom “izostaza”. Zna?enje rije?i izostaza je slijede?e: Izostaza: ravnoteza izme?u pojedinih dijelova mase Zemaljine kore. U geologiji se pojam spominje u zna?enju osiguravanja generalne ravnoteze Zemljine kore uz pomo? gravitacione snage koje su planine obrazovale ispod površine Zemlje.
Ova vitalna funkcija planina, koja je otkrivena zahvaljuju?i modernoj geologiji i iscrpnim istrazivanjima, u Kur’an-i-Kerimu, koji je objavljen prije niza stolje?a, navedena je kao jedan primjer superiorne mudrosti u Allahovom, subhanehu we te’ala, stvaranju. U drugom ajetu Allah, subhanehu we te’ala, kaze slijede?e: “… po Zemlji planine nepomi?ne razbacao da vas ne trese…” (Luqman, 10)
Kur’an naziva planine stubovima. Zahvaljuju?i ovoj osobenosti, pruzanjem ispod i iznad površine Zemlje u ta?ki spajanja slojeva, planine vrše me?usobno zakivanje zemljinih slojeva. Ovakvim u?vrš?ivanjem Zemljine kore, planine spre?avaju pomjeranje nad magmatskim slojem ili me?usobno pomjeranje njenih slojeva. Ukratko, planine mozemo uporediti i sa ekserima koji osiguravaju medusobno pri?vrš?ivanje dasaka.

Pokretljivost planina
U jednom kur’anskom ajetu isti?e se da planine nisu stati?ne, kako nam izgledaju, ve? da su u konstantnom pokretu: “Ti vidiš planine i misliš da su nepomi?ne, a one promi?u kao što promi?u oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.” (An-Naml, 88)
Ova pokretljivost planina proisti?e iz pokretljivosti Zemljine kore, na kojoj se nalaze. Zemljina kora se, gotovo kao plove?i, pokre?e nad manto slojem koji je dosta zbijeniji od nje.
Prvobitno je po?etkom XX stolje?a njema?ki nau?nik po imenu Alfred Wegener nastupio sa tvrdnjom da su, u prvom periodu Zemlje, kontinenti bili zajedno, da su se, potom, pomjeranjem u razli?itim smijerovima, razdvojili i udaljili jedan od drugog.

Da je Wegener bio u pravu, geolozi su, me?utim, uspjeli doku?iti tek 50 godina nakon njegove smrti, dakle 80-ih godina. Kao što je to i Wegener istakao u jednom tekstu, objavljenom 1915. godine, kontinenti su prije otprilike 500 miliona godina bili me?usobno povezani i ovaj ogromni kontinent, nazvan Pangaea, nalazio se na juznom Zemljinom polu.
Prije otprilike 180 miliona godina Pangaea se razdvojila na dva dijela. Jedan od ova dva velika kontinenta koji su se u razli?itim smjerovima odvajali jedan od drugog je nazvan Gondwana i obuhvatao je Afriku, Australiju, Antarktik i Indiju. A, drugi kontinent – nazvan Laurasia – obuhvatao je Evropu, Sjevernu Ameriku i Aziju bez Indije. U razdoblju od 150 miliona godina nakon diobe Pangaea, u razli?itim vremenima Gondwana i Laurasia su se odvajali na manje kontinente.

Ovi kontinenti, koji su nastali prvobitnim razlaganjem Pangaea, konstantnom promjenom raspodjele izme?u mora i kopna, kre?u se površinom Zemlje brzinom od nekoliko centimetara godišnje.
Ova pokretljivost Zemljine kore, koja je otkrivena nakon geoloških istrazivanja provedenih po?etkom XX stolje?a, u nau?noj literaturi objašnjava se na slijede?i na?in: Površina Zemlje debljine od 100 km, koju ?ine Zemljina kora i gornji manto, obrazovana je od dijelova koji se zovu “slojevi”. Postoji šest velikih i bezbroj malih slojeva koji konstruiraju Zemljinu površinu. Ovi slojevi, prema teoriji nazvanoj “tehnika slojeva”, pokre?u se nose?i na sebi kontinente i dna okeana … Prora?unato je da godišnje pomijeranje kontinenata iznosi izmedu 1 i 5 cm. Ovakvim pokretanjem slojeva nastaju promjene u svjetskoj geografiji. Atlantski okean, naprimjer, svake godine se pomalo širi.
Jedna vazna ta?ka na koju ovdje treba upozoriti je slijede?a: u navedenom ajetu Allah, subhanehu we te’ala, je pokretanje kontinenata obznanio kao promicanje. Upravo danas, nau?nici za ovo pomjeranje, tako?er, koriste engleski termin “Continental drift”, odnosno “pomicanje kontinenata”.
Obznanjivanjem u Kur’anu ove nau?ne ?injenice koju je nauka nedavno otkrila je, nesumnjivo, jedna od kur’anskih mudziza.

Tags: , ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam