Pcela

P?elinje tijelo, ?ija se dužina kre?e od 1-3 cm, ?ine tri dijela: glava, prsa i stomak. Najzadnji dio, stomak, duži je od ostalih dijelova i ?ine ga prstenasti segmenti. U ajetu se za p?elu u jednini isti?u ”stomaci”. To je, u originalnom tekstu ajeta, naglašeno u formulaciji ”butuniha”. ”Ha” na kraju rije?i ozna?ava jedninu ženskog roda. Da su se htjeli naglasiti stomaci za množinu ženskog roda, ta formulacija bi bila ”butunihinne”. Na taj na?in ajet upozorava i na gra?u p?elinjeg stomaka, koji je sastavljen iz dijelova, segmenata. Sa takvom strukturom stomaka, p?ela se kvalificira kao bi?e koje posjeduje ”stomake”. U unutarnjem dijelu ove stoma?ne strukture nalaze se, zapravo, dva stomaka; u jednom je medna vre?ica, a u drugom je želudac. Stomak p?ele proizvodi med i radi poput hemijske laboratorije.

Zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno!” Iz stomaka njenih izlazi pi?e razli?itih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.
(16- An-Nahl, 69)

Boja meda, kako se to isti?e u ajetu, varira i u vezi su sa klimom, godišnjim dobom, vremenskim uvjetima i biljkama sa kojih je uzet nektar. Postoje razli?ite boje meda; od bijele do tamno sme?e i zelene boje. Najomiljenija je svijetlo žuta boja meda. Moderne zemlje s razvijenijom proizvodnjom meda imaju posebne tehnike i skale za odre?ivanje boje meda.

PLES P?ELA

Na po?etku citiranog ajeta upozorava se na p?elinje prikupljanje biljnog materijala. Radilice ne samo da proizvode med, nego i prikupljaju sirovi materijal za njegovu proizvodnju. U fazi prikupljanja nektara, p?ele izvršavaju zanimljive i nevjerovatne radnje.
Kada prona?e cvjetove, p?ela se vra?a ostalim p?elama i obavještava ih o onome što je pronašla. Ona, plešu?i na poseban na?in, ostale p?ele informira o nalazištu nektara. Porukama koje daje plesom, ona ostale p?ele precizno informira o položaju i udaljenost izvora. Odrastao ?ovjek mora poha?ati kurs odre?enog plesa barem šest sedmica kako bi ga savladao, dok p?ela, ?iji je ukupni životni vijek samo šest sedmica, ples koristi kao sredstvo komunikacije.
Pored plesa, veoma je zanimljiv i prora?un koji p?ela provodi prilikom povratka u košnicu. P?ela nalazište nektara može odrediti jedino prema Suncua a do njenog povratka u košnicu Sunce u svake 4 minute za jedan stepen promijeni svoj položaj. Tu promjenu položaja Sunca p?ela prora?unava kada na?e hranu i kada se najkra?im putem treba vratiti do košnice. Koliko god da ide za ciljem, p?ela, dok se najkra?im putem vra?a u košnicu, mora prora?unati koliko je Sunce promijenilo svoj položaj. Ovaj prora?un p?ela izvršava besprijekorno.
Svi navedeni prora?uni, cijeli ovaj sklad u košnici ne mogu se objasniti slu?ajnoš?u. P?ela dolazi na svijet podu?eni svim ovim operacijama. Stvoritelj je p?elu programirao na najsavršeniji na?in.

LJEKOVITOST MEDA

U citiranom ajetu se isti?e kako je med, koji proizvodi p?ela radilica, lijek za ?ovjeka. Danas su svi medicinski autoriteti suglasni u ?injenici da je med lijek. Med sadrži mnogo vitamina i minerala kao što su kalcijum, kalijum, magnezijum, natrijum, bakar, jod, željezo, cink, a i odre?ene hormone. Zahvaljuju?i brzoj razgradljivosti še?era u medu, on je lahko probavljiva hrana. Svojim še?erima med pospješuje rad mozga; pomaže i pospješuje obnavljanje i ?iš?enje krvi, kao i cirkulaciju. Kako god se med konzumira radi pospješivanja rada unutarnjih organa, on se, isto tako, vanjskom upotrebom vrlo uspješno koristi u kozmetici i dermatologiji. Gotovo da nema bolesti u ?ijem lije?enju med ne pomaže.
Ljekovita svojstva meda bila su poznata mnogim ljudskim zajednicama. Zato ne možemo re?i da navodi iz ajeta citiranog na po?etku poglavlja nisu bili poznati u vrijeme objave Kur’ana. Me?utim, moramo voditi ra?una o tome da se u apokrifnim, izmišljenim predajama koje se pripisuju Muhammedu, a. s., susre?emo i sa tvrdnjama o ljekovitim svojstvima devine mokra?e. Kur’an nikada nije ljudima nudio lažne eliksire zdravlja; suprotno tome, ljudima je, kao lijek, ponudio med, ?ija ljekovita svojstva niko ne može osporiti. Da je Kur’an bio izmišljotina napisana u duhu tog vremena, onda bi u njemu bilo i takvih pogrešaka koje bi sadržavale izmišljotine tog vremena.
Kako god u vezi p?ela i proizvodnje meda Kur’an nije dao nikakvo pogrešno objašnjenje, on je, isto tako, iznio i ?injenicu da ženka pravi košnicu, da ona prikuplja nektar i proizvodi med, a to su ?injenice koje su bile nepoznate ljudima u vremenu u kojem je Kur’an objavljen. Osim toga, koriste?i množinu rije?i ”stomak” za jednu p?elu-ženku, on je upozorio i na anatomsku strukturu njenog podijeljenog stomaka. Zanimljivo je to da Kur’an isti?e tu formulaciju u jednom periodu kada nije postojala praksa analiziranja fiziološke strukture p?ela i ostalih insekata.
Ova knjiga bi bila nedovoljna za iznošenje i analizu podjele poslova u košnici i objašnjenja svih p?elinjih umije?a. To je tema zasebne knjige. Prozra?ivanje košnice, osiguranje odre?ene temperature i vlažnosti, održavanje savršenog higijenskog okruženja u košnici, dežuranje u košnici, metode izbacivanja stranog tijela iz košnice, lu?enje materija poput voska, propolisa i mati?ne mlije?i, savršeni su i zapanjuju?i detalji iz života p?ele. Kako p?ela, koja živi šest sedmica, od samog ro?enja posjeduje ove savršene odlike? Da li bi, bez svjesnog Stvoritelja, bilo mogu?e da do tih saznanja p?ela do?e sama i sasvim slu?ajno? Svi oni koji analiziraju p?elu i ono što ona radi, u tome ?e vidjeti savršenu umjetnost Uzvišenog Allaha.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam