Osnove programiranja

Pozivamo vas da se uključite u projekat tehnološkog opismenjavanja jetima i osnovaca u organizaciji Islamic Relief Bosna i portala Dokazi.com. Želimo da sa ovim projektom našim jetimima i našoj dijeci damo u ruke moćno oručije koje će ih voditi kroz život: logičko rasuđivanje, način riješavanja problema korak po korak, sagledavanje problema u cijelosti prije nego se pristupi njegovom riješavanju.

Projekat : Osnove programiranja
Trajanje: 60 sati, dvočas, 2-4x sedmično, 2-3 mjeseca
Metoda: Razrada i učenje na gotovom primjeru
Jezik/tehnologija: Javascript

S prvim riječima objave Kur’ana časnog, koje je melek Džibril donio posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, a koje u prijevodu značenja glase: ”Uči u ime Gospodara koji stvara…” (Prijevod značenja Kur’an,96:1) muslimanu je naređeno da uči, da se obrazuje, ne samo u vjerskom, već i u ovodunjalučkom smislu.

U vrijeme kada su objavljene ove riječi, u Mekki je, prema dostupnim izvorima, bilo svega sedamnaest pismenih ljudi. (El-Belaziri, Futuhul-buldan) Međutim, nakon ovih riječi, ništa više neće biti isto. Ni za Arape, ali ni za ostale narode. Krenula je revolucija čije su pozitivne posljedice vidljive sve do danas.

„Ko izađe na put da traži znanje, Allah će mu olakšati put koji vodi u džennet.”

Učenje i proučavanje, taj prvi i direktni Božanski imperativ upućen muslimanima, postali su glavna preokupacija nadolazećih generacija islamskih vjernika.

Imam Šafija, rahimehullahu, rekao je: ”Nakon farzova nema ništa bolje od traženja nauke.” (El-Medžmu’a, 1/22)

Želimo da sa ovim projektom našim jetimima i našoj dijeci damo u ruke moćno oručije koje će ih voditi kroz život: logičko rasuđivanje, način riješavanja problema korak po korak, sagledavanje problema u cijelosti prije nego se pristupi njegovom riješavanju.

Hasan el-Basri, rahimehullahu, rekao je: ”Da naučim jedno poglavlje iz nauke i da poučim jednog muslimana draže mi je nego da dobijem sav dunjaluk na Allahovom putu.” (El-Medžmu’a, 1/21)

Ovaj vijek je vijek tehnologije. Islam, koji je prednjačio u skoro svim naukama u vrijeme njihovog nastajanja, pomalo je izgubljen u vremenu kada su sve, i dobre i loše informacije dostupne na jedan klik mišem. Novi poslovi zahtjevaju više umne sposobnosti, više ni lokacija nije toliko bitna, možete biti ovdje, u Bosni a raditi za klijenta bilo gdje u svijetu. Želimo da u život krenu sa porukom:

„I ne budi od neznalica, među Allahovim robovima Njega se samo učeni boje.“

Naša težnja nije pak stvoriti jeftinu radnu snagu, već naučiti mlade ljude preko potrebnom znanju koje će im omogućiti da, uz Alahovu pomoć, jednog dana postanu oni koji će zapošljavati ljude širom svijeta. Nadamo se da ćete nam u ovom poduhvatu pomoći, jer

”Kada umre čovjek, njegova djela se prekidaju osim u tri slučaja: ako je ostavio trajnu sadaku, ili znanje kojim se drugi koriste, ili lijepo odgojeno dijete koje moli za njega.”

Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.” (Prijevod značenja El-Mudžadele, 11.)

Hadisa na ovu temu je daleko više. Između ostalog, u tom kontekstu je i hadis koji prenosi Ebu Derda’, radijallahu anhu, a u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko se zaputi na put radi stjecanja znanja, Allah će mu olakšati put koji vodi ka Džennetu. Uistinu meleki podmeću svoja krila onome ko traži znanje iz zadovoljstva zbog onoga što čini, a oprost za učenjaka traži sve ono što je na nebesima i Zemlji, pa čak i ribe u vodi. Prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost (svjetlosti) mjeseca nad ostalim zvijezdama. Učenjaci su nasljednici poslanika. Poslanici u nasljedstvo nisu ostavljali ni zlatnike ni srebrenjake, već su ostavljali znanje, pa ko ga uzme, uzeo je nešto vrlo vrijedno.”(Tirmizi, hadis je sahih, Sahihu Tirmizi, Albani, 2682)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam