Nevidljivost uzvisenog Allaha

Da bi odgovorili na ovo pitanje, vratimo se na nauku i na na? svakodnevni ?ivot. Ako postoji samo ono ?to vidimo, onda trebamo znati da mnoge stvari ne mo?emo opaziti svojim osjetilima. Na primjer, ako stavimo magnet nasuprot gvo??a, vidjet ?emo da magnet privla?i gvo??e. Gdje je ta snaga koja je izme?u gvo??a i magneta? Da li se ona mo?e dodirnuti, vidjeti ili ku?ati? Mi je samo prepoznajemo preko njenog efekta privla?enja gvo??a. Ta te?a je napravljena poput boja. Boje se, zbog svoje velike tame, ne mogu vidjeti praije nego budu reflektovane na nekoj stvari, poput odje?e, zida, tanjira i dr. Struja je, tako?er, nevidljiva. Samo nakon uklju?enja sijalice mi primje?ujemo da se elektricitet sprovodi kroz ?ice. Ali, gdje je struja? Ona je zapravo nevidljiva poput ultraljubi?astih zraka, gravitacije i mnogih drugih stvari koje primje?ujemo preko njihovih u?inaka. Iako su te napravljene stvari mali primjer naspram cijelog svijeta, one su nevidljive, tako da se ne treba ?uditi ?to je Allah koji je stvorio takve stvari, nevidljiv.

Kakvog oblika je Allah?

Mi ne znamo oblik Allaha. On je iznad bilo kakvog intelektualnog doku?ivanja. Zapravo, shvataju?i prirodu gore spomenutih stvorenih (s)tvari, dolazimo do zaklju?ka da mora postojati Stvoritelj, Allah. Tako?er, vidljivost Allaha je iznad na?ih zamisli i percepcije. Zato, Allah se nikada na ovom svijetu ne mo?e vidjeti. Ova tema tako?er kr?i svetu nauku i zakon. Na primjer, mi vjerujemo da penkalo kojim pi?emo je dizajnirano od nekoga i napravljeno sa odre?enom ma?inom. Me?utim, mi vjerujemo da mora postojati ma?ina koja pravi penkalo, ali ne znamo za oblik ma?ine. Tako, mi vjerujemo da mora postojati ma?ina koja izra?uje penkalo bez toga da je vidimo, a to je su?tina.

Da li se vjera suprotstavlja nauci?

U stvarnosti, nauka vodi ka vjeri. U svojoj knjizi, ?An Introduction to Islam? (Uvod u islam) Ali Tantawi ka?e: ?Pravi nau?nik i nepismen ?ovjek mogu biti vjernici. Ateizam i nevjerovanje se u ve?ini slu?ajeva prihvataju od onih koji nisu sasvim podu?eni. Zato, ko god stekne malo nauke (i stane na odre?enu ta?ku, on mo?e da izgubi svoju vjeruju?u prirodu, a mogu?e je da ne ovlada naukom koja vodi do vjerovanja?).

Albert Einstein je rekao: ?Vjera bez nauke ide poput uda, a nauka bez vjere pu?e kao slijepac?.

Albert MacCub Dinshtiz, profesor biologije na Bailor fakultetu i biv?i dekan Akademije nauka u Floridi, ka?e: ?Rade?i na polju nauke pomogao sam svoje vjerovanje u Boga u toj mjeri da je postalo ja?e i dublje nego ?to je bilo. Bez sumnje, nauka uve?ava ljudski pogled da spozna Allahovu snagu. Novija pitanja koja ?ovjek mo?e otkriti samo mogu pomo?i njegovu vjeru u Boga?. Dr. Bastor je, tako?er, rekao: ?Prava nauka nikada se ne mo?e materijalizovati, ve? radije vodi ka ve?em saznanju Boga?. Hemi?ar Wetsis ?lan Akademije nauka i dekan Medicinskog fakulteta, ka?e: ?Kada god osjetim da se moje vjerovanje u Allaha poljulja, ja odmah odem do Akademije nauka da to u?vrstim?.

Statisti?ka studija koju je pripremio njema?ki nau?nik Denirt analizira filozofske ta?ke gledi?ta poznatih nau?nika u posljednjih ?etiri stolje?a. Broj tih nau?nika je 290. Denirt je prona?ao sljede?e: 38 su bili ateisti, 242 su javno prihvatili vjeru 20 su bili nezainteresovani za vjeru.to zna?i da je 925 % prihvatilo javno islam. Ovaj veliki procenat pokazuje da kontradikcija izme?u vjere i nauke koju zagovaraju materijalisti je neosnovana. To je znak da su vjera i nauka komplementarni i da jedno drugo nadopunjuju.
Nau?na teorija nikada ne mo?e kontrirati kur’anskom ajetu ili ispravnom poslani?kom kazivanju (hadis). Ako je to slu?aj onda moramo vjerovati da takva teorija nije potpuno dokazana. Trenutno se za veliki broj nau?nih teorija vjeruje da su autenti?ne, ali kasnije se ispostavi da su nosnovane i la?ne.

U 21. stolje?u nau?nici na polju medicine, astrologije, geografije i drugih ?isto eksperimentalnih nauka odlo?ili su svoje oru?je i prekinuli borbu protiv vjere i Nevidljivog. Nakon toga oni po?inju da potvr?uju postojanje Allaha kao rezultat nau?nih ?injenica i svemirskih istra?ivanja. Njima ni?ta nije preostalo ve? da vjeruju u Allaha koji ure?uje univerzum i ono ?to je u njemu. Stoga, nauka upu?uje na postojanje Allaha i na svoju kompatibilnost sa Nevidljivim. Svim ljudima ne preostaje ni?ta nego da se predaju Allahovoj svemo?i. Allah je prozvao ?ovjeka da stvori barem neku malu, prostu stvar, ali je nauka pred tim dalje nemo?na.

Nemo?ni ?ovjek i Svemogu?i Bog

Kada govorimo o snazi nauke koja je prihva?ena od nekih kao bog, mi zaboravljamo da je nauka jo? uvijek nemo?na da uradi neke stvari preko kojih Allah ukazuje na ljudsku slabost. U tom smislu mi ne?emo govoriti o duhu i njegovom podru?ju. To iz razloga ?to nauka ne djeluje na to podru?je. Mi ?emo radije prou?iti neke materije kako bi dokazali nemo? ?ovjeka koji se spustio na Mjesec.

Prva stvar je voda. Voda ima dvije komponente: vodonik i kisik. Uzvi?eni Allah ka?e: ?Ka?ite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spu?tamo?? (El-Vaki’a: 68-69).
Ko je stvorio vodu i spustio je sa neba dolje? Da li nauka mo?e napraviti vodu ili ki?u? Kada bismo tra?ili od ovog la?nog boga (nauke) da nam napravi vode u zapremini jedne ?a?e on nam to ne bi mogao donijeti!
Prije pet godina sam boravio u Njujorku. Tada je nastala panika zbog prekida podzemnih voda, a ki?e nije bilo dovoljno. Ljudi su zamoljeni da reduciraju i racionalno koriste vodu. Tada je nauka predstavila rje?enje ovog problema. Donijeli su ne?to misle?i da ?e to mo?i napraviti vje?ta?ke oblake. U?inili su sve ?to su mogli i potro?ili milione dolara poku?avaju?i da oblaci proto?e ki?u. Me?utim svi poku?aji su bili uzaludni. Jer oblake jedino svara Allah. Mo?e? zapaziti da oblaci prolaze preko neplodnog i pustog podru?ja ali ne daju ki?u, me?utim kada prolaze preko podru?ja koje je puno vode, izvora, rijeka onda daju ki?u. Za?to su nau?nici nemo?ni da naprave oblak koji ?e davati ki?u na prvom a ne na zadnjem podru?ju, ili neki oblak koji ?e ki?iti svuda. Odgovor je taj zato ?to je nauka jo? uvijek eksperimentalna. Me?utim mi nagla?avamo da svi izvori koji ?ine da se ?ivot odr?ava, poput vode, oblaka, topline, vjetra, itd. su Allahove tvorevine koji garantuje ?ivot do odre?enog roka. Nauka nam je pokazala da je nesposobna da spozna Allahovu svemo?.

Druga stvar je mlijeko:
?Vi imate pouku i u stoci: “Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko ?isto pijete, koje nastaje od grizina u buragu i od krvi – ukusno onima koji ga piju? (En-Nahl: 65).
Mlijeko je drugo Bo?ije ?udo. Krave i bivolice se ne hrane posebnom vrstom hrane za stoku kako bi ga proizvodili. Oni se hrane bilo kakvom sto?nom hranom da bi nam davale mlijeko od kojeg ?ivimo. Da li nauka mo?e napraviti mlijeko? Nau?nici su uspjeli da ga razlo?e i opi?u njegove komponente. Nakon nekih eksperimenata oni mogu, tako?er, uve?ati njegovu proizvodnju. Ali, da li ga mogu napraviti? U jednoj ameri?koj laboratoriji oni su izvr?ili eksperiment kako bi napravili mlijeko. Donijeli su sve komponente mlijeka i izmije?ali ih na isti na?in kako se nalaze u prirodnom mlijeku. Potom su donijeli dvadeset mi?eva. Deset od njih su hranjeni prirodnim mlijekom a deset drugih vje?ta?kim. Nakon toga do?li su do zaklju?ka da mi?evi koji su hranjeni vje?ta?kim mlijekom su oslabili a potom pocrkali. Dok su mi?evi koji su hranjeni prirodnim mlijekom porasli i oja?ali. Iako nam je mlijeko potrebno, nauka nam jo? nije pribavila za na?u djecu ni jednu ?a?u takvog mlijeka. Konzervirano mlijeko je napravljeno od prirodnog mlijeka.
Neki mladi studenti na Harvard univerzitetu su ispitivali a potom iznijeli lo?e rezultate vje?ta?kog mlijeka po psihi?ko i fizi?ko zdravlje beba.

?elimo da zaklju?imo da je Uzvi?eni Allah olak?ao nauku ljudima, premda je On najmo?niji i kada ne?emu ka?e ?budi? ono biva. Uzvi?eni Allah zna da ?e ?ovjek do?i u zabludu i da ?e smatrati nauku svemo?nom te da ?e obo?avati ono ?to je s naukom postigao, a ?to mu je Allah darovao. Zato Allah je ostavio mnoge ?udotvorine u Svojim stvorenjima kako bi nadja?ao ljudsku zabludu. Recimo, ljudske o?i mogu zakrvariti zbog mu?ice a mali trn mo?e povrijediti njegovu ruku. Jo? uvijek ?ovjek ne mo?e ni?ta u?initi u protiv toga. Tada on shvata da bilo kakav napredak koji postigne (?ak i nakon ?to je sletio na Mjesec ili Mars) on ?e uvijek biti nemo?an naspram svemo?i Stvoritelja i ostat ?e nemo?an do Dana pro?ivljenja. To je pokazano u ?asnom Kur’anu u sljede?em ajetu:
?O ljudi, evo jednog primjera, pa ga poslu?ajte: “Oni kojima se vi, pored Allaha, klanjate ne mogu nikako ni mu?icu stvoriti, makar se radi nje sakupili. A ako bi mu?ica ne?to ugrabila, oni to ne bi mogli od nje izbaviti; nejak je i onaj koji se klanja, a i onaj kome se klanja!”
Uzvi?eni Allah je negirao mo? cijelog svijeta i onog ?to je na njemu da stvori jednu mu?icu. Nauka je omogu?ila ?ovjeku da ovlada prirodom i zemljom na Mjesecu, osposobila ga je sa TV i radio prijemnikom preko kojih mo?e gledati i slu?ati ljude sa nekoliko mjesta u isto vrijeme. Ali jo? uvijek ne mo?e stvoriti mu?icu, ili ?ak krilce mu?ice. Zato, Allah nagla?ava, iako je omogu?io nauku ?ovjeku, da je on samo ljudsko bi?e i itekako nemo?an naspram Allahove svemo?i.

Ono ?to su nau?nici otkrili u periodu od nekoliko hiljada godina je samo jota kada se uporedi sa koli?inom i zakonima koje je Allah uspostavio u svemiru. To iz razloga ?to nauka nije razvila zakon gravitacije niti odr?ava nebesa i zemlju. Ona nije napravila magnetno polje na gvo??u, niti atmosferu po kojoj letimo. Nije proizvela elektricitet, napravila vodu isparavaju?om, izvadila ulje i njegove derivate, dala vazduhu kisik koji je potreban za ?ivot, razdijelila vodonik, nitrogen i kisik oko zemlje i biljaka u pravom srazmjeru, napravila vazdu?ni pritisak tako da mo?e nositi te?ke tovare poput planina, ili napravila da voda ima gustinu ili te?inu. Bolje re?eno, nauka je otkrila samo nazive i neke zakone koje je Allah uspostavio za dobrobit ?ovjeka.

Da li mi mo?emo iskoristiti Allahovu dobrotu da bi negirali Njegovo postojanje i veli?inu? Nasuprot ?injenici da je kosmos pun beskrajnih i skrivenih doga?aja. ?ejh Mutevelli e?-?a’ravi ka?e: ?Budu?i intelektualci koji ?e nakon mnogo stolje?a do?i svjedo?it ?e tajna otkrovenja Allahovih skrivenih zbivanja kako je spomenuto u Kur’anu. Uzvi?eni Allah ka?e: ?Mi ?emo im pru?ati dokaze Na?e u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina. A zar nije dovoljno to ?to je Gospodar tvoj o svemu obavije?ten?? (Fussilet: 53).
Ovaj ajet se ?ita kao ?to ga je i Poslanik, s.a.v.s., ?itao u budu?em vremenu (futur). ?ak i nakon 30 stolje?a on ?e se ovako ?itati. To zna?i da skrivena zbivanja u univerzumu su beskrajna i da ?e se nastaviti otkrivati sve do Sudnjeg dana. Zato, ako ne?to pristupi k na?em znanju, a mi ne budemo mogli da ga shvatimo, ne smijemo tvrditi da to ne postoji. Takvo odricanje je znak gluposti i suprotstavlja se razumu i prirodi.

Pet nevidljivih stvari

Sada ?emo raspravljati o jednom unikatnom ?udu; o pet nevidljivih aspekata znanja koje pripada samo Allahu, a spominju se u sljede?em ajetu:
?Samo Allah zna kad ?e Smak svijeta nastupiti, samo On spu?ta ki?u i samo On zna ?ta je u matericama, a ?ovjek ne zna ?ta ?e sutra zaraditi i ne zna ?ovjek u kojoj ?e zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obavije?ten? (Lukman: 34).

Pet nepoznatih stvari i dalje pripadaju Allahovom znanju i veli?ini.
Nauka mo?da mo?e otprilike izra?unati vrijeme po?etka stvaranja Zemlje, ali nikada ne mo?e odrediti njen kraj. Znanje ?asa pripada samo Allahu. Ki?a je isto tako spomenuta u ajetu kao jedan aspekt nevidljivog. Ranije smo spomenuli da nauka ne mo?e kontrolisati kretanje oblaka. Kad bi to mogla u?initi onda bi puste predjele pretvorila u zelene vrtove i tako rije?ila problem umiranja od gladi od ?ega pomre dvije tre?ine stanovnika Azije, Afrike i Ju?ne Amerike. Iako svijet svjedo?i veliki napredak na nau?nom i medicinskom polju, jo? je uvijek nemo?an na polju misterije materice.
U jednoj ameri?koj bolnici u Bostonu otkrili su da se mo?e saznati spol embrija nakon formiranja kada se analizira izlu?evina maj?ine materice koriste?i tom prilikom ultrazvu?nu tehnologiju. Me?utim, ono ?to se misli u ajetu jeste da Allah zna ?ta je u matericama (u toku formiranja). Faza trudno?e je jo? uvijek nepoznanica bez obzira na postavljenu nau?nu sugestiju. Ona odre?uje prosje?ni prolazak vremena izme?u najve?e i najmanje trudno?e, ali to zavisi od majke do majke, od prirodnog ro?enja do carkog reza, od jedne do druge zemlje. Zapravo, oni jo? uvijek vr?e eksperimente da definitivno odrede rok trudno?e. Sva predskazivanja, nasuprot upotrebe kompjutera i ultrazvuka, su samo sugestije i naga?anja.
Isto tako, znanje o budu?oj zaradi je za ?ovjeka neosvojivo, jer on ne mo?e znati ?ta ?e sutra zaraditi nasuprot velikom progresu na polju matematike i statistika od kojih se o?ekuje da proreknu budu?nost industrije i tehnologije. Ni jedan, ma koliko inteligentan nau?nik, ne mo?e znati ?ta ?e sutra zaraditi.
Niko ne zna gdje ?e ili kada umrijeti. Iako smo ostvarili veliki napredak na polju higijene i mo?emo predskazati prosje?ni ?ivotni vijek, vrlo te?ko je predskazati da ?e odre?ene bolesti napasti ?ovjeka tokom njegovog ?ivota pa da on protiv njih bude vakcionisan.

?ovjek nikad ne mo?e znati gdje ?e umrijeti. Bio je jedan bogata? iz Libana po imenu Emil el-Bustani. On je obi?no sve ismijavao, pa ?ak i smrt. Svi ljudi su bili zadivljeni njegovim bogatstvom i imanjem. Na po?etku svog ?ivota Emil je bio veoma siroma?an, tako da je miljama hodao samo da bi na?ao jeftiniji hljeb kako bi prehranio svoju majku. Nakon toga postao je veliki bogata? i uspje?an ?ovjek. Emil je htio da ismije smrt pa je sagradio luksuzan grob. Taj grob jo? uvijek postoji u Libanu. Donio je iz Italije skupi mermer i potro?io stotine hiljada funti da bi sebi napravio trajan spomenik. Na svoj ro?endan pozvao bi prijatelje da na grobu slave uz vino sve do kraja dana. Pored toga, zamolio ih je da se svake godine okupe na tom mjestu zbog proslave njegovog ro?endana. U ?ali bi im govorio: ?Ja ?u piti i veseliti se s vama ?ak i nakon smrti.? Nakon nekog vremena, Emil je letio negdje, i avion se zbog kvara sru?io u more. Svi le?evi su na?eni osim Emilovog. Danas, ako neko ?eli da posjeti Liban, na?i ?e grob, ali ne i Emila u njemu jer je Emilov le? je u ribljim stomacima u nekom moru.

Slu?ajnost i priroda

Uzvi?eni Allah ka?e:
?Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?!? (Et-Tur: 35).
Mnogi ateisti vjeruju da je priroda stvorila ?ovjeka i darovala mu razum. Na?alost, slu?ali smo takve tvrdnje od na?ih u?itelja kad smo bili mladi, jo? od vremena Prvog svjetskog rata i nakon njega. Ti u?itelji su bili ?aci zapadnih civilizacija Londona i Pariza. Oni su nau?avali da kada povjeruju u takve tvrdnje da ?e biti prosvije?eni. Ovaj naziv je jednak dana?njem nazivu progresivan. Svako doba ima periode u kojima su ljudi obmanjivani. Recimo, Amerikanci su poku?ali da prevare Indijance u Americi sa obojanom odje?om kako bi uzurpirali njihova imanja i zemlju.

Kako sam odrastao ja sam pitao, ?ta je to priroda? Oni su odgovorili: priroda je slu?ajnost, zakon mogu?nosti. Rekao sam, znate li to da mi uprostite primjerom? Rekli su, da, na sljede?i na?in:
Dva ?ovjeka su se izgubila u pustinji. Nakon toga su pro?li pored velikog dvorca ?iji su zidovi bili dekorisani, ?ilimi prekrasni, a satovi preskupi. U me?uvremenu, jedan od njih re?e, neko je sagradio ovaj dvorac i snadbio ga namje?tajem. Drugi mu na to re?e da je smije?na i necivilizovana osoba. Kako je mogu?e da je to napravljeno slu?ajno? Prvi ?ovjek upita. Drugi mu re?e: Postojalo je kamenje a onda su nado?le poplave i vjetrovi i druge prirodne snage, tako se kamenje sakupilo i kako su godine i stolje?a prolazili kamenje je slu?ajno postalo zidom. A ?ta je sa ?ilimima, opet upita. Ovaj drugi mu odgovori: Bile su neke ovce ?ija vuna je skunuta vazduhom i sakupilo je, a potom se metal pomije?ao sa njima. Zato oni imaju boju i (?) A ?ta je sa satovima? Rekao je, oni su samo gvo??e koje je bilo izlo?eno faktorima vremena i koje je iskidano na djelove i krugove. Krugovi i djelovi tog gvo??a su se sastavili kako se pokazuje u ovom obliku.
Drugi primjer glasi: ?ta ako nam neko ka?e da izdava?ka ku?a ima nekoliko suvi?nih slova da bi se mogla sa?initi jedna knjiga. Onda nastupi jaki zemljotres koji zatrese ku?u. Slova popadaju jedna na druga i knjiga se slu?ajno stvori. Ta knjiga ispadne mnogo dobra, sadr?i poglavlja i sekcije koja tretiraju razne nau?ne oblasti. Sli?no tome, kada neko pretpostavlja da sam vidio slijepog ?ovjeka kojem su date hiljadu igala pa ga potom zamolili da (?)
Da li ti ili bilo koji razuman ?ovjek mo?e vjerovati u ova dva primjera? Ovo je naravno nemogu?e i suludo. Kako onda oni mogu vjerovati da je cio svijet i ono ?to je na njemu postane slu?ajno ili spontano?
Kako se ?ovjek koji vjeruje u takve neistinite tvrdnje mo?e smatrati normalnim?!

Kada je Ibn Qayyim el-D?evzijje, r.a., raspravljao o tome da je priroda sama dokaz za postojanje Uzvi?enog Stvoritelja, on je rekao: ??udim se drskosti onih koji vjeruju da su stvoreni od strane prirode, kako mogu vjerovati da mrtvi stvaraju ?iva bi?a.? Dalje, Ibn el-Qayyim ka?e: ?Jadni nevjerni?e, ti vjeruje? da je ovo stvorila priroda, a priroda ima mnogo ?uda i misterija. Vidi, ako Allah ?eli da te uputi, mo?e? sebe zapitati: ?ta je priroda? Da li je ona samoodr?iva? Da li ona ima znanje i snagu da u?ini tako izvanredna djela? Vjerovati u to samo je vezanje svojstva nekom predmetu. Ako je odgovor da je priroda nezavisan entitet koji ima znanje, snagu, volju i mudrost, mora? imati na umu da su to svojstva Allaha, Stvoritelja, pa za?to Ga naziva? prirodom? Ali ako je odgovor da je priroda samo atribut kojem je potrebna Vrhovna snaga koja ima sva svojstva, mora? se zapitati, kako mo?e ne?to ?to nema razum, snagu, mudrost ili osje?aj prirediti tako izvanredna djela? Ovo je sigurno u pravom smislu rije?i, nenormalno?.

Da li ateizam ozna?ava slobodu?

Ti nevjernici misle i tvrde da su oslobodili sebe od okova ropstva i odbacili vjeru i predavanje Bogu. Me?utim, kako muslimanski filozof Garaudi ka?e, oni su zamijenili robovanje Stvoritelju sa robovanjem stvorenjima. Tako?er, zamijenili su robovanje jednom Bogu sa robovanjem mnogim bo?anstvima. Oni su se udru?ili jedni sa drugima kao bogovi a ostavili su Allaha. Zato kada prestanu da misle i tra?e radosti vjere oni su padaju od visokog ranga slobode ka ropstvu.

Porijeklo ?ovjeka i negiranje Darvinove teorije

– Ko je ?ovjek?
Hajde sada da saznamo ne?to o na?em ljudskom porijeklu. Nevjernici misle da je ?ovjekovo porijeklo od majmuna ili psa. Me?utim, Uzvi?eni Allah ka?e:
?Koji sve savr?eno stvara, koji je prvog ?ovjeka stvorio od ilova?e – a potomstvo njegovo stvara od kapi hude teku?ine? (Es-Sed?de: 7-8).
Allah je po?astio ?ovjeka tako ?to je naredio an?elima da padnu ni?ice pred Ademom. Taj ?ovjekov visoki status je spomenut u Kur’anu:
?Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali? (El-Isra’: 70); ?Mi vas stvaramo – pa za?to ne povjerujete??(El-Vaki’a: 57).
Me?utim, postoji mnogo ateista koji ne ?ele da povjeruju u Allaha. Oni samo ?ele da vide neku jevrejsku teoriju kako bi opravdali svoje nevjerovanje. Zato oni vjeruju u teorije Darvina, Spensera, Kanta i Marksa, kako bi naglasili svoju animalnost i skinuli sa sebe humanu prirodu. Bez sumnje, takve teorije u njihovim glavama utuvljuju misli da su stvoreni slu?ajno i da su postali od majmuna, pasa i ?aba.

U svojoj knjizi Science Leads to Faith (?Nauka vodi do vjere?), Kris Morison raspravljaju?i o ovom pitanju veli: ?Teorija koja tvrdi da je porijeklo ?ovjeka od majmuna je pobijena od savremene nauke i antropologijskih i arheolo?kih istra?ivanja u ranom sedamnaestom stolje?u. Ova dva stvorenja su potpuno razli?ita. ?ovjek ima neke funkcije koje ne postoje kod majmuna. Na primjer, razmilj?anje i sposobnost komunikacije: ?ivot u plemenima i narodima i pripadnost dru?tvima i religijama. ?ovjek, tako?er, ima jo? mnogo sposobnosti: biolo?kih, demografskih, antropolo?kih, psiholo?kih, etnolo?kih i morfolo?kih!?

Nau?nici su, tako?er, na?li neke ljudske ostatke i kosti koji su pripadali razli?itim plemenima kao i ostatke njihovih ?ivotinja u nastambama od kamena koje su napravljene prije nekoliko miliona godina. Ali nisu na?li o?ekivani lanac (koji ?e dovesti do majmuna) kojeg zagovara Darvin i jevrejski mas-mediji.

Na ovaj na?in spoznali smo la? jevrejske tvrdnje koja ka?e da mora postojati lanac koji nedostaje izme?u ?ovjeka i ?ivotinje.
Dr. Wallace negira nastanak ?ovjeka putem evolucije. On ka?e: ?Evolucija je nemogu?a. ?ovjek je zasebno stvoren?.
Virjo, tako?er, ka?e: ?Mi smo do?li do zaklju?ka da su ?ovjek i majmun potpuno razli?iti zato ne mo?emo tvrditi da ?ovjek pripada majmunu ili bilo kom drugom (?ivotinjskom) porijeklu. To su samo neosnovane tvrdnje i zagovaranja?.

Ideja o reprodukciji nove vrste od ve? postoje?e, kako Darvin i njegovi sljedbenici vjeruju, je samo slu?ajna tvrdnja koja se suprotstavlja skora?njim fiziologijskim i nau?nim ?injenicama.
Slu?ajno, sljedbenici Darvina su objelodanili svoj neuspjeh rekav?i: ?Teorija evolucije je samo la? i nije nau?no osnovana. Ona se zagovara samo zato ?to je to alternativa vjerovanju u Boga?.
U ranim sedamdesetim godinama TV kanali su objavili me?unarodni izvje?taj sa Univerziteta Kalifornija u vezi ozbiljnom nau?nom otkri?u. Jedan od arheologa je objavio da je na?ao lanac koji je nedostajao izme?u ?ovjeka i majmuna (ljudsku lobanju i majmunsku vilicu). Prema tome, univerzitet je kupio ovo otkri?e za ?est miliona dolara. Nakon toga po?ela su propagiranja ovog novog otkri?a i ismijavanje onih koji su vjerovali da je ?ovjeka stvorio Bog. Ali jednu nedjelju nakon tog velikog doga?aja, objavili su da postoji gre?ka. Jedan od istra?iva?a ih je obmanuo tako ?to je zalijepio ljudsku lobanju sa vilicom majmuna ali tako spretno da niko ne mo?e otkriti taj trik bez visoko razvijene opreme ili zraka. Falsifikator je oti?ao sa novcem ostavljaju?i univerzitet u gor?ini i gubitku. Ni dan-danas nema uspje?nog branitelja teorije Nedostaju?eg lanca osim lopova ili jevrejskih krivotvoraca koji obi?no ucjenjuju ljude svuda i svakad. Tako?er, niko ne mo?e tvrditi ta postoji Nedostaju?i lanac ?ak izme?u dvije vrste ?ivotinja. Zato, proces stvaranja ostaje nerje?uju?a misterija u svijetu.

Poslu?na ?ivotinja i neposlu?an ?ovjek

Kada je sluga neposlu?an svom gospodaru, onda se on naziva neposlu?nim slugom. Isto tako, kada dijete ne slu?a svoje roditelje, on se naziva neposlu?nim djetetom. Ali kakav je naziv za one koji negiraju postojanje Allaha? Da li su oni ateisti, nevjernici, bezbo?nici, pagani, ili je bolje da se nazovu svim tim imenima.

Takvi nevjernici su gori od pasa. Ali, ako ih nazovemo psima, onda ?inimo nepravdu prema pasijoj vrsti. Ako ih usporedimo sa psima, onda ?emo do?i do zaklju?ka da su psi vi?e poslu?ni i ponizni od njih.
Jednom, u Narodnom cirkusu u Kairu, lav je sko?io na le?a svoga trenera Muhammeda el-Helva i ogrebao ga ?apama. Kada je vidio da mu trener krvavi lav je po?eo odbijati hranu i ostao je u kafezu kao zatvorenik. Zato su doveli lavicu kako bi sa njim ostala u kafezu. Ali ju je on odbio i izbacio. I dalje je odbijao hranu i udarao svoju ?apu s kojom je ozlijedio trenera. Ta ozlijeda je bila tao fatalna da je na kraju od nje umro.
Volio bih kad bi ti nevjernici mogli imati takav osje?aj poslu?njosti i kajanja. Vidite, to je bila samo ?ivotinja, ali je ona radi kajanja i prijekora svog grijeha i neposlu?nosti izvr?ila samoubistvo. A ?ta re?i za te bezosje?ajne bezvjernike!?

Uporedi osje?aj ove jadne ?ivotinje koja je sebe okrivila i te buntovne ljude koji progone druge narode. Sada oni ostavljaju ljude Afrike i Azije da umiru od gladi i izazivaju ratove gdje god odu. Pored toga, koriste ubita?no oru?je za ru?enje gradova na glavama djece i ?ena, kao ?to je slu?aj u Libanu, Afganistanu, Palestini, Filipinima, Ju?noj Africi, itd. vidite, nakon tih krvavih prizora, oni imaju snage da slave i tra?e borbu za ljudska prava, iako imaju snagu veta kojom ka?njavaju siroma?ne i slabe narode. To je svijet u kojem ?ivimo, u kojem se ne dozvoljava islamu da vlada i oslobodi ljude od svih vrsta ropstva.

U?asne ?eme dovo?enja ljudi u sumnju

Na studentskoj konferenciji koja je odr?ana 1865. godine u Leinbergu (jednom od glavnih centara cionizma), dobro poznati mason Samuel je izrekao sljede?e:
??ovjek mora pobijediti Boga, mora se boriti protiv Njega i spaliti nebesa i poderati ih poput papira.?
Obratite pa?nju, ti ateisti sada se najbolje vide. Ovo je o?iglednije od slanja ?pijuna na Bliski istok, poslovnih prijatelja, imetka i njihove intelektualne i ekonomske invazije.

Uzvi?eni Allah ka?e u hadis-i kudsiju:
?O sine Ademov! Ako Me se bude? sje?ao, i Ja ?u se tebe sjetiti. Ali ako Me zaboravi?, i Ja ?u tebe zaboraviti. Ko te hrani u utrobi tvoje majke. Ja ure?ujem tvoje doga?aje sve dok ne udahnem du?u u tebe. Ali kada ti podarim ?ivot, ti ?ini? grijehe. To nije naknada za uslugu?.
Radost vjere
Samo oni koji spoznaju Allaha osje?aju radost vjere. Jedan pravedan ?ovjek je kazao: ?Ponekad je moje srce tako zadovoljno da ka?em da je dovoljno ljudima u raju da ?ive tako blagoslovljenom stanju?. Drugi dobri ?ovjek je rekao: ?Kada bi kraljevi znali u kakvoj sre?i u?ivamo, ma?evima bi vinuli na nas!? A tre?i bogougodnik je kazao: ?Nekad moje srce tako u?iva da drhti od sre?e zbog blizine Bo?ije?.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ?Onaj ko bude prihvatio Allaha za Gospodara, islam za vjeru i Muhammeda za Poslanika i Vjerovjesnika, on ?e osjetiti slast vjerovanja?.
Jednom je Poslanik, s.a.v.s., pitao jednog ashaba: ?Kako si osvanuo?? On odgovori: ?Sa vjerom u Allaha.? Poslanik odgovori: ?Svaki govor mora postati stvarnost, a ?ta je sa tvojim? ?Svaki dan pomislim da mi je posljednji to posljednji dan. Tako?er, zamislim kako ljudi u raju u?ivaju, dok ljudi u paklu pla?u. Tako?er, pomislim da je Prijestolje Gospodara tako o?igledno da Ga mogu vidjeti kada sudi.?
Poslanik zaklju?i: ?Ti zna? su?tinu zato je uspostavi u stvarnosti i budi ustrajan u tome.?
Jedan od vrlih prethodnika je rekao: ?Ja vidim raj i pakao kao ?to su u stvarnosti?. Upita?e ga, kako? On odgovori: ?Allahov Poslanik, s.a.v.s., ih je vidio. Zato, ja ih vidim njegovim vidom, a njegov vid je mnogo bolji od mojeg. Jer moj pogled mo?e skrenuti a pogled Poslanika nikad ne skre?e niti ide na pogre?nu stranu?. Takvi ljudi su veoma blagoslovljeni na ovom i na Budu?em svijetu zbog svog vjerovanja.
Kada je jednom beduinu koji je bolovao od te?ke bolesti bilo re?eno: ?Ti ?e? umrijeti?. A gdje ?u nakon toga i?i? Upita on. ?Kod Allaha?. ?Pa za?to se bojite kada idem kod Onog ko je beskona?no Dobar.? Upita beduin.
Prenosi se kako je neki ?ovjek oti?ao kod imama Ahmeda za savjet a imam mu re?e:
1. Ako vjeruje? da je Allah Onaj koji odr?ava, za?to si zabrinut za svoje izdr?avanje?
2. Ako vjeruje? da je pakao istina, za?to ?ini? grijehe?
3. Ako vjeruje? da je ovaj svijet prolazan, za?to si siguran?
4. Ako vjeruje? da je polaganje ra?una istina, za?to gomila? bogatstvo?
5. Ako vjeruje? da je svaka stvar odre?ena od Allaha, za?to se boji??
6. Ako vjeruje? da je pitanje Munkira i Nekira istina, za?to se ?alosti??
Nakon toga, ?ovjek je oti?ao od imama Ahmeda, obe?av?i da ?e prihvatiti Allahovu odredbu.

Tags: ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam