Nemiješanje mora

Specifi?nost mora, koja je od strane istraživa?a otkrivena u skoroj prošlosti, u Kur’anu se isti?e na slijede?i na?in: “Pustio je dva mora da se dodiruju, izmedu njih je pregrada i oni se ne miješaju.„ (Ar-Rahman, 19-20) Ova, Kur’anom saop?ena, karakteristika mora – da se me?usobno dodiruju, a da se njihove vode apsolutno ne miješaju – u nedavnoj prošlosti otkrivena je od strane okeanografa. Ustanovljeno je da se, zbog prisutnosti jedne fizi?ke snage, nazvane “površinski napon”, vode susjednih mora ne miješaju. Površinski napon, koji proizlazi iz razli?ite gustine mora, gotovo poput zida spre?ava me?usobno miješanje voda.
Svakako je zanimljiv momenat da se ova ?injenica nalazi u Kur’anu, što je, opet, još jedan veoma efektan odgovor onima koji tvrde da je Kur’an napisan od strane ?ovjeka, Muhammeda, a.s. Kur’an se pojavio u periodu kada ?ovjek nije imao pojma niti o fizici, ni o površinskom naponu, a niti o okeanografiji.
Sredozemno more i Atlanski okean imaju velike valove, jaka strujanja i plimu i oseku. Iako se voda Sredozemnog mora na Gibraltaru susre?e sa vodama Atlanskog okeana njene karakteristike (gusto?a, temperatura i toplota) ostaju nepromjenjene. Pošto izme?u ova dva mora postoji jedna nevidljiva granica.
Morske tmine i unutrašnji valovi
“Ili su kao tmine dubokih mora koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih, prst se pred okom ne vidi, – a onaj kome Allah ne da svjetlo ne?e svjetla ni imati.„ (An-Nur, 40)
Generalno okruženje dubokih mora je ovako opisano u knjizi Oceans:
Danas sa sigurnoš?u znamo da tmina dubokih mora i okeana vlada na dubini od oko 200 m i dublje. Na ovim dubinama skoro uop?e nema svjetlosti. A, na dubinama preko 1000 m apsolutno je nemogu?e nai?i ni na kakvu svjetlost.12
Pored podataka vezanih za generalnu geografsku gra?u mora i okeana, karakteristike živih bi?a koja tu žive, danas je ?ak mogu?e do?i i do podataka koji govore o koli?ini vode odre?enog mora ili okeana, površini, dubini i sl. Ipak, da bi se došlo do svih ovih podataka, ?ovjek je primoran koristiti se raznim specijalnim pomagalima i podmornicama izra?enim uz pomo? suvremene tehnologije.
Bez ovih pomagala skoro je nemogu?e da ?ovjek dopre do morskih dubina preko 40 m. Uporedo sa tim, bez odre?enih pomagala je apsolutno nemogu?e da ?ovjek dospije i ostane živ na tamnim okeanskim dubinama od oko 200 m. Zbog toga, nau?nici su detaljne podatke o morima uspjeli otkriti tek u skoro vrijeme. Suprotno tome, frazu “tmina dubokih mora” sadržanu u An-Nur suri je Kur’an iznio prije 1400 godina. Iznošenje ovog podatka u Kur’anu i to u periodu kada nije postojalo nikakve tehnologije i kada, prema tome, nije postojalo nikakvo pomagalo pomo?u kojega bi ?ovjek mogao zaroniti u morske dubine, svakako je svojevrsna mudžiza ove uzvišene Knjige.
Uporedo sa navedenim, u istom ajetu sure An-Nur, u formulaciji “…kao tmine dubokih mora koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci, sve tmine jedna iznad drugih…”, Kur’an upozorava na još jednu nedavno otkrivenu nau?nu mudžizu:
Nau?nici su nedavno otkrili da “na površini morskih slojeva sa razli?itom gustinom postoje unutrašnji valovi koji ?ine granicu izme?u ovih slojeva”. Unutrašnji valovi prekrivaju dubine mora i okeana, pošto duboka mora posjeduju ve?u gusto?u vode na dubinama u odnosu na površinsku vodu. Unutrašnji valovi se ponašaju kao površinski valovi. Kao i vanjski valovi, i unutrašnji valovi se mogu razbijati. Unutršnji valovi se ne mogu primijetiti prostim ljudskim okom, jedino su uo?ljivi prilikom istraživanja promjena temperature i slanosti mora ili okeana.
Podatak iznesen u navedenom kur’anskom ajetu je u apsolutnom skladu sa navednim objašnjenjem. Bez provo?enja odre?enih istraživanja, ?ovjek je u stanju uo?iti jedino valove koji su na površini mora, dok je unutarnje talasanje apsolutno nedostupno. Ali, u suri An-Nur Allah upozorava na drugi oblik talasanja koje se pojavljuje na morskim dubinama. Neosporno je da je i ova ?injenica, koju su nau?nici nedavno uspjeli otkriti, jedan od pokazatelja da je Kur’an rije? Sveznaju?eg, Allaha, dž. š.
Prema mjerenjima na?injenim uz korištenje suvremene tehnologije, ustanovljeno je da se 3-30% sun?eve svjetlosti reflektira kroz površinu mora. Na prvih 200 metara se, jedna za drugom, upija svih 7 boja svjetlosnog spektra, od kojih plava ostaje zadnja.
Na dubinama preko 1.000 m. je apsolutno nemogu?e nai?i na bilo kakve tragove svjetlosti. (slika gore) Na ovu ?injenicu je još prije 1400 godina upozoreno u Kur’anu, u 40. ajetu poglavlja An-Nur.
Na skici su predstav-ljeni unutrašnji talasi, koji se formiraju izme?u dva sloja voda sa razli?itim gustinama. Donji od ovih slojeva je guš?i u odnosu na gornji. Ovu ?injenicu, koju je Kur’an – u 40. Ajetu poglavlja An-Nur – iznio prije 14 stolje?a, nauka je otkrila tek u skorije vrijeme.
Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam