Nebeski svod

Allah u Kur’anu na slijede?i na?in skre?e pažnju na jednu zanimljivu karakteristiku nebeskog svoda:
“I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo, a oni se ipak okre?u od znamenja koja su na njemu.„ (Al-Anbiya’, 32) Ova karakteristika nebeskog svoda je dokazana nau?nim istraživanjima XX stolje?a.
Atmosfera koja okružuje našu planetu ima krajnje presudnu ulogu u održanju života na Zemlji. Spaljivanjem uništava meteore raznih veli?ina koji se približavaju Zemlji i onemogu?ava da oni padnu na površinu Zemlje, ?ime bi nanijeli veliku štetu živim bi?ima.
Pored toga, atmosfera, tako?er, ima ulogu filtriranja zraka koje dolaze iz svemira i koje su štetne po živa bi?a. Zanimljivo je, me?utim, da atmosfera propušta samo koli?inu zraka koje nisu štetne, dakle vidljivu svjetlost, infracrvene zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za održavanje života. Naprimjer, ultravioletne zrake, koje u odre?enoj koli?ini propušta atmosfera, imaju ogroman zna?aj za biljnu fotosintezu a, prema tome, i za život svih živih bi?a. Veliki dio jakih ultravioletnih zraka koje se šire od Sunca filtriraju se kroz ozonski omota? atmosfere i u malim koli?inama, ta?no onoliko koliko nije štetno i koliko je potrebno za život, dospijevaju do površine Zemlje.
Zaštitni?ke osobine atmosfere ne svode se samo na navedeno. Atmosfera, tako?er, Zemlju štiti i od veoma niske temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.
Atmosfera nije jedina koja Zemlju štiti od štetnih djelovanja iz kosmosa. Pored atmosfere, i jedan omota? koji poti?e od magnetnog polja Zemlje i koji je nazvan “Van Allen pojasevi”, tako?er, ima ulogu štita od štetnih zraka. Ova zra?enja koja se konstantno odašiljaju od strane Sunca i ostalih zvijezda imaju smrtonosno djelovanje po ?ovjeka. Naro?ito eksplozije energije, do kojih ?esto dolazi na površini Sunca, imaju toliku mo? da bi, u slu?aju da nema Van Allen pojaseva, potpuno uništile život na Zemlji.
Koliki zna?aj za održavanje života na Zemlji imaju Van Allen pojasevi, dr. Hugh Ross iznosi slijede?im rije?ima:
Od svih planeta Sun?evog sistema, Zemlja posjeduje najvišu gustinu. Za ovo široko nikl-željezno jezgro je odgovorno jedno veliko magnetno polje. Ovo magnetno polje stvara Van Allen sloj, koji štiti od radijacije. Ovaj sloj štiti površinu Zemlje od radijacijskog bombardiranja. U slu?aju da nema ovog zaštitnog sloja, život na Zemlji bi bio nemogu?. Jedina planeta osim Zemlje koja je na?injena od stjenovitih predjela i koja ima magnetsko polje je Merkur. Me?utim, snaga ovog magnetnog polja je 100 puta manja od snage magnetnog polja Zemlje. Van Allen sloj, koji štiti od radijacije je karakteristi?an za Zemlju.1
Prora?unato je da je u jednoj eksploziji zabilježenoj proteklih godina oslobo?ena energija koja je 100 milijardi puta ja?a od eksplozije atomske bombe ba?ene na Hirošimu. Magnetne igle su 58 sati nakon eksplozije registrirale izuzetno jaka podrhtavanja, 250 km iznad atmosfere je temperatura sko?ila na 2500°C.
Ukratko, nad Zemljom funkcionira jedan savršeni sistem koji je okružuje i štiti od vanjskih opasnosti. Ove zaštitne karakteristike nebeskog svoda su nam, prije niza stolje?a, saop?ene u Kur’anu.
Atmosfera propušta samo koli?inu zraka koje nisu štetne, dakle vidljivu svjetlost, infracrvene zrake i radiotalase. Sve su to zrake potrebne za održavanje života. Naprimjer, ultravioletne zrake, koje u odre?enoj koli?ini propušta atmosfera, imaju ogroman zna?aj za biljnu fotosintezu a, prema tome, i za život svih živih bi?a.
Na slici su prikazani meteori pred sudar sa Zemljom. Meteori koji se kre?u u vasioni mogu za Zemlju predstavljati veoma zna?ajnu opasnost. Me?utim, Svojim bespijekornim stvaranjem, Allah je atmosferu na?inio u vidu zaštitni?kog stropa. Zahvaljuju?i ovoj specijalnoj zaštiti, veoma veliki broj meteora ne nanose štetu Zemlji zbog toga što se oni komadaju u atmosferi.
Posmatraju?i nebo, velikom broju ljudi ne pada na pamet da atmosfera ima jednu zaštitni?ku ulogu. ?ovjek, tako?er, u ve?ini slu?ajeva ne razmišlja o tome kako bi Zemlja izgledala da atmosfera ne posjeduje ovu zaštitni?ku ulogu. Na slici gore se vidi ogromno udubljenje koje je u Arizoni (SAD) nastalo nakon pada meteora. Da nema atmosfere, milioni meteora bi neometano padali na Zemlju, na kojoj bi bilo nemogu?e živjeti. Me?utim, zahvaljuju?i zaštitni?koj ulozi atmosfere, živa bi?a nesmetano vode svoj život na Zemlji. Sasvim je neosporno da je to zaštita koja je uspostavljena od strane Allaha, dž. š., i mudžiza o kojoj nas je obavijestio u Kur’anu.
Energija koja se osloba?a prilikom eksplozija na površini Sunca je tolike ja?ine da ju, svojim razumom, ?ovjek može teško poimati: samo jedna eksplozija na Suncu je 100 milijardi puta ja?a od eksplozije atomske bombe ba?ene na Hirošimu. Zahvaljuju?i Van Allenovim pojasevima i atmosferi, Zemlja je zašti?ena od ove rušila?ke energije.
Pored mnogobrojnih zaštitni?kih osobina, atmosfera, tako?er, Zemlju štiti i od veoma niske temperature kosmosa koja u prosjeku iznosi minus 270 stepeni.
Magnetosfera je poput štita koji štiti Zemlju od meteora, štetnih kozmi?kih zra?enja i ?estica. Na slici gore je ilustriran ovaj omota?, koji je poznat ipod imenom Van Allen pojasevi. Ovi pojasevi, koji se nalaze na desetine hiljada kilometara od Zemlje, štite živa bi?a od ubita?ne energije koja se širi kosmosom.
Sva ova nau?na otkri?a dokazuju da Zemlja ima jednu specijalnu zaštitu, što je u apsolutnom skladu sa kur’anskim obavještavanjem iznesenim prije 1400 godina: “I to što je nebeski svod osiguran Naše je djelo…”.
Povratno nebo
U Kur’an-i-Kerimu, u 11. ajetu sure At-Tarilj govori se o “povratnoj” osobini nebeskog svoda:
“I tako mi neba koje je povratno.„ (At-Tarilj, 11)
Rije? “ar-raji’” se u prijevodima Kur’ana prevodi u zna?enju “koji šalje natrag” ili “povratni”.
Kao što je poznato, atmosfera koja okružuje Zemlju je sa?injena od nekoliko slojeva.
Svaki sloj ima veoma važnu ulogu po živa bi?a. Prilikom istraživanja ustanovljeno je da svaki sloj ima odliku da vra?a natrag u kosmos ili na Zemlju materije ili zrake koje do njega dopiru. Da sada kroz nekoliko primjera analiziramo povratne odlike slojeva koji okružuju Zemlju.
Naprimjer, Zemljin omota? troposfera, visine izmedu 13 i 15 km, osigurava da se kondenzacijom vodena para, koja je prethodno došla sa Zemlje, vrati na Zemlju u vidu padavina.
Ozonosfera, visine 25 km, osigurava reflektiranje ili odbijanje radijacije i štetnih ultravioletnih zraka koje dolaze iz svemira.
Ionosfera, poput satelita, odbijanjem natrag radiotalasa koji se emitiraju sa Zemlje, osigurava sa velikih udaljenosti pra?enje govora mobilnim telefonom, radio i televizijskih emitiranja.
Magnetosfera, pak, vra?a u svemir radijaciju koju širi Sunce i ostale zvijezde, prije no što uspije do?i do površine Zemlje.
Spominjanje u Kur’anu ovih karakteristika slojeva nebeskog svoda, koje su otkrivene u skoroj prošlosti, još jedan je dokaz da Kur’an prestavlja Božiju rije?.
Postojanje vode je od presudnog zna?aja za život na Zemlji. Zna?ajnu ulogu prilikom formiranja kiše ima troposfera, jedan od atmosferskih slojeva. Troposfera osigurava da se kondenzacijom vodena para, koja je prethodno došla sa Zemlje, vrati na Zemlju u vidu kiše.
Atmosferski sloj koji onemogu?ava prodiranje štetnih zra?enja do Zemljine površine je ozonosfera. Ozonosfera osigurava odbijanje radijacije i štetnih ultravioletnih zraka koje dolaze iz svemira.
Svi atmosferski slojevi imaju karakteristike koje su od neprikosnovenog zna?aja za održavanje života na Zemlji. Naprimjer, ionosfera, poput satelita, odbijanjem natrag radiotalasa koji se emitiraju sa Zemlje, osigurava sa velikih udaljenosti pra?enje govora mobilnim telefonom, radio i televizijskih emitiranja.
Atmosferski katovi
Jedan od kur’anskih podataka o pitanju kosmosa je i podatak da je nebeski svod sazdan od sedam spratova: “On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.„(Al-Baljarah, 29)
“Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još maglina bilo… Pa ih u dva vremenska razdoblja, kao sedam nebesa, stvorio, i odredio šta ?e se u svakom nebu nalaziti…„ (Fussilat, 11-12)
Kao što se ri­je? “ne­be­sa” u Kur’anu ko­ris­ti u zna­?en­ju ci­je­log kos­mo­sa, is­to ta­ko se ko­ris­ti i u buk­val­nom zna­?en­ju ne­bes­kog svo­da. Ka­da se ri­je? shva­ti u ovom zna­?en­ju, pro­is­ti­?e da je ne­bes­ki svod, od­nos­no at­mos­fe­ra, sa­?in­je­na od se­dam slo­je­va.
Upravo je danas i sa nau?nog aspekta poznato da se atmosfera sastoji od razli?itih slojeva naslaganih jedan na drugi. Povrh svega, broj osnovnih slojeva je, baš kao što je to i u Kur’anu naglašeno, sedam. U nau?nim izvorima se ovo pitanje objašnjava na slijede?i na?in:
Nau?nici su otkrili da se atmosfera sastoji od nekoliko slojeva. Slojevi se me?usobno razlikuju o?itim fizi?kim svojstvima kao što je pritisak i spojevi gasova koji ?ine ove slojeve. Atmosferski sloj koji je najbliži Zemlji je TROPOSFERA, koja ?ini 90% ukupne atmosferske mase. Sloj iznad troposfere je STRATOSFERA. Sloj stratosfere koji apsorbira ultravioletne zrake je nazvan OZONOSFERA. Sloj koji se nalazi iznad stratosfere je MEZOSFERA. Iznad mezosfere je TERMOSFERA. Dio atmosfere koji se nalazi iznad termosfere je IONOSFERA, koja se sastoji od više slojeva djelomi?no ioniziranih plinova i od slobodnih elektrona. Najgornji dio atmosfere se prostire na visinama od 450 do 960 km. Ovaj sloj je nazvan EKZOSFERA.2
Kada prebrojimo slojeve navedene u ovom izvoru, uo?it ?emo da je atmosfera, kako je to i u Kur’anu istaknuto, sa?injena od sedam slojeva:
1. TROPOSFERA
2. STRATOSFERA
3. OZONOSFERA
4. MEZOSFERA
5. TERMOSFERA
6. IONOSFERA
7. EKZOSFERA
Druga važna mudžiza o aktualnom pitanju sadržana je u formulaciji “…i odredio šta ?e se u svakom nebu nalaziti…”, koja se nalazi u 12. ajetu sure Fussilat. Dakle, u ajetu se isti?e da je Allah svakom od slojeva dao odre?ena zaduženja i funkcije. Zaista, kao što smo to mogli vidjeti i u prethodnim poglavljima, svaki od prethodno navedenih atmosferskih slojeva ima izuzetno bitnu ulogu o pitanju održanja života na Zemlji, kako ljudskog tako i života svih ostalih živih bi?a. Svaki sloj ponaosob ima sebi svojstvene funkcije: od formiranja kiše do onemogu?avanja prodiranja štetnih zra?enja, od reflektiranja radiotalasa do spaljivanja meteora…
Jedna od ovih funkcija je u jednom nau?nom djelu ovako opisana: Zemljina atmosfera je sa?injena od sedam slojeva. Najniži sloj je Troposfera. Kiša, snijeg i vjetar se formiraju samo u Troposferi.
Sasvim jasno isticanje ovih ?injenica u Kur’anu objavljenom prije 1400 godina veoma je velika mudžiza, s obzirom da su to detalji do kojih je bilo apsolutno nemogu?e do?i bez suvremene tehnologije DžDž stolje?a.
Zemlja posjeduje sve uvjete potrebne za život na njoj. Jedan od uvjeta za održanje života je i atmosfera, koja ima specijalnu ulogu zaštite živih bi?a. Danas je poznato da je atmosfera sa?injena od slojeva nanizanih jedan iznad drugog. Isto kao što je to i u Kur’anu istaknuto, atmosfera se sastoji ta?no od sedam slojeva. Nedvojbeno, ovo je jedna u nizu kur’anskih mudžiza.
Kur’an je prije 14 stolje?a, u periodu kada se vjerovalo da je nebo sastavljeno iz jednog dijela, iznio ?injenicu da je nebo sa?injeno od slojeva i da ih ima “sedam”. A do ?injenice da je atmosfera sa?injena od sedam osnovnih slojeva, moderna nauka je uspjela do?i tek u skorije vrijeme.

Tags: ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam