Nastanak i sirenje kosmosa

Pojavljivanje kosmosa se u Kur’anu spominje na slijede?i na?in:

“On je nebesa i Zemlju iz ni?ega stvorio! „ (Al-An’am, 101)

Ova kur’anska ?injenica je u potpunom skladu sa suvremenim nau?nim otkri?ima. Definitivan zaklju?ak do kojeg je danas došla moderna astrofizika upu?uje na ?injenicu da je cijeli kosmos, zajedno sa materijalnom i vremenskom dimenzijom, nastao u nultom trenutku jednom velikom eksplozijom. Teorijom Velike eksplozije (Big Bang) dokazano je da je cijeli kosmos nastao iz ni?ega, eksplozijom samo jedne ta?ke prije, otprilike, 15 milijardi godina. Ova teorija je ujedno i jedino nau?no objašnjenje nastanka i po?etka kosmosa, koja je prihva?ena od strane svih nau?nih krugova.

Prije Big Banga nije postojalo ništa zvano materija. Materija, energija i vrijeme stvoreni su u jednom nepostojanju koje se može definirati kao apsolutno metafizi?ko okruženje u kojem nije bilo ni materije, ni energije, pa ?ak ni vremena. O ovoj ogromnoj ?injenici i otkri?u, do kojeg je došla moderna fizika, Kur’an nas je obavijestio prije 1400 godina.

Veoma osjetljivi skeneri Cobe satelita, kojeg je 1992. godine NASA poslala u svemir, registrirali su radijaciju za koju se pretpostavlja da predstavlja ostatak od Big Banga. Ovo otkri?e je poslužilo kao dokaz teorije Big Bang koja predstavlja nau?no objašnjenje ?injenice da je svemir nastao iz ni?ega.

Širenje kosmosa

U Kur’an-i-Kerimu, koji je objavljen prije 14 stolje?a, u periodu kada još nije bila razvijena astronomija, ovako se govori o širenju kosmosa:

“Mi smo nebo mo?i Svojoj sazdali, i Mi smo, uistinu, oni koji ga šire.„ (Az-Zariyat, 47)

Rije? “nebo”, koja se spominje u aktualnom ajetu, na mnogo mjesta u Kur’anu koristi se u zna?enjima svemira i vasione. I u ovom slu?aju upotrijebljena je u istom zna?enju. Kur’an je, dakle, ve? obznanio da se kosmos širi, a to je ?injenica do koje je danas došla i nauka.

U nau?nom svijetu je do po?etka DžDž stolje?a preovladavalo jedno mišljenje u smislu da “kosmos ima jednu stati?nu, nepokretnu strukturu i da poti?e iz vje?nosti”. Me?utim, istrage provedene uz pomo? suvremene tehnologije, izvi?anja i prora?uni doveli su do saznanja da kosmos ima svoj po?etak i da se konstantno “širi”.

Ruski fizi?ar Aleksander Friedmann i belgijski kosmolog Georges Lemaitre po?etkom ovog stolje?a teoretski su prora?unali da je kosmos u stalnom pokretu i da se širi.

Ova ?injenica je, tako?er, i dokazana odre?enim posmatranjima provedenim 1929. godine. Ameri?ki astronom Ednjin Hubble je, analiziranjem svemira uz pomo? ogromnog teleskopa, otkrio da su zvijezde i galaksije u konstantnom udaljavanju jedna od druge. A kosmos, u kojem se sve konstantno udaljava jedno od drugoga, dolazi u zna?enju kosmosa “koji se širi”. ?injenica da se kosmos nalazi u stalnom širenju svoju kategori?nost ?e posti?i, tako?er, i kroz osmatranja provedena narednih godina.

Me?utim, ova kategori?na ?injenica je stolje?ima prije saop?ena kroz Kur’an i to u takvom historijskom periodu kada nijedan ?ovjek o tome nije apsolutno posjedovao ni približna znanja. Pošto je Kur’an rije? Allaha, Stvoritelja i Gospodara cijelog kosmosa i svih znanja.

Od prve eksplozije do sada, svemir se stalno širi jednom ogromnom brzinom. Širenje svemira nau?nici uspore?uju sa površinom napuhanog balona.

Me?usobno razdvajanje “nebesa i Zemlje”

Drugi ajet u kojem se, tako?er, govori o stvaranju nebesa glasi:

“Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar ne?e vjerovati?„

(Al-Anbiya’, 30)

Rije? “ratk”, koja se prevodi kao “cjelina”, u arapskim rje?nicima objašnjava se kao rije? koja ima zna?enje “me?usobno isprepleteno, nerazdvojno, sraslo”. Ova rije? se, dakle, koristi prilikom opisivanja dvaju materija koje ?ine jednu potpunu cjelinu. A, za glagol “raskomadali smo” u Kur’anu je korišten glagol “fatk”, koji dolazi u zna?enju “cijepanje, komadanje ne?ega što je u stanju ratk i izlaženje vani, osloba?anje njenih dijelova”. Ilustracije radi, razvoj biljke iz sjemena i izrastenje izdanka iz zemlje se u arapskom jeziku objašnjava ovim glagolom.

Sada se ponovo vratimo ajetu. U aktualnom ajetu govori se o nebesima i Zemlji koji su bili jedna cjelina, odnosno koji su bili “ratk”. Ova cjelina se, potom, odvaja glagolom “fatk”. Jedno iz drugog cijepanjem, komadanjem izlazi vani. I, zaista, kada se podsjetimo na ?injenice vezane za prvi trenutak Big Bang, vidjet ?emo da je u jednoj ta?ki sadržana materija cijelog kosmosa. Dakle, sve, ?ak i “nebesa i Zemlja”, koji još nisu bili stvoreni, u ovoj ta?ki je u stanju “ratk”. Potom dolazi do snažne eksplozije ove ta?ke i na taj na?in materija postaje “fatk”…

Kada izvršimo usporedbu fakata navedenih u ovom ajetu sa nau?nim otkri?ima, uo?it ?emo da me?u njima vlada jedan potpuni sklad. Otkrivanje ovih ?injenica koje su prije 14 stolje?a navedene u Kur’anu nau?no je bilo mogu?e doku?iti tek u DžDž stolje?u.

Big Bang, koji je još jednom iznio da je kosmos stvoren iz ni?ega, je nau?nim ?injenicama dokazana teorija. Odre?eni nau?nici su pokušali proizvesti alternativu Big Bangu, ali postignuti dokazi su doveli do apsolutnog prihvatanja Big Banga u nau?nim krugovima.

Tags: , ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam