Najuticajniji ljudi naseg doba

Magazin “Tajm” je u svojoj novoj listi ocenio da su najuticajnije osobe ove godine u svetu Dalaj-lama, Vladimir Putin, Bred Pit i An?elina Žoli. Ovo rangiranje, me?utim, nije izazvalo nikakve promene i pomeranja na listi od 100 najuticajnijih osoba u istoriji koju je sa?inio i u novoj knjizi objavio kontroverzni ameri?ki profesor Majkl H. Hart. Prema ovom autoru prorok Muhamed, engleski plemi? Isak Njutn i osniva? temelja hriš?anske religije Isus Hrist zauzeli su prva tri mesta.

Otkada je Hart još 1978. godine objavio prvo izdanje knjige o ljudima ?ije su misli i dela odlu?uju?e uticali da se civilizacija razvije baš u okolnosti kakve su danas, spisak je povod za oštre rasprave i osporavanja. Kasnije je komunistima kao što su Lenjin i Mao nešto smanjen zna?aj i svoje mesto je našao Mihail Gorba?ov – ali, lista, uprkos manjim izmenama, ne prestaje da izaziva pažnju javnosti.

Kriterijum kojim se Hart rukovodio nije podrazumevao “najve?e i najplemenitije”, ve? one ?ije su ideje, znanja, postupci i rezultati tokom života usmeravali razvoj civilizacije, uticali na milione ljudi i direktno su ili posredno ugra?eni u svakodnevicu. Tu su se našli brojni politi?ki i verski lideri, kao i nau?nici, pisci, pronalaza?i, lekari, moreplovci i umetnici.
– Muhamed je jedini ?ovek u istoriji koji je bio podjednako uspešan i na verskom i na sekularnom planu – napisao je Hart, ukazuju?i da je mali trgovac ro?en u VI veku u arabijskom gradu Meka, spletom okolnosti i vlastitim sposobnostima, uspeo da stvori i religiju i sistem vrednosti i naciju i carstvo, ?iji versko-politi?ki koncept i sad sledi više od 1,3 milijarde ljudi uz tendenciju pove?anja tog broja u raznim delovima planete.
Za života Muhamed je ujedinio plemena u Arabiji, potom se njegovo u?enje proširilo po celom Srednjem Istoku, a samo stotinak godina kasnije stiglo je do Indije i kroz severnu Afriku u južnu Italiju i Španiju. Uprkos stagnacijama i padovima u politi?kom i ekonomskom uticaju, islam ni danas nije izgubio trend širenja; na istoku je dospeo do Indonezije, na jugu do centralne Afrike, na severu do Nema?ke i Velike Britanije, a na zapadu do SAD.
Posle Muhameda drugi na Hartovoj listi je ser Isak Njutn, selja?ko dete koje je postalo proslavljeni matemati?ar, fizi?ar, astronom i filozof. On je u XVII veku studijom “Matemati?ki principi filozofije prirode” postavio univerzalnu nau?nu bazu mehanike i optike i tvrdi se da je gledaju?i zrelu jabuku koja s grane uvek pada pravo ka centru Zemlje, formulisao zakon gravitacije, a potom i osnovne zakone o sili, inerciji i akciji i reakciji.
Njutn je izumeo refleksioni teleskop, razložio belu svetlost u spektar, prou?io brzinu zvuka i predložio teoriju porekla zvezda. Bavio se tako?e i istorijom i teologijom, bio je i upravnik kraljevske kovnice novca i ?lan engleskog parlamenta. Ali, jedine njegove zabeležene re?i u skupštini bile su žalba zbog hladno?e i promaje u Sali, iza koje je usledio i njegov zahtev da se zatvore prozori.
Na spisku najuticajnijih li?nosti iza Njutna nalazi se Isus, a potom slede Buda, indijski filozof i propovednik životne prakse iz VI veka p. n. e., i kineski mudrac Konfu?ije (V vek p. n. e.), ?ije je u?enje formiralo na?in života u Kini, Japanu, Koreji, Vijetnamu i gotovo celoj jugoisto?noj Aziji.
Na šestom mestu je sveti Pavle, koji ima zvanje apostola iako je najpre pod imenom Saul, kao revnosni Jevrejin, proganjao hriš?ane, a tek potom je, posle osveš?enja, postao izrazito uspešan misionar i od male judaisti?ke sekte stvorio je univerzalnu hriš?ansku religiju.
Sedmi je kineski evnuh Cai Lun, koji je u I veku usavršio proizvodnju papira, pa sledi Nemac Johan Gutenberg sa pronalaskom štamparske mašine 1450. godine u Majncu, a za njim su na listi slediili moreplovac Kristifor Kolumbo i fizi?ar Albert Ajnštajn.
Na mestu broj 31 je Edvard de Vere, kao autor “Hamleta” i “Romea i Julije”, za koga Hart tvrdi da je “poznat i kao Vilijem Šekspir”, a u najnovijim izdanjima precrtan je Nils Bor i umesto njega za osniva?a atomske fizike proglašen je Ernest Ruterford.

Ko je profesor Majkl Hart?
Majkl Hart (74) završio je matematiku na Univerzitetu Kornej, doktorirao astrofiziku na Prinstonu, uz prethodne diplome fizike, astronomije, kompjuteskog programiranja i prava. Bio je nau?ni saradnik u agenciji NASA, a potom profesor na Univerzitetu San Antonio u Teksasu. Njegovi ?lanci i knjige, uklju?uju?i i “Razumevanje ljudske istorije” (2007), u kojoj tvrdi da neke društvene grupe imaju ve?u inteligenciju od drugih, uvek su ocenjivane kao kontroverzne. U jednom ?lanku Hart je upozorio da bi SAD, ako žele da izbegnu krvave etni?ke konflikte kao u Jugoslaviji, uskoro morale da se podele na tri entiteta: rasno mešovitu, belu i crnu državu.

SPISAK NAJUTJECAJNIH LJUDI

1. Muhamed s.a.w.s. (prorok)
2. Isak Njutn (fizi?ar)
3. Isus Hrist (mesija)
4. Buda (filozof)
5. Konfu?ije (filozof)
6. Sveti Pavle (apostol)
7. Cai Lun (tehnolog)
8. Johan Gutenberg (štampar)
9. Kristofer Kolumbo (moreplovac)
10. Albert Ajnštajn (fizi?ar)
11. Luj Paster (mikrobiolog)
12. Galileo Galilej (astronom)
13. Aristotel (filozof)
14. Euklid (matemati?ar)
15. Mojsije (prorok)
16. ?arls Darvin (prirodnjak)
17. Kin Ši Huang Ti (car)
18. Oktavijan Avgust (car)
19. Nikola Kopernik (astronom)
20. Antoan Lavoazije (hemi?ar)
21. Konstantin Veliki (car)
22. Džems Vat (inženjer)
23. Majkl Faradej (fizi?ar)
24. Džems Maksvel (fizi?ar)
25. Martin Luter (teolog)
26. Džordž Vašington (politi?ar)
27. Karl Marks (filozof)
28. Orvil i Vilbur Rajt (inženjeri)
29. Džingis Kan (car)
30. Adam Smit (ekonomista)
31. Villijam Šekspir (pisac)
32. Džon Dalton (hemi?ar)
33. Aleksandar Makedonski (car)
34. Napoleon Bonaparta (car)
35. Tomas Edison (inženjer)
36. Antoni van Levenhok
(mikrobiolog)
37. Vllijam Morton (anesteziolog)
38. ?uljermo Markoni (fizi?ar)
39. Adolf Hitler (politi?ar)
40. Platon (filozof)

Tags:

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam