Muhamed s.a.w.s. u Tori i Bibliji

U hebrejskoj verziji Tore još uvijek se koristi ime “Muhammed” bez ikakave dvosmislenosti. U pjesmi nad pjesmama, poglavlje 5, stih 16, piše: “Njegov govor je najprijatniji. On je veliki/slavni Muhammed, moj miljenik i moj prijatelj.” Hebrejska rije? jasno ukazuje na ime Muhammed, ali Jevreji i krš?ani to odbijaju priznati i insistiraju na tome da se ne radi o vlastitom imenu, nego o epitetu koji opisuje Poslanika, tvrde?i da to ime zna?i “najvoljeniji”.“Njegova usta su najsla?a (=najprijatnija); da, on je najvoljeniji. On je moj miljenik i moj prijatelj.” Kome bi onda mogao odgovarati opis onog ko ima sve vrline i osobine kao Muhammed, Allahov najdraži i najvoljeniji Poslanik? U Novom Testamentu Poslanikovo, sallalahu alejhi we sellem, ime se spominje na nekoliko mjesta. U evan?elju po Ivanu 16:7, nalazimo Isusove rije?i upu?ene njegovim u?enicima: “Ali ja vam istinu govorim: “Bolje je za vas, da ja idem; jer ako ne otidem, Utješitelj (periclytos na gr?kom) ne?e do?i k vama; ako li otidem, poslat ?u ga k vama “

“Ipak ?u vam re?i istinu: ja ?u oti?i i to je dobro za vas; jer ako ja ne odem, me?u vas ne?e do?i utješitelj (periclytos na gr?kom)” Rije? “utješitelj” je prijevod gr?ke rije?i “paracletos” koja je upotrijebljena kao zamjena originalne rije?i “periclytos” a koja odgovara arapskoj rije?i “Muhammed” ili “Ahmed“. Dva gr?ka izraza imaju malu razliku u izgovoru kao i u pisanju; stoga su prepisiva?i lahko mogli mijenjati jednu ili drugu rije? u odre?enim verzijama. Jevreji i krš?ani su skloniji upotrebi iskrivljene verzije.

Postoji i jedno evan?elje koje je poznato pod imenom Barnabino evan?elje koje je crkva odbacila 492. godine n.e. po naredbi pape Gelasiusa. To evan?elje je konfiscirano svugdje, ali još uvijek postoji njegova kopija u biblioteci pape Sixtusa V. Sre?om, neki rimski sveštenik koji se zvao Framarino uspio je da ga objelodani. Pronašao je Ireneusovo pismo u kojem se spominje ime evan?elja po Barnabi. Njegova radoznalost ga je nagnala da potraži to evan?elje. Nakon što se sprijateljio s papom Sixtusom V, dobio je kopiju evan?elja i iz njega saznao da ?e do?i vrijeme kad ?e se tvrditi da je Isus Allahov sin i da ?e to uvjerenje vladati dok se ne pojavi Muhammed, Allahov poslanik koji ?e razjasniti zabludu.

U Barnabinom evan?elju (220:4) piše: “I ta ?e laž trajati dok ne do?e Muhammed, Božiji izaslanik, koji ?e kad do?e otkriti prevaru onima koji vjeruju u Božiji zakon.” Framarino je prešao na islam i po?eo štampanje ovog evan?elja, što je izazvalo protivljenje crkve. Poslanikovo ime (neka je mir i spas na njega) jasno je spominjano u spisima Jevreja i krš?ana. Islamski u?enjaci su koristili ovu ?injenicu u rasprava sa sveštenicima i u?enim Jevrejima. U knjizi Isaija piše: “Dat ?u ti ime Muhammed. O Muhammede, koji si svet za svog Gospodara! Tvoje je ime uvijek bilo tamo.” Ovaj citat je preuzet iz djela “Al-Din wa Al-Dawala”  Ali ibn Raban Al-Tabarija (koji je s krš?anstva prešao na islam). Umro je 247. godine po hidžri.

U knjizi Isaija tako?er piše: “?uli smo, s krajeva zemlje, Muhammedov glas.”

U knjizi Habakkuk piše: “Bog je došao iz Taymana, Sveti s planine Paran. Muhammedovo veli?anstvo prekrilo je nebesa, a zemlja je puna hvale na njega.” I ovo je spomenuto u djelu “Al-Din wa Al-Dawala” Ali ibn Raban Al-Tabarija, kao i kod Ibrahima Halila Ahmeda, tako?er krš?anskog sveštenika koji je kasnije prihvatio islam i ovaj stih spomenuo u svojoj knjizi koju je napisao 1409. godine po hidžri. U Isaiji tako?er piše: “Ono što ?u dati njemu, nikom drugom ne?e biti dato. Ahmed ?e obnoviti vjeru u Allaha. On ?e do?i iz najbolje zemlje; i divljina i njeni stanovnici ?e se radovati. Oni ?e slaviti jedno?u Allaha na svakom plemenitom mjestu i na svakoj uzvišici.” Ovo je spomenuo Abdullah Al-Turjuman koji se ranije zvao Anselm Tormida. Bio je španski sveštenik koji je prešao na islam. Umro je 832. godine po hidžri.

Džubejr ibn Mut’im je rekao: “?uo sam Allahovog Poslanika (neka je mir i spas na njega) kako kaže: “Ja imam razli?ita imena: ja sam Muhammed, ja sam Ahmed, ja sam El-Mahi kojim Allah poništava nevjerovanje i ja sam El-Hašir kod ?ijih stopa ?e se ljudi skupiti i ja sam El-Akib.” Allah (swt) kaže: “A kada Isa, sin Merjemin, re?e: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku ?ije je ime Ahmed, koji ?e poslije mene do?i” i kad im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je prava vradžbina!”(Kur’an, 61:6)

Profesor Abdul-Ahad Dawud Al-Ashuri, bivši nadbiskup iz Mosula koji je prešao na islam u svojoj knjizi “Muhammed u Bibliji” piše: “Me?u krš?anima raširena re?enica: “Neka je slava Allahu na nebesima i mir nek vlada na zemlji i neka vlada sre?a me?u ljudima” prvobitno glasila: “Neka je slava Allahu na nebesima islam nek vlada na zemlji, a Muhammed je za ljude.” Poslanikovo ime (neka je mir i spas na njega) pojavljuje se i u hindu – spisima. U Sama Vedi piše: “Ahmed ?e donijet šerijat (vjerozakon) od svog gospodara. Taj zakon je pun mudrosti. Ja ?u od njega dobiti svjetlost kao od sunca.”

U Athrava Vedi (drugom hindu – spisu) Kanada 20, sukia 127, Mantra 1-3, piše: “O ljudi! Slušajte ovo pažljivo! Muhammed ?e do?i me?u ljude… Njegova veli?ina ?e biti hvaljena ?ak i u raju i on (raj) ?e mu biti podre?en, i on je Muhammed.”

U Bhawishya Purani (sljede?em hindu – spisu) parv 3, Khand 3, Adhya 3, Shalok 5-8, piše: “Tek onda ?e do?i nepismeni ?ovjek, s nadimkom u?itelj, imenom Muhammed, samo sa svojim drugovima. An?eo ?e ga o?istiti s pet stvari.” Pet stvari ?iš?enja o?igledno predstavljaju pet dnevnih namaza koji muslimane ?iste od njihovih grijeha.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam