Mladici iz pecine

Skepti?ari su oduvijek pokušavali pobiti Kur’an ?asni i trudili su se dokazati da je on i ono što se u njemu nalazi u suprotnosti s naukom i ve? otkrivenim nau?nim ?injenicama, da je pun legendi i pri?a koje su daleko od istine i stvarnosti i nau?ne logike. Kao primjer i dokaz svojih tvrdnji navode kur’anske pri?e kao što je ona o mladi?ima iz pe?ine (sura Al-Kehf).

U vezi s tim postavljaju ovakva pitanja:Kako je mogu?e da su mladi?i spavali toliko mnogo godina, da su spavali otvorenih o?iju, a onda se probudili? I onda navode da je to u suprotnosti sa zakonima medicine i da se taj fenomen ne može objansniti iz medicinske perspektive.

Neka je slavljen Allah Uzvišeni! Kad god nai?ete na kritiku upu?enu protiv Kur’ana – na?i ?ete nau?na otkri?a koja potvr?uju i dokazuju upravo suprotno: da je Kur’an istina, a ne ono što se protiv njega govori. I to se dešava jer Allah u Kur’anu kaže: A Allah ne?e dati priliku nevjernicima da unište vjernike. (sura An-Nisa, 141. ajet)

Ernest Kretschmer je otkrio relativno nov fenomen 1940. godine, a potom su taj fenomen opisali nau?nici B. Jennett i F. Plum i nazvali ga „vegetativno stanje“. U tom stanju pacijent se nalazi u stanju budne kome, ali njegove o?i su otvorene, ponekad se desi da se osmjehne i osje?a šta se oko njega dešava i u stanju je da guta svoju pljuva?ku. Pacijent je u djelimi?no svjesnom stanju, izgleda kao da je budan, a u stvari je u budnoj komi. To se dešava uslijed povreda ili bolesti.

Studija do koje se došlo korištenjem FMRI (Functional magnetic resonance imaging = funkcionalna magnetna rezonanca) pokazuje da je mozak ?ovjeka aktivan za vrijeme kome ili u letargi?nom stanju i da pacijent u takvom stanju može biti godinama.Evo šta je zbunjivalo nau?nike:Šta je to što stimuliše mozak?Šta je to što pacijenta održava u životu ?ak i u stanju potpune nesvjesti?I šta je to što u?ini da se pacijent odjednom probudi i po?ne pri?ati, kao da se ništa nije ni dogodilo?

Na po?etku su nau?nici mislili da je to stanje samo duboki san, ali kasnije je postalo jasno da to nije san, nego posebno i neobjašnjivo stanje i fenomen. Ovdje treba naglasiti i to da se pacijenti u takvom stanju hrane na specijalan na?in, hranom ubrizganom u organizam.

Nau?nici kažu da mozak pacijenta daje znakove koji pokazuju reakcije na okolinu; pacijent se može pokretati i odgovara na vanjske podražaje, ali je bez svjesti. Ako ga pogledate dok je u tom stanju, pacijent izgleda kao da je budan; ako mu se obratite, njegov mozak ?e odgovoriti na naredbe, ali pacijent je u letargiji i bez svijesti.

Mladi?i iz pe?ine

Svemogu?i Allah nas obavještava o nekoliko mladi?a koji su vjerovali u svog Gospodara i koji su pobjegli od nepravednog kralja kako bi sa?uvali svoju vjeru. Uto?ište su našli u pe?ini i Allah ih je po?astio tim velikim ?udom da budu primjer za ljude svoga vremena. Allah u Kur’anu kaže: Kad se nekoliko momaka u pe?ini sklonilo pa reklo; “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost”, Mi smo ih u pe?ini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja ?e od dvije skupine boje ocijeniti koliko su vremena proboravili. (sura Al-Kehf, 10-12 ajet)

Ako razmislimo o ovoj pri?i, vidjet ?emo da je sli?na onoj o medicinskom fenomenu, po na?inu na koji su mladi?i iz pe?ine zaspali i okretali s lijeve na desnu stranu. Nau?nici koji su skenirali mozak pacijenata u vegetativnom stanju kažu da su rezultati skeniranja pokazali da su aktivnosti mozga tih pacijenata sli?ne aktivnostima zdravih ljudi. Pacijenti izgledaju sasvim normalno, i posmatra?ima se ?ini kao da su budni.

Ovdje ?emo navesiti rije?i Allaha Uzvišenog kad govori o mladi?ima iz pe?ine:I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. (sura Al-Kehf, 18. ajet) i opisuju?i njihovo okretanje s desne na lijevu stranu, što je normalna reakcija koju pokazuje osoba koja spava, Allah kaže:Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu … (sura Al-Kehf, 18 ajet)

Iz ovog zaklju?ujemo da je kur’anski opis pri?e veoma logi?an, ali ono što je ?udno jeste to da su mladi?i spavali veoma dugo – 309 godina – bez hrane i vode i to je Allahovo davanje u koje mi vjernici ne možemo sumnjati. Medicinski govore?i, spavanje koje traje dugo godina je nešto sasvim normalno.

Zbunjeni nau?nici

Nekoliko dana prije pisanja ovog ?lanka ameri?ka pacijentica u vegetativnom stanju koja se u tom stanju nalazila šest godina, iznenada se probudila i po?ela pri?ati sa svojom porodicom kao da se ništa nije desilo; u svjesnom stanju je bila tri naredna dana, za to vrijeme je normalno pri?ala s ljudima oko sebe i onda se opet vratila u vegetativno stanje! Doktori kažu da se ona budila ?etiri puta za vrijeme svoje letargije. Ono što zbunjuje doktore je ?injenica da to stanje nije ni san ni koma. Zapanjuju?e je to što Allah Uzvišeni na isti na?in opisuje stanje mladi?a iz pe?ine kad kaže: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali.

Nau?nici smatraju ?udom ?injenicu da se ameri?ka pacijentica vratila u život! Ova pojava je zbunila ameri?ke nau?nike jer nisu bili u stanju da je objasne, oni takve slu?ajeve smatraju ?udima. Sad se postavlja pitanje: Ako zapadni nau?nici svojim vlastitim o?ima gledaju ljude koji godinama spavaju, zašto onda ne vjeruju da je Kur’an ?asni istinit kada govori o mladi?ima iz pe?ine?

Drugo pitanje je: Kako bi Muhammed s.a.v.s., da nije bio Allahov poslanik, mogao opisati ovo stanje i re?i: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam