Mi smo zaista covjeka od uzorka zemlje stvorili …

Minijaturno ljudsko bi?e bilo je smješteno u glavi spermatozoida, a koje se kasnije razvija u utrobi majke, kao nova beba. Kasnije kada su otkrili da je jajna ?elija ve?a od spermatozoida, negirali su sami sebe pa su rekli da nije spermatozoid malo ljudsko bi?e, ve? je jajna ?elija malo ljudsko bi?e! Oboje su odgovorni baš kao što Kur’an kaže, oboje, i muška i ženska polna ?elija su odgovorni za ro?enje djeteta…Kur’an tako?e govori o genetici.U suri Nedžm, poglavlje 53, ajet 45-46,

Uzvišeni kaže:

„On stvara par, muško i žensko, od kapi sjemena kad se izbaci…“

Naravno,ako se izbacuje, to zna?i da se radi o muškoj te?nosti. Zna?i Kur’an nam govori da je muškarac taj koji je odgovoran za pol djeteta!

Dalje Allah s.w.t.a kaže u suri Kijame, poglavlje 75, ajet 37-39:

„Zar nije ?ovjek bio kap sjemena koja se ubaci, zatim zakva?ak kome On onda srazmjer odredi i skladnim mu lik u?ini, i onda od njega dvije vrste, muško i žensko stvori.“

Arapski izraz:“nutfeten min menijjin jumna“ ozna?ava najmanji dio polne te?nosti!

To nam Kur’an govori da je sastojak muškog sjemena odgovoran za pol djeteta! Današnja nauka je došla do saznanja da pol djeteta zavisi od 23-?eg para hromozoma, a spermatozoid je taj koji je odgovoran za formiranje pola djeteta. Ako bude XX, onda je žensko, a ako bude XY, onda je muško. U današnjim društvima, pogotovu u onim zatvorenim, iz razloga koje samo oni znaju, ljudi daju prednost muškom djetetu.

Ako bi samo žena bila odgovorna, ona bi ra?ala samo dje?ake, a ne djevoj?ice, a i Kur’an  nauka nam kažu da je MUŠKARAC taj koji je odgovoran za pol djeteta, a ne žena! Kur’an opisuje razli?ite stadijume embriona u detalje,u suri Mu’minun, poglavlje 23, ajet 12-14:

Uzvišeni kaže:

„Mi smo zaista ?ovjeka od uzorka zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom u?inili, zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!“

Ovi ajeti sure Mu’minun detaljno opisuju faze razvoja embriona. Opis po?inje rije?ima: „…kap sjemena na sigurno mjesto stavili…“ – na bezbjedno mjesto.Danas nam embrioligija kaže da je embrion zašti?en u utrobi majke ki?mom, miši?ima sa strane  i posteljicom u materici…

Dalje se opis nastavlja:

„…pa onda kap sjemena u?inili zakva?kom…“

Arapska rije? „alek“ ima tri zna?enja: nešto što se zaka?i, nešto što li?i na pijavicu, kao i –ugrušak. Hvala Allahu sva tri zna?enja su prihvatljiva, jer se embrion zalijepi za matericu. Li?i i na pijavicu! Jer, kao što kaže prof. Keatmoore, ?ak se i ponaša kao pijavica, jer uzima krv i hranjive sastojke od majke. Tako?e, li?i i na ugrušak. Zna?i izgleda kao ugrušak ali i kao pijavica…

U kur’anu se rije? „alek“ spominje 6 puta – 2 puta u suri Mu’minun, poglavlje 23. ajet 12-14, u suri Hadždž poglavlje 2 ajet 5, u suri Kijame poglavlje 75, ajet 38, kao i u suri Alek poglavlje 96, ajet 2. šest puta se spominje.Isprije, u 17-om vijeku ljudi su smatrali da je spermatozoid kompletno malo ljudsko bi?e.

Minijaturno ljudsko bi?e bilo je smješteno u glavi spermatozoida, a koje se kasnije razvija u utrobi majke, kao nova beba. Kasnije kada su otkrili da je jajna ?elija ve?a od spermatozoida, negirali su sami sebe pa su rekli da nije spermatozoid malo ljudsko bi?e, ve? je jajna ?elija malo ljudsko bi?e! Oboje su odgovorni baš kao što Kur’an kaže, oboje, i muška i ženska polna ?elija su odgovorni za ro?enje djeteta.

U Kur’anu se dalje kaže:

“…a zatim smo od ugruška grudu mesa stvorili.“

Arapska rije? „mudgah“ zna?i gruda mesa ili nešto što može da se stavi u usta i žva?e. Prof. Keatmoore kaže da su oba ova zna?enja prihvatljiva.

U  Kur’anu se dalje kaže:

„…pa smo od grude mesa napravili kosti, a onda kosti mesom zaodjenuli…“

Nakon toga Allah dž.š. kaže:

“…i poslije ga kao novo bi?e oživljujemo…“

Sve faze razvoja embriona, prije ove zadnje, kod svih životinja potpuno su iste kao i kod ?ovjeka, osim u zadnjoj fazi, kad se formiraju vidljive karakteristike ljudskog bi?a, glava, ruke, noge…

„… i poslije ga kao NOVO bi?e oživljujemo…“

I na kraju kaže:

„…pa neka je uzvišen Allah, Najljepši Stvoritelj!“

Zamisli te Kur`an nam daje detaljna objašnjena razvojnih faza embriona.

Do?i ?e vam neko i re?i :

„Ništa novo !

To je možda neki Arap otvorio stomak trudne žene,vidio šta tamo ima i to zapisao u Kur`anu“.

Takav ?ovjek ne shvata da sve ove faze o kojima Kur`an govori – ne mogu biti posmatrane golim ljudskim okom.Za to vam treba veoma veliki mikroskop.

Kada je prof. Džonson bio zamoljen da prokomentariše ove kur`anske rije?i , a bio je na?elnik odsijeka za anatomiju u institutu bolnici „Tomas Džeferson“ u Filedalfiji, rekao je :

“Pa , mogu?e je da je Muhammed imao mikroskop i da je gledao te stvari…“

Podsjetili su ga da mikroskop nije postojao prije 1400 god.Onda se prof Džonson glasno nasmijao  i rekao :

„Da, znam to! Vido sam prvi mikroskop koji  je napravljen, jedva da uve?ava 10 puta a uz to i slika je mutna“!

Zatim je rekao :„ ove rije?i MORAJU BITI Božija Objava“!

Potom je bio zamoljen da prokomentariše rije?i iz sure Hadždž 22, ajet 5:

„O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje, – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška, zatim od grude mesa OBLIKOVANOG I NEOBLIKOVANOG…“

Ako bi ste napravili razrez u toku ove faze razvoja, i analizirali embrion, vidjeli bi ste da u ovoj fazi neki organi su formirani, a neki nisu .

Zatim je prof. Maršel Džonson rekao – Ako kažem samo: „formirano“,nda opisujem one dijelove koji  su potpuno formirani, a ako kažem „nije formirano“ onda opiusujem one dijelove koji nisu formirani, tako da je najbolji mogu?i opis onaj u Kur`nu „…OBLIKOVANO I NEOBLIKOVANO…“Jer, neki organi su tada ve? formirani, a drugi nisu.

Prof. Keatmoore kaže da je danas u embriologiji poznato nekoliko faza razvoja embriona, ali je veoma teško sve to razumjeti, jer su to prosto pobrojane

faze: faza1.faza 2. faza3…

Kur`an zasniva pore?enje naoblicima embriona u razli?itim fazama, što je daleko superiornije i razumljivije od onoga dokle je došla današnja embriologija! Ako  bi neki nau?nik objašnjavao embriologiju kao što je objašnjeno u Kur`nu, bilo bi mu potpuno lakše da objasni i razumije,za razliku od onoga ,kako to opisuje moderna nauka.

faza 1. faza 2. faza 3…

Kur`n kaže u suri Abese 80 ajet 19-20.

„Od kapi sjemena ga stvora pa mu  odredžuje ono što ho?e,“„i put mu u?ini lahkim, „

Ljudi se uglavnom ?ude kako to beba može da pro?e kroz prolaz koji je širok jedva jedva tri ?etiri prsta?!

Beba je kompletna, ima ruke i noge, pa kako je to mogu?e?Kur`an kaže da Allah s.w.t.a olakšava put!Mi danas znamo da sve po?inje kada se posteljice otrgne i izgubi kontakt, a unutrašnje kontrakcije guraju bebu kroz kanal… Voda iz vodenjaka koja puca , pomaže bebi da sklizne kroz kanal, dok razni bebini pokreti podsti?u njeno kretanje.

Zbog toga Kur`an kaže da Allah s.w.t.a ?ini put lahkim.Kur`an vam daje dokaze, opisuje vam razli?ite stadijume embriona – KO je to mogao da opiše ove stvari?Kur`an vam postavlja pitanje:

PA ZAR NE?ETE VJEROVATI ?!

Zar ne?ete vjerovati u ?asni Kur`an?!Kur`an kaže u suri Sedžda 32, ajet 9 :

„…On vam i sluh i vid i pameti daje -, a kako vi malo zahvaljujete“!

Ista poruka se ponavlja u suri Insan 76, ajet 2

„…?inimo da on ?uje i vidi.“

U današnje vrijeme došli smo do saznanja sa pravo ?ulo koje se razvije jeste ?ulo sluha.Kur`an spominje prvo SLUH , pa onda VID.

Do petog mjeseca trudno?e ?ulo sluha je kompletirano, a bebine o?i su kompletne tek u sedmom mjesecu!

Zamislite !

Kur`an nas podu?ava redosljedu, prvo dolazi sluh pa onda vid.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam