Kosmos

Uzvišeni Allah je objavio: Mi smo nebo mo?i Svojom sazdali, i Mi smo, uistinu, Oni koji ga šire. (Prijevod zna?enja Ez-Zarijat, 47.) Ve? je spomenuto stanje kosmosa u kojem se on širi, razvija i postaje ve?i. Ovo je prvi otkrio Edwin Hubble posmatraju?i galaksije kroz teleskop. Gledaju?i takozvani crveni pomak (Crveni pomak – pri udaljavanju jednog objekta, recimo galaksije, od posmatra?a, elektromagnetni talasi postaju izduženi i sve poznate oznake u spektru svjetla galaksije se pomjeraju prema crvenom dijelu elektromagnetnog spektra) zaklju?io je da se pretežno sve galaksije udaljuju od nas.

Ono što je bilo još interesantnije je bilo to da je postojala veza izme?u udaljenosti galaksije i njene brzine udaljavanja – što je bila udaljenija, to se kretala, odnosno udaljavala brže. Danas ovaj fenomen shvatamo kroz širenje samog prostora kosmosa. Naime, galaksije prvenstveno imaju svoju kretnu putanju kroz kosmos, ali u isto vrijeme kosmos se širi i “odvla?i” galaksiju u odre?enom pravcu. Ono što je Hubble vidio kroz svoj teleskop je bila upravo ova kretnja, odnosno odvla?enje galaksija u daljinu.

Tako?er, ?injenica da se galaksije udaljavaju ve?om brzinom pri ve?oj udaljenosti nam ukazuje na ?injenicu da se širenje kosmosa ubrzava. Ono što bi ga moglo usporiti je koli?ina materije u kosmosu koja bi svojom gravitacijom uspjela zaustaviti širenje i tako prouzrokovati ponovno spajanje materije kosmosa u jednu jedinu ta?ku, iz koje je i ?itav proces zapo?et.

Ipak, današnja nauka nam ukazuje da postoji premalo materije, te da bi se kosmos trebao širiti u beskona?nost. Kako gledati na ovo kao musliman i na ajet u kojem Uzvišeni Allah spominje Dan u kojem ?e smotati nebesa?

? Kao prvo, nauka je uvijek u promjeni, te neke teorije koje važe za danas, ne moraju da važe za nekoliko godina. Ipak, teorije o kosmosu danas su prili?no ?vrste, a stoga bi njihovo odbacivanje bila greška.

? Drugo i važnije, završetak kosmosa i nastup Sudnjeg dana je poznat samo Allahu, subhanehu ve te’ala. To nam govore mnogi ajeti i hadisi.Uzvišeni kaže: Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta ?e u tren oka do?i, ili još brže,jer je Allah, uistinu, Svemo?ni!”(Prijevod zna?enja An-Nahl, 77.)

? Tako?er i ?injenica da ?e se to desiti iznenadno, kao i ?injenica da Sudnji dan nije daleko u budu?nosti (po hadisu kod Imama Ahmeda gdje navodi od Sehla ibn Sa’da, koji kaže: “?uo sam Allahova Poslanika, koji kaže: ‘Poslan sam, a ja i Sudnji Dan smo ovako’ – pokazuju?i svoja dva prsta, kažiprst i srednji prst.”) su u suprotnosti sa ?injenicom da bi i nekoliko milijardi godina prošlo ako bi ?ekali na “normalnu” kontrakciju kosmosa u slu?aju da postoji dovoljno materije u kosmosu, pa ?ak i da ovaj proces zapo?ne ovog trenutka.

Ovim bih želio napraviti razliku izme?u onoga što nam nauka govori o budu?nosti i ?ovje?anstva i kosmosa, i vjere koja nam govori o Sudnjem danu i njegovom nastupanju kada sva o?ekivanja i zakoni fizike prestaju važiti. U prvom slu?aju ne postoji koncept ni o Stvoritelju, a ni o nekoj “nadsili”, te nam na toj osnovi daje prijedloge o budu?nosti kosmosa – širenje u beskona?nost kada kosmos postaje jedno hladno i ogromno mjesto, gdje ne postoje ni planete ni zvijezde, ni galaksije, pa ?ak ni atomi ni protoni – takozvano Big Chill stanje. A Allah subhanenu ve te’ala,najbolje zna.

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam