Isus Hrist (Isa)

Prije nego po?nemo, navest ?u primjere nekoliko arapskih rije?i koje ?u upotrebljavati u današnjem predavanju:

Allah-bukvalno zna?i Bog, Onaj koji je zaslužuje obožavanje;
Kur’an- posljednja objava shodno muslimanskoj tradiciji, posljednja rije? Allahova.
Sala Allahu ‘alejhi we sellem,s.a.w.s.- ?ut ?ete me da izgovaram ovu frazu nakon imena Poslanika, a to zna?i: neka su Allahov mir i blagoslov na njega.

Predstavljanje

Današnje predavanje ?e biti obrazovna diskusija. Ali tako?er bit ?e korisna za nas da nau?imo o vjerovanjima jedni drugih, jer su u?enjaci, kako bivši tako i sadašnji, rekli- Korijen mržnje je u ignorisanju.
Isus kod muslimana je poznat kao Isa – to ime je Isusu dato u našim rukopisima.
Za muslimane, Isus ili Isa je spasitelj, reformator, Mesija (miropomazani), Rije? Božija, on je podignut na nebo. Mogao je da izlije?i bolesne, podigne mrtve, oblikuje nežive stvari i da udahne u njih život Božijom voljom.
Vjerujemo da je onaj ko ne vjeruje u Isusa nije musliman, jer osoba koja ne vjeruje u jednog od poslanika ne vjeruje ni u jednog od njih. Tako da muslimani vjeruju u Isusa i u njegovu objavu. Njegova objava je ista kao i svim ostalim poslanicima. U Kur’anu je re?eno da Bog nikada nije poslao poslanika ?ovje?anstvu sa drugom objavom osim sa upozorenjem – Obožavajte samo Allaha.
Muhammed,s.a.w.s., je rekao: “Više vrijedim od Isaa, sina Merjeminog u ovom životu i kasnije”. Ashabi su ga upitali: “Zašto je to tako, Allahov Poslani?e, s.a.w.s.?” On, s.a.w.s., im odgovori: ”Poslanici su bra?a, majke su im razli?ite, ali im je vjera ista.” (prenosi Buhari)
Stoga, ovo povla?i da onaj koji negira punovažnost jednog od istinitih Poslanika i Vjerovjesnika da on zapravo osporava sve njih. Pojedinac ne može vjerovati u Muhammeda, s.a.w.s, a ne vjerovati u Isa, a.s. Jednako, pojedinac ne može potpuno vjerovati u Isaa, a.s, i ne vjerovati u Muhameda, s.a.w.s. Istinsko prihvatanje jednog poslanika ili vjerovjesnika povla?i prihvatanje svih onih koji su došli prije njega i one koje dolaze nakon njega, završavaju?i sa Muhamedom, s.a.w.s.

Moje današnje predavanje pokrit ?e 4 glavne ta?ke:
1.Ko je Marija? – prije sagledavanja Isusa u Islamu, moramo prvo spoznati status Marije u Islamu
2.Bezgriješno za?e?e
3.Posebne osobine koje su podarene Isusu od Allaha kao dokaz ?ovje?anstvu osnovne božanske objave
4.Muslimanski pogled na “raspe?e”, i o onome šta nakon toga dolazi.

1.Merjem (Marija) k?erka Imranova

Jedna od najdirljivijih i naupe?atljivijih odnosa majka-sin u Kur’anu jeste o Isau, sinu Merjeminom, a.s. Po prvi i posljednji put u historiji, poslanik nije oslovljen po imenu oca. Štaviše, ozna?en je kao Isus – sin Marijin.
Da bi procijenilii i razumjeli istinsku vrlinu Isaa, a.s, neophodno je da nau?imo o njegovoj majci Merjem, k?erci Imranovoj, a.s.
Marijina majka je bila u poodmakloj starosti kada je zatrudnjela. Molila se Bogu da joj podari posljednje dijete koje može posvetiti Božijoj službi. Kada je za?ela u poodmaklom dobu, rekla je, kao što se bilježi u Kur’anu:
Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom –

sve porod jedan od drugog – a Allah sve ?uje i sve zna.

Kada Imranova žena re?e: “Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome je zavjetujem samo na službu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve ?uješ i znaš!”

Poslije ona, kada je rodi, re?e: “Gospodaru moj, rodila sam žensko”- a Allah dobro zna šta je rodila – “a žensko nije kao muško; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog šejtana.”

I Gospodar njezin primi je lijepo i u?ini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja.* Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao. “Odakle ti ovo, o Merjema?” – on bi upitao, a ona bi odgovorila: “Od Allaha, Allah onoga koga ho?e opskrbljuje bez muke.” Ali ‘Imran, 33-37

Kada se Marijina majka porodila bila je tužna što je rodila žensko dijete. Iz razloga što prema jevrejskoj tradiciji, postoje samo nekoliko vjerskih obreda predanosti Bogu koje mogu obavljati žene. Od 514 djela predanosti, samo 4 može obavljati žena Jevrejka.
Nazvala je dijete Merjem, a što zna?i “?ista”, ili “ona koja je pro?iš?ena”. Allah je prihvatio mladu djevoj?icu u Svoju službu, a i izabrao je Zekerijju, ili Zaharija, da bude onaj koji ?e o njoj brinuti. Zekerijja je jedan od poslanika u Islamu. Izabran je od svih pisara tog vremena, koji su bili sakupljeni i podu?eni kako da bace svoja pera u rijeku. Re?eno im je da ?ije pero bude plovilo nasuprot rije?noj struji taj ?e biti njen zaštitnik. Zekerijjino pero je plovilo nasuprot rje?noj struji.
O Merjemi, Poslanik, s.a.w.s, je rekao: “?etiri najbolje žene na dunjaluku su: Merjem, k?erka ‘Imranova; Asija, žena Faraonova; Hatidža, k?erka Huvejlidova i Fatima, k?erka Muhammedova.
Poslanik, s.a.w.s, tako?er je rekao o Merjem: „Pri ro?enju svakog djeteta šejtan ga dodirne, i tada dijete zapla?e, osim Merjem i njenog sina.“ (prenose Ahmed, Muslim)

Allah je rekao u Kur’anu:
“I kada meleki rekoše: “O Merjem, tebe je Allah odabrao i ?istom stvorio, i boljom od svih žena na svijetu u?inio.” Ali ‘Imran,42
Stoga, Merjem je izabrana od cijelog ?ovje?anstva da rodi Isa, a.s.
Devetnaesta sura Kur’ana se zove Merjem, i posve?ena je njenoj pri?i i bezgriješnom za?e?u.

2.Bezgriješno za?e?e

U Kur’anu, Muhamedu,s.a.w.s, je re?eno da u?i pri?u Merjeminu:

“I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od uku?ana svojih na isto?nu stranu povukla

i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.

“Utje?em se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!” – uzviknu ona.

“A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga” – rece on – “da ti poklonim dje?aka ?ista!”

“Kako ?u imati dje?aka” – re?e ona – “kad me nijedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!”

“To je tako!” – re?e on. “Gospodar tvoj je rekao: ’To je Meni lahko’, i zato da ga u?inimo znamenjem ljudima i znakom milosti Naše. Tako je unaprijed odre?eno!“ Merjem, 16-21.

Isus je nazvan “rije?ju Božjom” zbog toga što Allah kaže “Mi” i on jeste. Allah dalje postavlja parabolu izme?u Isusa i Adema – Adem je napravljen od zemlje, nije ro?en iz materice žene. Allah kaže:
“Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: “Budi!” – i on bi”. Ali ‘Imran,59.

Isus nije imao oca. Ali to ne zna?i da je Isus božanstvo i da je vrijedan obožavanja, zbog toga što je Adamovo postojanje ve?e ?udo od Isusovog.
Allah tako?er kaže u Kur’anu da su Isus i njegova majka postali umorni, i da su im potrebna sredstva za život. Stoga, oni ne mogu biti božanstva.

Pri?a o bezgriješnom za?e?u se nastavlja u Kur’anu:

“I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.I poro?ajni bolovi prisiliše je da dode da stabla jedne palme. “Kamo sre?e da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!” – uzviknu ona.I melek je, koji je bio niže nje, zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe potok pote?e.“ Merjem, 22-24.

Isus je govorio Mariji kao ?udo od Boga kako bi joj rekao da se ne treba bojati i da ne treba biti tužna. Marija je podu?ena da kad se vrati porodici ne odgovara ni na jedno njihovo pitanje. Tako kada su se suo?ili sa njom, ona je pokazala na dijete. Oni su je upitali: ”Kako može govoriti dijete u kolijevci?” Onda je beba Isus progovorio i rekao:

“Ja sam Allahov rob” – ono re?e – “meni ce On Knjigu dati i vjerovjesnikom me u?initi i u?ini?e me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredi?e mi da dok sam živ molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a ne?e mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!”

To je Isa, sin Merjemin – to je prava istina o njemu – onaj u koga oni sumnjaju.“
To je pri?a o bezgriješnom za?e?u prema onome što nam je re?eno u Kur’anu.

3. Posebne osobine Isusa

Bezgriješno za?e?e je samo jedno od mnogih ?uda koje je Allah podario Isusu.
Prema islamskim izvorima, Isus je po?eo kao pastir, kao što su i svi poslanici bili prije nego što su primili objavu. Isus je poznavao Toru, i mogao je pisati i ?itati još kao malo dijete. Isus je odrastao znaju?i za svog ro?aka Jahju/Jovana Krstitelja. Obojica ?e zajedno pozivati na obožavanje Boga.
Isus nikad nije rekao – “Obožavajte me”- to nije prikladno nijednom božijem posalniku.
Isus je živio potpuni život, protiv njega su se borili i mrzili ga i grdili razli?iti neprijatelji, uklju?uju?i sve loše navike toga vremena, svi oni koji su željeli mo? i status.
U?enjaci tvrde da je svaki Poslanik i Vjerovjesnik poslat sa nekom vrstom dokaza, znaka na osnovu kojih bi njihov narod se odazvao. Tokom vremena Musaa, a.s, magija i iluzija su bile jako raširene i lažno pripisane lažnim božanstvima. Tako da je Allah poslao Musaa sa onim što bi moglo baciti u sjenu faraonove ma?ioni?are. Tokom vremena Isaova, a.s, lije?enje bolesnih smatralo se božanskom mo?i. Allah je stoga poslao Isaa, a.s, i darovao mu jedistvene sposobnosti.
Allah ?e podsjetiti Isaa na ove sposobnosti na Dan suda, kao što to Allah opisuje u suri Ma’ida, 110-115:

“Kad Allah rekne: “O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Džibrilom pomogao pa si s ljudima, u bešici i kao zreo muž, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indžilu nau?io; i kada si, voljom Mojom, od blata nešto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od ro?enja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni me?u njima koji nisu vjerovali – povikali: ’Ovo nije ništa drugo do prava vradžbina!’

I kada sam u?enicima naredio: ’Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!’ – oni su odgovorili: ’Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani’.”

A kada u?enici rekoše: “O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?” – on re?e: “Bojte se Allaha ako ste vjernici.” “Mi želimo” – rekoše oni – “da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci.”

Isa, sin Merjemin, re?e: “O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i ?udo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!”

“Ja ?u vam je spustiti” – re?e Allah -”ali ?u one me?u vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu ne?u kazniti.”

Ovo je najve?e ?udo koje je Allah podario Isusu. Nakratko ?emo po?eti da diskutujemo o komplikacijama kako je Isa sa?uvan od Jevreja i Rimljana. Ajet, tako?er, pokazuje kako su Jevreji oni koji su tražili Isusovu smrt, a ne Rimljani, takore?i. Ajet, tako?er, pokazuje da su Jevreji oni koji su vjerovali (havarijuni ili u?enici) i oni koji nisu vjerovali.

“I kada sam u?enicima naredio: ’Vjerujte u Mene i Poslanika Moga!’ – oni su odgovorili: ’Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani’.”

Ovaj ajet jasno pokazuje da Allah upravlja i usa?uje uputu u srca pojedinaca. Mnogo je onih koji su odbili istinu nakon što su bili svjedoci ve? navedenih ?udesnih doga?aja. Uputa je ?isto od Allaha, kao što je i dovo?enje u zabludu od onih kojima je su?eno da odbace istinu i svijetlo tevhida.

A kada u?enici rekoše: “O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?” – on re?e: “Bojte se Allaha ako ste vjernici.”

Iako su vidjeli da ptica od gline biva oživljena, da su slijepi i gubavci izlije?eni od svojih boljki, ustajanje mrtvih i mnoga druga ?uda, oni su ipak govorili: “Da li tvoj Gospodar može”. Sama sintaksa njihovih rije?i implicira da ako tvoj Gospodar ne može da nam spusti trpezu, onda On ne može, a ne da ne želi!

“Mi želimo” – rekoše oni – “da s nje jedemo i da naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci.”

Ponovo slabost njihove vjere je o?igledna. Sintaksa njihove izjave implicira da ako si nam rekao istinu i ako si ti zaista poslanik i vjerovjesnik onda tvoj Gospodar ?e nam spustiti trpezu kao što smo tražili. Ina?e nisi govorio istinu. Oni priznaju da je njihova vjera slaba. Isa, a.s, stoga priziva Allaha da spusti trpezu:

Isa, sin Merjemin, re?e: “O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i ?udo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!”

Ovaj zahtjev, ma koliko se ?inio jednostavnim u pore?enju sa drugim ?udima koje je radio Isa, a.s, je sasvim druge prirode. Zahtjev u?enika je „izazov“ Allahu. Sufijan et Tevri, r.a., tvrdi – “Blagdan zna?i dan koji moramo ozna?iti danom Tvog obožavanja.”
Selman el Farisi, r.a., je rekao: “Dan koji ?emo obilježavati sje?aju?i se Tebe.”

Allah je rekao:

“Ja ?u vam je spustiti” – re?e Allah -”ali ?u one me?u vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu ne?u kazniti.”

Abdullah bin ‘Amr bin al ‘Aws, r.a., tvrdi: “Tri naroda koja ?e najviše biti kažnjena na Dan okupljanja bit ?e: licjemjeri (u doba Poslanika), oni koji su nakon što im je trpeza spuštena uznevjerovali, i faraon i njegove legije.”

4. Muslimanski pogled na raspe?e

Isusa je Bog sa?uvao za kraj vremena. Allah kaže u Kur’anu:

„i zbog rije?i njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika!” A nisu ga ni ubili ni raspeli, ve? im se pri?inilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su naga?ali; a sigurno je da ga nisu ubili,ve? ga je Allah uzdigao Sebi. – A Allah je silan i mudar.” An-Nisa, 157-158.

Jevreji i Rimljani su radosno objavili: ”Ubili smo Mesiju!” Ali, nisu ga oni ubili niti raspeli, spašen je od Boga i uzdignut na nebo.
Allah kaže u suri Ali-‘Imran, 54-58,:

„I nevjernici po?eše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.I kada Allah re?e: “O Isa, dušu ?e ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasi?u te od nevjernika i u?ini?u da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ?ete se, poslije, svi povratiti i Ja ?u vam o onome u ?emu se niste slagali presuditi: one koji ne budu vjerovali na strašne muke ?u staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im ne?e mo?i pomo?i.”…A onima koji budu vjerovali i dobra djela ?inili, On ?e njima punu nagradu dati. – Allah ne voli nasilnike.Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Qur’an mudri.

Mi, muslimani, vjerujemo da ?e jednog dana Antihrist do?i i da ?e onda Isus biti spušten s neba i da ?e ubiti Antihrista, da ?e živjeti me?u muslimanima i da ?e vladati njima. Tokom tog vremenskog perioda zemlja ?e biti ispunjena pravdom i blagostanjem.

Muhamed,s.a.w.s, je rekao :
„A zatim ?e se re?i zemlji: ‘Pronikni plodovima i okiti se bereketom. Tada ?e se ?itava skupina najesti od jednog šipka i mo?i ?e stati u hladovinu njegove kore. U mlijeku ?e biti bereket. Jedna muža deva zadovoljit ?e sakupljene ljude, a jedna krava muzara – ?itavo pleme; a jedna ovca muzara zadovoljit ?e mlijekom jedan ogranak plemena. Dok oni budu tako živjeli, Allah ?e im poslati mirisni vjetar, pa ?e ih dodirnuti ispod njihovih pazuha i dušu svakog mumina i svakog muslimana uzeti. Samo ?e ostati najgori ljudi, koji ?e otvoreno zinaluk ?initi, kako to ?ine magarci, i na njih ?e se izliti strahote Posljednjeg dana.” (prenosi Muslim)

Muhamed, s.a.w.s, je rekao:
„Kako ?e slavno biti vrijeme kada Isa bude živio me?u vama, zasadit ?ete sjeme na jalovoj stijeni i ono ?e poni?i; ne?e biti suše; bilje ?e prekriti zemlju, ?ovjek ?e mo?i da sjedi pored lava i ne?e mu naštetiti.“ (prenosi Ad-Dejlemi)

Isus ?e ponovo do?i, oženit ?e se, ima?e djecu, živjet ?e 40 godina me?u nama. I nakon što on umre Sudnji dan ?e do?i.

Zaklju?ak

Allah, s.w.t., kaže:

“Oni govore: “Milostivi je uzeo dijete!” –
Vi, doista, nešto odvratno govorite!
Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe
što Milostivom pripisuju dijete.
Nezamislivo je da Milostivi ima dijete –
ta svi ?e oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog tražiti uto?ište!” Merjem, 88-93.

Allah, s.w.t., kaže:

„Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Ina?e, svaki bi bog, s onim što je stvorio – radio što bi htio, i jedan drugog bi pobje?ivao. – Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose!”Al-Mu’minun, 91.

Postoji više sli?nosti nego razlika izme?u muslimana i krš?ana. Shodno islamskim zakonima, imamo posebna pravila za „sljedbenike Knjige“, koji su sli?ni nama izuzev nekoliko manjih razlika u glavnim podru?jima dogme. Zaklju?it ?emo sa sljede?im rje?ima:

„Reci: “O sljedbenici Knjige, do?ite da se okupimo oko jedne rije?i i nama i vama zajedni?ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!” Pa ako oni ne pristanu, vi recite: “Budite svjedoci da smo mi muslimani!”, Ali ‘Imran,64

Tags: ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam