EDNA – Dno svijeta

U tre?em ajetu poglavlja Ar-Rum isti?e se da ?e Bizantinci biti poraženi na najnižem mjestu na svijetu. Ova ?injenica je sadržana u formulaciji “edn-el-erd”, koju su mnogi komentatori Kur’ana prevodili kao “blisko ili susjedno mjesto”. Me?utim, ovaj prijevod nije prava protuvrijednost originalne formulacije, nego figurativni komentar. Rije? “Edna”, koja zna?i “najdonji, najniži, najdublji…”, izvedenica je od glagola “dena”. A, rije? “erd” zna?i svijet. Cjelokupna formulacija “edn-el-erd” dolazi u zna?enju “najnižeg mjesta na svijetu”.
Zanimljivo, rat izme?u Perzije i Bizantije odigrao se na najnižem mjestu na svijetu! Mjesto odigravanja aktualnog rata je bazen jezera Lut, koje se nalazi na trome?i sirijske, palestinske i teritorije današnjeg Jordana. I, kao što je danas op?epoznato, bazen jezera Lut nalazi se na visini 395 metara ispod nivoa mora i predstavlja mjesto sa najnižom nadmorskom visinom na svijetu.
Dakle, Bizantinci su, kao što je to Kur’an i najavio, poraženi na najnižem mjestu na svijetu.
Ono na što se ovdje mora skrenuti pažnja je ?injenica da je nadmorske visine, a time i nadmorsku visinu bazena jezera Lut, bilo mogu?e ustanoviti jedino mjerenjima provedenim u savremenom dobu. Sasvim je nemogu?e da je, u vrijeme objave Kur’ana, neko znao da okolina jezera Lut predstavlja najnižu ta?ku svijeta. Me?utim, ovo podru?je je u Kur’anu navedeno upravo kao mjesto sa najnižom nadmorskom visinom. To, opet, predstavlja još jedan u nizu dokaza da je Kur’an rije? Svevišnjeg, Allaha, dž. š.
Okolina jezera, koja je najniže podru?je na svijetu, ima nadmorsku visinu od -395 metara.
Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam