Devetnaest (19)

Još prije rata u našim islamskim glasilima se pojavio jedan ?lanak koji je izazvao divljenje i ?u?enje svih onih koji su ga pro?itali, me?utim ta pri?a ima i svoju drugu stranu.
Pri?a zapo?inje jednim senzacionalnim otkri?em kojeg je objavio dr. Rešad Halifa ispred jednog mesdžida u gradu Tuscon u Americi koji obavlja posao tehni?ara za industrijski razvoj pri Ujedinjenim nacijama pod naslovom: “Mudžiza Kur’ana” ?ije štampanje su preuzele mnoge organizacije zbog njegovog senzacionalnog sadržaja vezanog za broj 19.

Medjutim dr. Rešad Halifa se ustvari poigravao sa brojem harfova prelaze?i sa jednog metoda na drugi i navode?i neautenti?ne tefsire s ciljem da podupre svoju tezu da je kompletan Kur’an zasnovan na broju devetnaest.
Na šestoj stranici svoje knjige kaže dr. Rešad Halifa: “Sve rijeci iz Bismille su djeljive sa brojem 19”.
– Rijec (ism) ime se ponavlja u Kur’anu ta?no 19 puta.
– Rijec Allah se ponavlja 2698 puta koja kada se podijeli sa 19 izlazi 142.
– Rijec Er-Rahman se ponavlja 57 puta što je dijeljivo sa 19, 57:19=3.
– Rijec Er-Rahim se ponavlja 114 puta podijelivši na 19 ispada 6.

Prou?avaju?i ove rijeci u “Zbirci kur’anskih izraza” vidimo da se rije? ime (ism) spominje tri puta sa harfom ba, kao što je bismi dok rije? ime (ism) bez harfa ba se ponavlja 19 puta. Rije? (ismihi) se ponavlja pet puta. Pitamo se zašto dr. Halifa nije uzeo u obzir ovu rije? (ism) u svim njenim oblicima kako bi njen zbir bio 27, a taj broj nije djeljiv sa 19. U Kur’anu rije? (ism) se nalazi u množini na sljede?i na?in: (esma’) imena 9 puta- (esmauhu) njegova imena jedanput- (esmauhum) njihova imena 2 puta. Zašto nije pobrojao sve ove oblike i zašto je izuzeo iz bismille samo rije? (ism) koja se ponavlja 19 puta a zapostavio je rije? bismi iako je ona sastavni dio Bismille.

Što se ti?e rije?i Er-Rahim ona se sa svim svojim oblicima ponavlja 115 puta, a ne 114 kao što on izjavljuje. Rije? Er-Rahim se nalazi u nominativu tj. sa damom i u genitivu tj. sa kesrom 95 puta, u akuzativu tj. sa fethom 20 puta pa je krivotvorio broj rekavši da se ponavlja 114 puta.
Rije? Allah se ponavlja sa dammom 980 puta, sa fethom 592 puta a sa kesrom 1125 puta što kad se sve sabere izlazi 2697 puta , me?utim dr. Rešad Halifa dodaje ovom iznosu još jedan put kako bi iznosio 2698 i na taj na?in biva djeljiv sa 19.

Na ovaj na?in postaje nam jasno kako se dr.Rešad Halifa namjerno poigrava sa brojevima kako bi bio u skladu sa Behaijskim svetim brojem 19.
Na nekim svojim predavanjima koje je održavao bi mijenjao na?in pa bi govorio: “Rije? (ism) se spominje 19 puta, a rije? (bismi) se spominje 3 puta, kada se pomnože ova dva broja 19×3=57 biva jednako broju rije?i Er-Rahman”.
A o rije?i Er-Rahim kada bi bio doveden u škripac rekao bi da se spominje 95 puta tj. 19×5. Me?utim ovdje je uzeo u obzir samo dva stanja tj. kada je ova rije? sa damom i kada je sa kesrom zanemaruju?i tre?i oblik tj. fethu.
Na 9. stranici kaže: “Kada prebrojimo harf sad (?) u tri sure kojim one otpo?inju a to su sura El-E’araf???? , sura ? i sura Merjem ????? … nalazimo da se harf (?) spominje u ove tri sure 152 puta što je dijeljivo sa 19, tj 152 :19= 8”.

Razmatraju?i ove spomenute tri sure vidimo da se harf (sad) ponavlja u suri El-E’araf 98 puta, u suri Merjem 26 puta a u suri Sad 29 puta što sve zajedno izlazi 153 a ne 152, jer broj 153 nije dijeljiv sa 19 tako da ovdje uvi?amo na?in na koji se dr. Halifa poigraje sa brojevima bivaju?i na usluzi Behaijama. Ovdje se pitamo zašto je baš izabrao za svoju mu’džizu sure koje zapo?inju sa harfom (sad), a nije izabrao sure koje zapo?inju npr. sa harfom (sin), koji je to program koji je slijedio?

Mogli bi još navoditi citata iz ove knjige vezane za navodnu mudžizu broja 19 me?utim svi oni potvr?uju da se dr. Rešad Halifa poigravao sa brojevima kako bi rezultat bio u skladu sa onim što želi ?ak i prije nego bi po?eo da prora?unava, to je isto kao kada bi neko kupio novo odijelo svome sinu zatim pokušao da u?ini tijelo svog sina da bude podesno odijelu. Kako god je ?in ovog kupca opre?an zakonima prirode tako i ono što je u?inio dr. Halifa nije ništa drugo do li svojevoljno tuma?enje kur’anskih ajeta shodno svom raspoloženju i prohtjevu.

Drugi bitan detalj matemati?ke mudžize Kur’ana je svakako i broj 19, koji se na jedan šifrirani na?in proteže po stranicama Kur’ana. Ovaj broj, na koji je Allah, dž. š., u 30. ajetu poglavlja Al-Muddaththir skrenuo pažnju, šifrirao se u pojedinim dijelovima Kur’ana. Primjere toga možemo navesti slijede?im redoslijedom:

Bismille ima 19 harfova:
Kur’an je sastavljen od 114 poglavlja (19dž6).
Prvo objavljeno sure (96. sure) je 19. sure otpozadi.
Prvi objavljeni ajeti su prvih 5 ajeta 96. sure, a ukupan broj rije?i ovih ajeta je 19:
Kao što se vidi, prvih 5 ajeta je sa?injeno od 19 rije?i. Veznik “” kao ni “” nisu ra?unati kao odvojene rije?i.
Prvo objavljeno sure (Al-’Alalj) ima 19 ajeta.
Poslijednje objavljeno sure (An-Nasr) je sa?injeno od 19 rije?i.

U Kur’anu se nalazi 114 bismilla, a to je broj koji je djeljiv sa 19 (114:19=6)

113 kur’anskih poglavlja po?inje bismillom. Jedino poglavlje koje ne po?inje bismillom je 9. sure (At-Tanjba). Poglavlje An-Naml je jedino poglavlje koje ima dvije bismille. Jedna od ovih bismilla nalazi se na po?etku sure, a druga u 30. ajetu. Kada izbrojimo od poglavlja At-Tanjba, koje ne po?inje bismillom, vidjet ?emo da je na 19. mjestu sure An-Naml.

Dvadeset sedma sura, An-Naml, koja dolazi nakon 19 sura, ima bismillu i na po?etku i u 30. ajetu. Na taj na?in 27. sura ima dvije bismille. Dakle, 30. ajet 27. sure upotpunjuje 114 bismilla u Kur’anu. Kada saberemo broj sure i broj ajeta (27 i 30), dobijemo broj (57) koji je djeljiv sa brojem 19 (57:19=3).

Kada saberemo brojeve sura koje se nalaze izme?u At-Tanjba (9) i An-Naml (27), dobijemo cifru 342, koja je tako?er djeljiva sa 19.

(9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 = 342, 342:19=18)

Rije? “Allah” u Kur’anu spominje se na ukupno 2698 mjesta. (2698:19=142)

Rije? “Rahim” spominje se 114 puta (114:19=6)

U Kur’anu spominje se 30 razli?itih brojeva

Kada saberemo sve ove brojeve (ne uzimaju?i u obzir njihovo ponavljanje!), dobit ?emo cifru od 162.146. I ovaj broj je tako?er djeljiv sa 19 (162146:19=8534).

(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+300+ 1000+2000+3000+5000+50000+100000=162.146 (19dž8534)

Prvo sure u Kur’anu koje ima 19 ajeta je sure Al-Infitar. Druga specifi?nost ovog poglavlja je i u tome što se završava rije?ju “Allah”, a to je ujedno i 19. rije? “Allah” otpozadi.

U 50. suri koja po?inje sa harfom “kaf” nalazi se 57 harfova “kaf” (57:19=3). Druga sura koja izme?u ostalih po?etnih harfova ima i harf “kaf” je 42. sura (Ash-Shura), gdje se tako?er ovaj harf ponavlja 57 puta (57:19=3). Pedeseta sura ima 45 ajeta, a kada se saberu ovi brojevi (broj sure i broj ajeta), dobije se broj 95 (95:19=5). ?etrdeset druga sura ima 53 ajeta. Kada i to saberemo, ponovo dobijemo broj 95 (95:19=5).

Broj?ana vrijednost rije?i “medžid” koja je u prvom ajetu sure Kaf upotrijebljena u zna?enju “Kur’an” iznosi 57 (57:19=3). A, kao što smo i malo?as naglasili, ukupan broj harfa “kaf” u suri je tako?er 57.

Kada saberemo brojeve ajeta u kojima se spominje “kaf”, dobit ?emo cifru od 798, a kada ovu cifru, 798, podijelimo sa 19, dobit ?emo broj 42, koji ujedno predstavlja i redni broj druge sure (Ash-Shura), koja me?u po?etnim slovima tako?er ima harf “kaf”.

“Nun” harf se nalazi samo na po?etku 68. sure (Al-Ljalam). Ukupan broj harfa “nun” u ovoj suri iznosi 133 (133:19=7).

Kada saberemo ajete (ra?unaju?i i bismille) sura koje su djeljive sa 19, dobit ?emo broj 266, koji je tako?er djeljiv sa 19 (266:19=14):

Drugi zanimljivi podaci vezani za broj 19 su slijede?i:

U cijelom Kur’anu:

Rije? “Resul” (Poslanik) ponavlja se 513 puta (513:27=19).

Rije? “etiu” (budite pokorni!) ponavlja se 19 puta.

Rije? “Rab” (gospodar) bez odre?enog ?lana “el” ponavlja se 152 puta (152:8=19).

Rije?i “abd” (rob), “abid” (ona koji robuje) i “ibadet” (molitva) ukupno se ponavljaju 152 puta (152:8=19).

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam