Cudo rijeci “Allah”

Vander Hoven, nizozemski psiholog, objavio je svoje novo otkri?e o utjecaju u?enja Kur’ana i ponavljanja rije?i “Allah” kako na pacijente, tako i na zdrave osobe.

Danski profesor potvr?uje njegovo otkri?e uz pomo? studija i istraživanja koji su vršeni na velikome broju pacijenata u periodu od tri godine. Neki njegovi pacijenti bili su nemuslimani, do?im drugi nisu govorili arapski jezik te su obje ove grupe instruirane kako da pravilno izgovore rije? “Allah”. Rezultat bio je odli?an, naro?ito kod onih koji pate od od potištenosti i napetosti.

“El-Watan”, saudijska dnevna novina, objavila je da su citirane rije?i psihologa koji rekoše da su muslimani koji mogu ?itati arapski jezik i (u?iti) Kur’an redovno, u stanju sebe zaštiti od duševnih bolesti.

Psiholozi su objasnili kako svako slovo u rije?i “Allah” sudjeluje u lije?enju duševnih bolesti. U svojoj studiji, spomenuti nau?nik istakao je da izgovaranje prvoga slova rije?i “Allah”, slova “A”, osloba?a respiratorni sustav i kontrolira disanje.

Dodao je da izgovaranje velarnoga konsonanta “L”, u skladu sa arapskim jezikom – jezik treba lagahno dodirivati gornji dio nepca ?ine?i kratku pauzu a potom konstantno ponavljaju?i istu pauzu, olakšava udisanje.

Tako?er, izgovaranje posljednjega slova, a to je slovo “H”, omogu?uje vezu izme?u plu?a i srca, a ta veza kontrolira otkucaje srca.

Ono što je zanimljivo u ovoj studiji jeste što su psiholozi nemuslimani ali zainteresirani za islamske znanosti i istraživanja tajni Kur’ana ?asnoga.

Allah, Uzvišeni i Slavljeni, kaže:

“Pokazivat ?emo im Mi Znake Naše

u prostranstvima svemirskim,

i u njima samim,

sve dok im jasno ne bude da je Kur’an Istina.

A zar dosta nije to što je Gospodar tvoj svjedok stvari svake?!”

(Kur’an, sura Objašnjenje, ajet 53.)

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam