Botanika

Što se ti?e botanike tek nedavno smo otkrili da ?ak i biljke imaju polove – muško i žensko! To ranije nismo znali. Baš svaka biljka ima razli?ite karakteristike muškog i ženskog!

U suri Taha, poglavlje 20, ajet 53 Uzvišeni kaže:

„… i On spušta s neba kišu – Samo Mi dajemo da uz njenu pomo? u PAROVIMA ni?e raznovrsno bilje.“

Ovo zna?i da biljke imaju polove, muško i žensko.

Kur’an kaže u suri Ra’d, poglavlje 13, ajet 3:

„On je od svakog ploda po par, muško i žensko dao…“

Ovo zna?i da ?ak i vo?ke imaju polove, muško i ženko. Na polju zoologije, Kur’an govori u suri El-En’am, poglavlje 6, ajet 38:

„Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su POPUT VAS…“

Danas nauka otkriva da ?ak i životinje žive u zajednicama kao i ljudi. Kur’an opisuje let ptice u suri Nahl, poglavlje 16, ajet 79:

„Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži…“

U suri Mulk, poglavlje 67, ajet 19, Kur’an ponavlja:

„Zar oni ne vide ptice iznad sebe, kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih. Samo ih Milostivi drži. On, zaista sve dobro vidi.“

Ovdje Kur’an daje jasno objašnjenje onoga što je moderna nauka tek danas otkrila, a to je da ptice imaju neku vrstu programa za kretanje – u nervnom sistemu. To je razlog zašto mlade ptice, bez ikakvog leta?kog iskustva, mogu letjeti na hiljade milja, bez vodi?a. I tako?er se vra?aju nazad. Veoma jak primjer dao nam je profesor Hamburg, u svojo knjizi – MO? I SLOBODA – o parenju ptica… Ta ptica ima putovanje od preko 15 hiljada milja, tamo ostaje oko 6 mjeseci, i vra?a se na mjesto parenja sa zakašnjenjem ne više od sedam dana! Kako je to mogu?e?!

Nau?nici kažu da ove ptice moraju biti nekako isprogramirane. Ko ih programira? Naravno, Kur’an kaže da ih Allah s.w.t.a. vodi. Arapska rije? EMSEKE zna?i – uhvatiti, držati.

U suri Nahl, poglavlje 16, ajet 68-69, Uzvišeni kaže:

„Gospodar tvoj je p?elu nadahnuo: – Pravi sebi ku?e u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi, zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svoga, poslušno…“

Šta se misli pod time da je Allah naredio p?eli da ide stazama svoga Gospodara?Fonfreš, poznati nau?nik, dobio je Nobelovu nagradu 1973. godine, kada je objasnio ponašanje životinja, posebno na?in komunikacije me?u p?elama. Danas nam je poznato da kad god neka p?ela radilica prona?e novi cvijet ili novu baštu,gdje može na?i nektar,ona ide drugim p?elama i kaže im ta?nu lokaciju i mapu novog cvijeta ili bašte ,na na?in koji zovemo p?elinji ples.

Tek danas, uz pomo? najnovijih fotografskih metoda saznali smo kako se ta komunikacija odvija. P?ela koja se spominje u navedenom ajetu sure Nahl je p?ela ženskog roda. KULI ili FESLUKI ozna?ava ženski rod.Doskora smo vjerovali da je p?ela radilica muškog roda. Nije ni ?udo što je Šekspir napisao u jednoj od knjiga  kako je muška p?ela vojnik,otišao kod svog kralja…

Danas mi znamo da nije kralj taj kome se p?ele javljaju,ve? kraljica,i nije radilica muškog roda ,ve? ženskog! Zamislite, Kur’an govori o rodu p?ele radilice još prije 1400godina,a to smo tek danas otkrili.

U suri Ankebut poglavlje 29,ajet41,Uzvišeni kaže:

„Oni koji ,mimo Allaha,zaštitnike uzimaju,sli?ni su pauku,koji sebi isplete ku?u,a najslabija je ,uistinu,paukova ku?a,neka znaju!“

Pored toga,naravno,ko god uzme pored Allaha zaštitnika,fizi?ki model ku?e ?e biti slab,nestabilan,ovaj ajet upu?uje na PORODI?NU SITUACIJU,jer smo tek nedavno otkrili da vrlo ?esto ženka pauka ubije pauka mužjaka!

U suri Neml,poglavlje27, ajet17-18 kaže se:

I skupiše se Sulejmanu vojske njegove, džinnovi i ljudi i ptice, sve ?eta do ?ete, postrojeni, (Mravi, 17)
i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav re?e: “O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primjetite!” (Mravi, 18)

Neko ?e pomisliti:“Kakva je sad ovo knjiga,ovaj Kur’an?! Ova knjiga, Kur’an govori o mravima ,mravima koji me?usobno razgovaraju! Ovo je bezvrijedna knjiga!“  Danas smo došli do saznanja da od svih životinja i insekata najviše sli?nosti sa ?ovjekom imaju mravi. Oni sahranjuju mrtve kao što to rade ljudi. Oni imaju sofisticirane metode organizacije,imaju nadležne organizatore, predvodnike, itd.

Kur’an govori o naprednoj prirodi mrava još prije1400 godina!

Tags: , ,

Kratka pojašnjenja : "Islam je sastavljen od pet stvari: šehadeta i svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha – la ilahe illalah, i da je Muhammed Allahov Poslanik – Muhammedun Resulullah, od klanjanja namaza, davanja zekata, obavljanja hadždža i posta mjeseca ramazana!". Klanjanje namaza, Namaz - molitva Allahu dž.š. Zekjat - 2.5% od imovine koja se ne koristi (zlato, novac, nekretnine) koju svaki Musliman izdvaja godišnje za pomoć siromašnima. Hadždž - vjerski obred koji vrši onaj ko može najmanje jednom u životu. Post - proces čuvanja tijela od grijeha, vode i hrane tokom mjeseca Ramazana. Ramazan - mjesec u Islamskom kalendaru u kome je početo objavljivanje Kur'an-a. Islamski kalendar se mjeri Mjesečevom-Lunarnom godinom. Hadis- predanje koje se prenosi od poslanika Muhameda s.a.w.s. Buhari, Muslim dva najpoznatija verodostojna sakupljača i objavljivača Hadisa. Za više pročitajte : šta je islam